Utløpt

Stipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet

Arbeidsgiver
Universitetet i Stavanger
Stillingstittel
To stillinger som stipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet
Frist
13.02.2024
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Universitetet i Stavanger

To stillinger som stipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet

Om stillingene

Universitetet i Stavanger har ledig to stillinger som stipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Stillingene er ledig fra 01.08.2024 med oppstart senest 01.11.2024.

Dette er utdanningsstillinger som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

De som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider. (https://www.uis.no/nb/forskning/phd-utdanning-ved-uis)

Stipendiatene ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning. 

En av stillingene er eksternt finansiert med midler fra Norges Forskningsråd.


Forskningstema

De som ansettes vil være tilknyttet forskningsprosjektet "New geopolitics and the interaction between safety and security in petroleum risk governance (INTERSECT)". Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd, og ledes av NTNU Samfunnsforskning AS. Universitetet i Stavanger og SINTEF Digital er forskningspartnere i prosjektet, og tre selskaper fra petroleumsnæringen (Gassco, Vår Energi og Equinor) er næringspartnere i prosjektet. Målet for prosjektet er å utvikle ny, anvendelig kunnskap om risikostyring (risk governance) av petroleumsinfrastruktur i en tid der sårbarheter i infrastrukturen kan ha betydelige konsekvenser for blant annet energisikkerhet, og der betydelig innsats rettes mot sikring av denne infrastrukturen. 

Utgangspunktet for prosjektet er den dramatiske endringen i den geopolitiske situasjonen i Europa forårsaket av Russlands invasjon av Ukraina, som medførte umiddelbar bekymring for sikkerheten til europeisk energiinfrastruktur. Etter sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene og observasjoner av uidentifiserbare droner rundt norske olje- og gassinstallasjoner til havs, har det blitt et mål å øke sikkerheten til petroleumsinfrastruktur i og fra Norge. En rekke internasjonale, statlige aktører og bedriftsaktører må nå samarbeide for å koordinere innsatsen for å sikre kritisk petroleumsinfrastruktur. 

Koordinering og samarbeid mellom vidt forskjellige aktører rundt felles problemer viser seg ofte å være utfordrende, på grunn av aktørers ulike mandat, fokusområder og profesjonskulturer. INTERSECT utforsker hvordan det institusjonelle miljøet rundt petroleumsinfrastrukturen samarbeider, og kan samarbeide, om sikkerhet. INTERSECT analyserer utfordringer og muligheter for sikkerhetsstyring mellom flere analysenivå; internasjonalt nivå, nasjonalt/statlig nivå, og sektor- og industrinivå. Prosjektet vil her studere samspillet og samarbeidet mellom aktører på ulike nivå, inkludert NATO, EU, norske statlige institusjoner, tilsynsmyndigheter og petroleumsselskaper. Fokuset vil ligge på å identifisere og overvinne samarbeidsbarrierer rundt security-problematikk, og barrierer som oppstår i skjæringspunktet mellom fagområdene safety (sikkerhet) og security (sikring). INTERSECT studerer også sikringsarbeidet innad i enkeltnivå, eksempelvis i selskaper i industrien. For selskapene i industrien er de nye geopolitiske omstendighetene betydelige i form av at de tvinger safety-orienterte selskaper til å rette mer oppmerksomhet mot security, og nye typer risikobilder. 

Stipendiatene vil være tilknyttet fagområde og faggruppe innen samfunnssikkerhet ved UiS. 

Stipendiatene vil også inngå i INTERSECTs forskningsgruppe. Det forutsettes at tilsatte stipendiater vil delta på forskningsgruppens seminarer, møter og øvrige aktiviteter. Denne deltagelsen vil være viktig for å sikre stipendiatenes faglige inkludering i prosjektet. Stipendiatenes doktorgradsarbeid skal også være relevant for prosjektet som helhet, og doktorgradsavhandlingene vil inngå som leveranser på prosjektet. Prosjektet ledes av NTNU Samfunnsforskning AS, lokalisert i Trondheim.

Fokuset for doktorgradsprosjektene vil være helhetlig sikkerhets- og risikostyring i skjæringspunktet mellom organisasjoner og fagområder (safety og security), og mellom internasjonal og offentlig politikk og næringsvirksomhet. Mulige temaområder kan være, men er ikke begrenset til:

 • Hvilke konsekvenser implementeringen av Sikkerhetsloven på norsk sokkel har for reguleringsregimet i petroleumssektoren 
 • Hvordan problematikk knyttet til risikobildet rundt petroleumsinfrastrukturen utfordrer koordineringen, samarbeidet og rolle -og ansvarsfordelingen mellom petroleumssektoren og offentlige myndigheter (både nasjonale og internasjonale)
 • Vurderinger av styrker og svakheter ved ulike risikostyringsmodeller (risk governance designs) rundt petroleumsinfrastrukturen 
 • Sikkerhetskultur og intraorganisatorisk kommunikasjon, samarbeid og samhandling mellom ansvarlige for safety og security (fysisk og cyber)

Som del av doktorgradsprosjektet vil stipendiatene gjennomføre datainnsamling i en norsk og internasjonal kontekst. Det innebærer blant annet å gjennomføre intervjuer samt systematisere og analysere dokumenter skrevet på norsk og engelsk.


Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk- og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne.

Prosjektskissen bør være på 2-5 sider.


Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor samfunnsvitenskapelige fag (statsvitenskap, sosiologi, europastudier m.m), juridiske fag, og/eller risiko- og sikkerhetsfag, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Karakteren på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må hver for seg tilsvare B eller bedre. Avslutter du utdanningen din våren 2024 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak. (https://www.uis.no/sites/default/files/2021-04/Conversion%20of%20results_0.pdf) 

Du må ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk, fortrinnsvis norsk.

Videre legges det vekt på at du:

 • har interesse for og kjennskap til fagfeltet og temaområdene for INTERSECT-prosjektet
 • har erfaring med samfunnsvitenskapelig datainnsamling og analyse
 • er motivert, og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere dette med gyldig sertifikat fra en av følgende tester med angitte resultater eller bedre: 

 • TOEFL - Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS - International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) eller Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic - Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med fullført mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land
 • søkere som er fritatt basert på NOKUT sin GSU liste (https://hkdir.no/en/foreign-education/lists-and-databases/higher-education-entrance-qualification-gsu)

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • inkludering i et spennende forskningsprosjekt og et tilhørende samarbeidsfellesskap av forskere
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 532.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no) sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler (https://www.uis.no/nb/uis-som-arbeidsplass) på uis.no

Mangfold

Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn.

Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår.

Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her (https://www.uis.no/nb/om-uis/jobb-ved-uis-sokeprosessen#/).  

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til stillinger som stipendiat innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.


Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelse for INTERSECT-prosjektet fås ved henvendelse til instituttleder Tore Markeset, tlf. 51 83 21 91, e-post: tore.markeset@uis.no eller til professor Ole Andreas Engen, tlf. 51 83 18 58, e-post: ole.a.engen@uis.no. Ved behov, kan mer informasjon om selve prosjektet fås ved henvendelse til prosjektleder i INTERSECT, Susanne Therese Hansen, tlf. 99 51 18 38, e-post: susanne.hansen@samforsk.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver Margot A. Treen , e-post: rekruttering@uis.no.


Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider (https://www.uis.no/sites/default/files/2020-11/Prosjektbeskrivelse_mal.pdf)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant 
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. (https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25) Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.


Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk og dersom det vurderes at du ikke kan starte i stillingen innen datoen ovenfor vil du få søknaden avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102?q=forskrift om ansettelsesvilkår).

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider. (http://www.uis.no/nb/jobb-ved-uis-sokeprosessen)

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere.  Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. 
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet flere fagmiljø som er internasjonalt ledende. Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 500 ansatte fordelt på fakultetsadministrasjonen, Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging har et av Norges mest aktive forskningsmiljø innen risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og byplanlegging. Miljøet er internasjonalt anerkjent med mange eksternt finansierte prosjekter og store nettverk. Instituttet huser 100 ansatte med bakgrunn fra blant annet ingeniørfag, økonomi, realfag, sosiologi og samfunnsvitenskap, og kjennetegnes av utstrakt tverrfaglig samarbeid. Over 900 studenter er tilknyttet studieprogrammer på Bachelor-, Master- og PhD-nivå innen fagområdene samfunnssikkerhet, industriell økonomi, byplanlegging, risikoanalyse, samt innen toll, vareførsel og grensekontroll. I tillegg tilbys erfaringsbasert mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse som etter og videreutdanning.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Stavanger, 4036 Stavanger
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ole Andreas Engen
Stillingstittel
Professor
Telefon
51 83 18 58
Kontaktperson
Margot Treen
Stillingstittel
Senior HR-rådgiver
Telefon
51 83 14 19
Følg firma
1154 følger dette firmaet

Stavanger, 4036 Stavanger

Annonseinformasjon

FINN-kode 334613110
Sist endret 14. feb. 2024 08:36

Rapporter annonse