Utløpt

Byggeleiar bru og kaivedlikehald

Arbeidsgiver
Statens vegvesen
Stillingstittel
Byggeleiar bru og kaivedlikehald
Frist
26.03.2023
Ansettelsesform
Fast
Om stillinga

Drift og vedlikehold vest har ledig stilling som byggeleiar innanfor forvaltning, drift og vedlikehald av konstruksjonar. I heile vest har vi over 1500 konstruksjonar som skal følgjast opp, og vi treng no ny byggeleiar for å kunne lyse ut kontraktar til å følge opp vedlikehald av våre konstruksjonar.

Seksjon Vedlikehold vest 2 har i dag 13 medarbeidarar fordelte på kontorstadane Stavanger og Haugesund. Vi har ansvar for vedlikehald av veg, bru, dekke, vegoppmerking, kai og tunnel for område Rogaland og Vestland f.o.m. Bjørnafjorden og sørover, og sør frå kryss Kløvet (Jøsendal). For bru/kai har seksjonen fagansvar for heile Rogaland og Vestland, med medarbeidarar ved andre seksjonar også.

Kontorstad for stillinga er Haugesund, Odda eller Stavanger.

Arbeidsoppgåver

Som byggeleiar for bruvedlikehald vil du mellom anna ha følgjande arbeidsoppgåver:

 • lyse ut og følge opp vedlikehaldskontrakt
 • sikre god forvaltning av brukonstruksjonar i området til avdelinga, men også noko drift og vedlikehaldskontrakt på ferjekai
 • inspeksjon av konstruksjonar
 • planlegging av framtidig vedlikehald
 • følge opp økonomi, kvalitet og framdrift i kontrakt
 • bidra til å nå etaten sine mål innan HMS/ HMS-koordinator i byggefasen

Oppgåver innanfor andre fagfelt på seksjonen kan også forekomme. Vi har eit stort geografisk område vi skal dekke, så litt reiseaktivitet må påreknast.


Kompetansekrav

Vi vil at du skal ha minimum treåring utdanning på universitets- eller høgskulenivå innan relevant fagkrets, fortrinnsvis konstruksjon og materialteknologi. Vi ønsker at du har erfaring frå helst vedlikehald, men også nybygg, fortrinnsvis av konstruksjonar i stål og betong. Vi kan sjå bort frå utdanningskravet dersom du har langvarig, relevant erfaring.

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Vi vil vektlegge personlege eigenskapar. Du er:

 • praktisk og løysingsorientert
 • fleksibel
 • god skriftleg og muntleg
 • sjølvstendig og tek initiativ
 • god til å samarbeide
 • gjennomføringsorientert

Grunna reiseaktivitet i stillinga må du ha førarkort klasse B.


Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig! 

På grunn av krava til utvida søkarlister må felta for utdanning og erfaring fyllast ut. Det er ikkje tilstrekkeleg å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attestar. 

 

Positiv særbehandling 

Statens vegvesen meiner at inkludering og mangfald gjer at vi blir betre på å løyse oppgåvene våre. Vi ønskjer fleire medarbeidarar med nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn og hol i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkarportalen, oppfordrar vi deg til å gjere det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du treng det. Avkryssingane vert kun brukt til å syte for at vi vel ut dei rette kandidatane, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av 

 

Søkarlista er offentlig 

Openheit og gjennomsiktigheit i forvaltninga er viktig, difor vil alle som søker hjå oss bli sette på den offentlege søkarlista om dei ikkje oppgir ein god grunn. Har du bedt om å ikkje bli sett på lista, tek vi kontakt med deg dersom vi ikkje kan ta ønsket ditt til følge. 

 

Har du spørsmål om stillinga? 

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte seksjonsleder Maylen Torsteinbø, e-post maylen.torsteinbo@vegvesen.no eller mobil 976 56 525.

 

Vi tilbyr  

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidas løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med våre nye utfordringar.  

Vi tilbyr deg også desse godene:  

introduksjonsprogram og fadderordning 

fleksitid og gode ordningar for avspasering 

pensjonsordning og høve til lån i Statens pensjonskasse 

gode høve for fagleg påfyll 

Løna di vert avtalt i samsvar med vår lønnspolitikk.  


Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen fører an i utviklinga av eit framtidsretta, effektivt, miljøvennleg og trygt transportsystem. Vi byggjer, driftar og held ved like riksvegane i landet, og vi tar vare på heilskapen gjennom det nasjonale ansvaret vårt for beredskap på veg, og ved utvikling av eit tydeleg regelverk og standardar for alle.Gjennom arbeid og tilsyn med trafikantar og køyretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tenester sikrar vi trafikantane og næringslivet ein tryggare, enklare og grønare reisekvardag.

Verksemda vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjonar.

 

Noko av det viktigaste vi gjer for samfunnet og miljøet er å ta vare på det vegnettet vi allereie har. I divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for heilårsdrift av riksvegane, inkludert ferjer. Vi vedlikeheld og utviklar vegnettet, og planlegg og gjennomfører utbetringsprosjekt. Drift og vedlikehald har rundt 880 medarbeidar over heile landet, og ein årleg omsetnad på om lag 16 milliardar kroner.

Sektor
Offentlig
Sted
Bergelandsgata 30, 4012 Stavanger
Flere arbeidssteder
5537 Haugesund,
5750 Odda,
4012 Stavanger
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ingeniør,
Ingeniør / Elektroingeniør
Følg firma
3192 følger dette firmaet

Bergelandsgata 30, 4012 Stavanger

Annonseinformasjon

FINN-kode 293330861
Sist endret 9. mar. 2023 12:57

Rapporter annonse