Utløpt

Stipendiat i historisk bruk av steinlim

Arbeidsgiver
Universitetet i Stavanger
Stillingstittel
Stipendiat i historisk bruk av steinlim
Frist
22.04.2024
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Universitetet i Stavanger

Stipendiat i historisk bruk av steinlim

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i historisk bruk av steinlim ved Arkeologisk museum, Avdeling for konservering. Stillingen er ledig fra 1. august 2024. 

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning. Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider. (https://www.uis.no/nb/forskning/phd-utdanning-ved-uis)


Forskningstema

Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsprosjektet “Sticking stones: rediscovering medieval wood tar adhesives for stone conservation", finansiert av Norges Forskningsråd (prosjektnummer 344868), ledet av Dr. Bettina Ebert.

Om prosjektet:
Hva kan vi lære av håndverkerne i middelalderen, for å bevare dagens kulturarv som går en usikker fremtid i møte? Sticking Stones har som mål å utforske omfanget av bruken av tretjære som steinlim i konstruksjon og reparasjon av steinbygninger i middelalderen i Nord-Europa, samt å gjenskape og gjenbruke dette bærekraftige materialet i moderne steinkonservering. Steinkirker fra middelalderen har økt risiko for skade på grunn av de pågående klimaendringene, og glemte historiske materialer og teknikker kan være nøkkelen til å redde den arkitektoniske steinarven. Sticking Stones prosjektet skal bidra til grønn omstilling i konservering ved å redusere avhengigheten av syntetiske lim. Vi skal demonstrere hvordan reparasjoner kan utføres ved å bruke tradisjonelle naturlige og fornybare materialer brukt i fortiden.

Om stillingen:
Den som ansettes som doktorgradsstipendiat tilknyttet prosjektet skal undersøke den nordeuropeiske konteksten for historisk limbruk i steinarkitektur fra middelalderen. Stipendiaten skal ha fokus på rollen til håndverk, immateriell kulturarv, taus kunnskap og teknologisk kompleksitet i forhold til arkitektonisk limbruk i middelalderen, kontekstualisere tretjærelim og plassere den innenfor bredere teoretiske og metodiske perspektiver.

Med forbehold om individuelle forskningsinteresser og ferdigheter, vil doktorgradskandidaten i hovedsak arbeide med å forstå middelalderens håndverkspraksis gjennom en systematisk studie av historiske arkitektoniske steinlim. Potensielle fokusområder inkluderer konserveringsteori og den immaterielle kulturarven av håndverk. Det forventes at stipendiaten vil studere et bredt spekter av middelalderlim brukt i det bygde miljøet. Mulige tilnærminger kan inkludere arkivforskning om historisk bruk av steinlim, utført gjennom undersøkelse av historiske bruksanvisninger samt primærkildemateriale fra middelalder knyttet til katedralkonstruksjon. På denne måten vil kandidaten bidra til en grundig geografisk og kronologisk kartlegging av forekomst og bruk av lim i middelalderbygg.

Denne forskningen er avgjørende, siden det foreløpig ikke eksisterer dybdestudie av tradisjonell lim fra middelalderen brukt i steinreparasjon og konstruksjon. Stipendiaten vil være en del av et internasjonalt og tverrfaglig team bestående av eksperter fra konservering, arkeologi, historie, materialvitenskap og geologi. Stipendiaten vil være et aktivt medlem av forskningsgruppen og delta i møter og workshops, samt bidra til forskningsformidling. Stipendiaten forventes å generere kunnskap som ikke bare bidrar til eget doktorgradsprosjekt, men som også kommer det overordnede Sticking Stones-prosjektet til gode. PhD-kandidaten vil bli veiledet av Dr. Bettina Ebert (UiS) og Dr. Geeske Langejans (TU Delft, Nederland).


Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk- og metodisk tilnærming. Mal for prosjektskisse finner du her. (https://www.uis.no/sites/default/files/2020-11/Prosjektbeskrivelse_mal.pdf) Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen, søknader som ikke har en prosjektskisse vedlagt vil ikke bli vurdert. 

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet.


Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor konservering, arkeologi, historie, arkitektur eller en annen relevant disiplin, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Du må også ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. 

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak. (https://www.uis.no/sites/default/files/2021-04/Conversion%20of%20results_0.pdf)

Videre legges det vekt på at du:

 • viser interesse for teoretiske tilnærminger til håndverk og konservering av kulturminner
 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap
 • har en nytenkende og kreativ tilnærming til forskning

Lesekompetanse i tysk, skandinavisk og andre europeiske språk vil bli vurdert som en fordel, men er ikke en forutsetning for ansettelse.


Vi tilbyr

 • mulighet til å delta i et nytt internasjonalt forskningsprosjekt
 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • tilgang til Lifekeys (https://lifekeys.no/), digital tjeneste for ivaretakelse av egen mental helse og livskvalitet
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 532.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no) sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler (https://www.uis.no/nb/uis-som-arbeidsplass) på uis.no

Mangfold

Mangfold er en ressurs i arbeids- og læringsmiljøet ved UiS. Når vi har ulike bakgrunner og erfaringer, kan vi se utfordringer fra flere vinkler og finne bedre løsninger. På UiS er vi opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter, og legger til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Vi tar hensyn til dine behov og din situasjon i ulike livsfaser. 

Synes du denne stillingen er interessant, oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du i en periode har vært utenfor arbeidslivet. 

Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her (https://www.uis.no/nb/om-uis/jobb-ved-uis-sokeprosessen#/).  


Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen, prosjektet, fagområdet og utarbeidelse av prosjektskisse fås ved henvendelse til prosjektleder Dr. Bettina Ebert, tlf +47 51832161, e- post: bettina.ebert@uis.no 

For spørsmål omkring avdelingstilhørighet, ta kontakt med avdelingsleder Inger Marie Egenberg, tlf: +47 51832689, e-post: inger.m.egenberg@uis.no. 

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne V. Endresen, tlf: 51831216, e-post: janne.v.endresen@uis.no.


Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider (https://www.uis.no/sites/default/files/2020-11/Prosjektbeskrivelse_mal.pdf)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant 
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. (https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25) Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.


Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102?q=forskrift om ansettelsesvilkår).

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider. (http://www.uis.no/nb/jobb-ved-uis-sokeprosessen)

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et eventuelt avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.
Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere.
Stavanger-regionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.
Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, naturvitenskap og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet.
Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin. Museet har i dag omlag 80 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Sektor
Offentlig
Sted
Peder Klows gate 30A, 4010 Stavanger
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Arkitekt og planlegging / Arkitekt,
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Samfunnsviter

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bettina Ebert
Stillingstittel
Prosjektleder
Telefon
51 83 21 61
Kontaktperson
Inger Marie Egenberg
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
51 83 26 89
Følg firma
1152 følger dette firmaet

Peder Klows gate 30A, 4010 Stavanger

Annonseinformasjon

FINN-kode 341086908
Sist endret 3. apr. 2024 10:24

Rapporter annonse