Seksjonsleder Nyfødt intensiv- ledelse og faglighet i omsorgen for de mest sårbare

Arbeidsgiver
St. Olavs hospital
Stillingstittel
Seksjonsleder Nyfødt intensiv
Frist
21.04.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med ST. OLAVS HOSPITAL HF

Barne- og ungdomsklinikken er St Olav hospital sitt "sykehus" for barn og unge. Her er barne- og ungdomsmedisin med alle fagområder, barnekirurgi, barneortopedi og habiliteringstjenesten for barn og unge samlet. I tråd med kravene for tilrettelegging for barn og ungdom på sykehus, ytes spesialisthelsetjenester for barn og unge opp til de er 16- 18 år her. Det er regionens ledende barne- og ungdomsklinikk med en rekke regionale og nasjonale funksjoner.

Avdeling Nyfødt intensiv tar imot ca 500 pasienter i året, og har lokal - og regional funksjon for premature og syke nyfødte, regional funksjon innen nevrokirurgi og delvis landsfunksjon innen nyfødtkirurgi.Avdelingen er delt i 4 seksjoner. Tre seksjoner organiserer sykepleietjenestene innen henholdsvis akutt, intensiv og overvåkning og en seksjon organiserer legetjenestene innen hele avdelingens ansvarsområde.
Avdeling nyfødt intensiv er klinikkens nest størsteavdeling.

Vårt felles verdigrunnlag på St. Olavs Hospital er trygghet, respekt og kvalitet.

I Barne- og ungdomsklinikken identifiserer vi oss med St. Olavs verdigrunnlag, og har en kultur som kjennetegnes av helhet likeverd og medbestemmelse.

Vår nye seksjonsledermå være interessert i fagutvikling og motiveres av å arbeide i et miljø med høy faglig kompetanse.Avdelingen vil ha sterkt fokus på fag- og tjenesteutvikling i samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger slik at klinikken kan nå sitt mål om å levere spesialisthelsetjenester på et høyt nivå.

Vi søker deg som er opptatt av kvalitet og pasientsikkerhet og er motivert for lederansvar i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjement.

Oppstart i stillingen så snart som mulig.


Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar og fagansvar for intensivseksjonen. Seksjonsleder rapporterer til avdelingssjef på Nyfødt intensiv
 • Delt drift og økonomiansvar med det øvrige lederteamet i avdelingen
 • Samarbeid med tillitsvalgte og verneombud i saker som angår ansatte, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Samarbeid med andre avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken og med andre klinikker
 • Bidra til utvikling av kompetanse og tjenestetilbud i tråd med samfunnets behov for helsetjenester i pasientgruppen
 • Rekruttering av nye sykepleier i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Spesialsykepleier/sykepleier
 • Ønskelig med ledererfaring og/eller lederutdanning
 • Erfaring fra fagområdet barn er ønskelig

Personlige egenskaper

 • God organisasjonsforståelse og evne til strategisk tenkning
 • Ansvarlig og helhetstenkende
 • Endringsvillig og handlekraftig
 • Kommuniserende og inspirerende
 • Forstå betydningen av, samt ha en fremtidsrettet holdning til digital kompetanse
 • Positiv serviceinnstilling og god omstillingsevne
 • Spiller på lag og har evne til å skape tillit og trygghet

Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldene overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester

Om arbeidsgiveren


St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no
Mangfoldserklæring 
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 
St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  


Gellievoetebæjhkoehtimmie 
Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Sektor
Offentlig
Sted
Olav Kyrres gate, 7030 Trondheim
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier,
Sykepleier / Jordmor
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Seksjonsleder, Spesialsykepleier, Trondheim, St. Olavs hospital

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Laila Øie
Stillingstittel
Avdelingssjef
Telefon
92 23 34 33
Følg firma
954 følger dette firmaet

Olav Kyrres gate, 7030 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 346661797
Sist endret 2. apr. 2024 14:38

Rapporter annonse