Utløpt

Rådgiver

Arbeidsgiver
St. Olavs hospital
Stillingstittel
Rådgiver
Frist
01.03.2024
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med ST. OLAVS HOSPITAL HF

Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KORUS midt) er en avdeling under Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital. Vi har som samfunnsoppdrag å bistå kommuner, spesialisthelsetjenesten og befolkningen for øvrig med oppdatert kunnskap og kompetanseheving på rusfeltet. Se vårt nettsted: www.stolav.no/korus

Vi har nå ledig 100% stilling i vikariat som rådgiver ved Kompetansesenter rus - Midt-Norge Stillingen er knyttet til vår seksjon i Møre- og Romsdal med arbeidssted Ålesund.

Vi søker en faglig sterk person med evne til samarbeid/nettverksbygging. Stillingen rapporterer til seksjonsleder i MR.


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utviklingsarbeid i forhold til pårørende og barn som pårørende i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret (LMS)
 • Ansvar for å ivareta pårørende - og brukermedvirkning i utviklingsarbeid om oppfølging og behandling av mennesker med ruslidelser og tidlig innsats
 • Arbeidet vil omfatte prosessledelse, prosjektarbeid, formidling av kompetanse og undervisning knyttet til fagfeltet
 • Kompetanseutvikling, rådgivning og veiledning

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå, evt. Bachelor med videreutdanning
 • Relevant erfaring fra rusrelatert arbeid
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med tidlig innsats i et barn og familie perspektiv
 • Ønskelig med kunnskap om samtalemetoden motiverende intervju
 • God kjennskap til kommunal forvaltning og spesialisthelsetjenesten
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Personlige kvalifikasjoner og erfaring blir vektlagt

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet for å oppnå mål og krav
 • Gjennomføringskraft
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til selvstendig arbeid og teamsamarbeid
 • Høy arbeidskapasitet og god samarbeidsevne

Vi tilbyr

 • 100 % stilling i vikariat med varighet ut 2025 med mulighet for forlengelse
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsrettet kompetansemiljø
 • Positive og engasjerte kollegaer
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.

Andre opplysninger:

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Om arbeidsgiveren


St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 000 ansatte og et brutto budsjett på 13 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no
Mangfoldserklæring 
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 
St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 000 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 13 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no  


Gellievoetebæjhkoehtimmie 
Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Sektor
Offentlig
Sted
Smibakken 3, 6018 Ålesund
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Helse og omsorg,
Konsulent og rådgivning
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse,
Rådgivning,
Kurs og opplæring
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Motiverende intervju, Pårørendearbeid, Lærings- og mestringssenter RUS, Utviklingsarbeid, Prosjektarbeid

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Rita Valkvæ
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
47 87 89 00
Følg firma
955 følger dette firmaet

Smibakken 3, 6018 Ålesund

Annonseinformasjon

FINN-kode 339551984
Sist endret 22. mar. 2024 12:32

Rapporter annonse