Utløpt

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det nå ledig to faste stillinger som

Arbeidsgiver
Universitetet i Sørøst-Norge
Stillingstittel
Førsteamanuensis/ universitetslektor i rettsvitenskap
Frist
19.04.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førsteamanuensis/ universitetslektor i rettsvitenskap

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det nå ledig to faste 100% stillinger som førsteamanuensis/ universitetslektor i rettsvitenskap.

Stillingene er knyttet til Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Porsgrunn.


Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Undervisning i juridiske fag på alle nivå knyttet til samtlige utdanninger som blir tilbudt ved instituttet.
 • Undervisningsoppgavene omfatter også veiledning og sensur i juridiske emner.
 • Utviklingsarbeid; både faglig og pedagogisk innen utdanningene som tilbys ved instituttet.
 • Forsknings- og utviklingsarbeid; forskningsledelse, deltakelse og formidling.
 • Deltakelse i utvikling og gjennomføring av etter- og videreutdanningstilbud kan være aktuelt.
 • Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.
 • Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

 • Til stillingen kreves graden cand.jur. eller 5-årig master i rettsvitenskap ved norsk utdanningsinstitusjon.
 • Det er ønskelig med interesse for og erfaring fra menneskerettigheter, forvaltningsrett, velferdsrett, deriblant helse-, sosial- og barnevernsrett.
 • Søker med spesialisering innen norsk velferdsrett foretrekkes, siden undervisningen er knyttet til helse- og sosialfaglige utdanninger.
 • Søker til stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere pågående forskning.
 • Søkere med forskningskompetanse vil bli prioritert.
 • Da undervisningsspråket er norsk må den som ansettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, i tillegg til relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Ved ansettelse som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske, vilje og planer om kvalifisering til førstekompetanse.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129).


Personlige egenskaper

 • Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid.
 • Kunne håndtere variasjon og ujevn arbeidsmengde gjennom året.
 • Ha et faglig engasjement og interesse for tverrfaglig arbeid.
 • Evne til å knytte kontakter og benytte faglig nettverk i utviklingsarbeid.
 • Evne til å inspirere kollegaer til forskning og utviklingsarbeid.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129)nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden (https://www.usn.no/ledige-stillinger/vurdering-av-utdanningsfaglig-kompetanse-ved-ansettelse-og-opprykk-til-stilling).

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. [Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.]


Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.
 • Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen menneskerettigheter, forvaltningsrett, velferdsrett, herunder helse- og sosialrett, barnevernsrett. Nyutdannede kan også søke.
 • Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.
 • Undervisningserfaring og -kompetanse innen menneskerettigheter, forvaltningsrett, velferdsrettslige fag.
 • Administrativ erfaring og kompetanse.
 • Evne til å skaffe eksterne midler.
 • Forskningsledelse, deltakelse og forskningsprosjekter og forskningsformidling.
 • Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og industrisamarbeid.
 • Erfaring fra internasjonale forskeropphold.
 • Annen relevant kompetanse.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/).
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009): LT 56-69 (NOK 548 600 - 679 700) per år. Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 66-78 (NOK 646 000 - 821 100 per år). I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. [Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene.] På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

[Instituttet har få kvinner/menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner/menn oppfordres derfor spesielt til å søke.]

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.


Kontaktinformasjon

For opplysninger om stillingen:
Instituttleder Hans A. Hauge, epost/tlf: hans.a.hauge@usn.no / 95171259

For opplysninger om søknadsprosessen:
Personalrådgiver Ruth Helen Haugerud, epost/tlf: ruth.haugerud@usn.no / 35952617


Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre "Søk stillingen".

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her (https://www.usn.no/ledige-stillinger/vurdering-av-utdanningsfaglig-kompetanse-ved-ansettelse-og-opprykk-til-stilling).
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.


Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger (https://www.usn.no/ledige-stillinger/vurdering-av-soknader-til-vitenskapelige-stillinger-article221284-7900.html) ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.
Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Sektor
Offentlig
Sted
Kjølnes ring 56, 3918 Porsgrunn
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Jurist,
Undervisning og pedagogikk / Professor/Førsteamanuensis

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingen kontakperson oppgitt
Følg firma
726 følger dette firmaet

Kjølnes ring 56, 3918 Porsgrunn

Annonseinformasjon

FINN-kode 342329951
Sist endret 12. apr. 2024 17:08

Rapporter annonse