Ambassaden i Bogotá

Arbeidsgiver
Utenriksdepartementet
Stillingstittel
Bogotá. Regional spesialutsending for klima og skog. 30034951/23
Frist
15.02.2023
Ansettelsesform
Engasjement
Jobb med verden!

Ønsker du å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale utfordringer? Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

Å ta vare på verdens regnskoger er avgjørende for å verdens  klima- og naturmål. Ambassaden i Bogota har ansvaret for å følge opp regnskogsamarbeidet mellom Norge og Colombia, og innsatsen i regionen ellers.


Om stillingen

Ved den norske ambassaden i Bogotá vil det fra august 2023 være ledig et engasjement som spesialutsending for klima og skog for 2 år, med mulighet for til sammen to års forlengelse. Utsendingen skal følge opp Norges skogsamarbeid med Colombia, og bruke rundt halvparten av tiden på å følge opp samarbeid og innsats i land som Ecuador og Costa Rica, og andre aktuelle land i regionen.

Norge har siden 2015 hatt et bilateralt skogpartnerskap med Colombia, sammen med Tyskland og Storbritannia. I avtalen har Colombia satt som må å halvere avskogingen nasjonalt innen 2025. Norge, Tyskland og Storbritannia forplikter seg til å støtte arbeidet med inntil 3,3 mrd. kroner. Siden 2018 har Norge, sammen med Tyskland, hatt et samarbeid med Ecuador om å betale for redusert avskoging der. Gjennom LEAF-koalisjonen, som ble opprettet i 2021, ønsker Norge å bidra til etableringen av et karbonmarked som kan sikre betaling for utslippsreduksjoner i flere land i regionen.

Spesialutsendingen utgjør et viktig bindeledd mellom ambassaden, Klima- og skoginitiativet i KLD, Norad og andre partnere og aktører i Colombia og landene ambassaden er sideakkreditert til, som Ecuador. Samarbeidet innebærer nær dialog med landenes myndigheter på nasjonalt- og provinsnivå, organisasjoner i sivilsamfunnet, multilaterale organisasjoner, andre giverland og privat næringsliv.


Ansvars- og arbeidsområder

Følge opp implementeringen av klima- og skogpartnerskapet med Colombia, samarbeidet med Ecuador, og annen skoginnsats i regionen, i tett dialog med KLD. Dette vil innebære hyppig og tett kontakt med landenes myndigheter og kontinuerlig dialog med andre giverlands representanter, samt sivilt samfunn, herunder urfolks- og lokale organisasjoner, miljøorganisasjoner, media, forskningsmiljøer, næringsaktører og andre aktører som er relevante for landets avskogingsproblematikk. Arbeidet vil blant annet omfatte å følge opp LEAF-koalisjonen i regionen og colombianske, ecuadorianske og andre aktuelle lands myndigheters gjennomføring av reformtiltak og politikk knyttet til reduserte og reverserte utslipp fra tropisk skog. Stillingen vil innebære stor reisevirksomhet i regionen.

Stillingen er én av to spesialutsendingsstillinger for klima og skog ved ambassaden. Den andre stillingen følger i sin helhet opp skogpartnerskapet med Colombia. På dette området avklares ansvars- og oppgavedeling nærmere ved oppstart. 

Spesialutsendingen vil bl.a.:

 • Følge opp partnerskapet med Colombia (ca. halve tiden):
  • sikre at samarbeidet bidrar til å nå prosjektets klimamål og det overordnede strategiske rammeverket for Klima- og skoginitiativet
  • Følge den politiske utviklingen i Colombia og vurdere relevante muligheter og utfordringer for framdrift på klima- og skogpartnerskapet, inkludert implementering i sikkerhetsutsatte områder 
 • Følge opp klima- og skoginnsatsen i andre aktuelle land i regionen (ca. halve tiden):
  • Følge opp samarbeidet med Ecuador og Tyskland om betaling for reduserte utslippsreduksjoner fra tropisk skog i Ecuador
  • Følge opp andre aktuelle land i regionen som er av interesse for å nå målene til Klima- og skoginitiativet
  • Bidra i oppfølgingen av Klima- og skoginitiativets innsats som en del av LEAF-koalisjonen i regionen, bl.a. i Costa Rica
  • Bidra til regionale perspektiver og nasjonale og regionale initiativ knyttet til klima- og skogagendaen
 • Fortløpende rapportere om forhold relatert til REDD+ og nasjonal skog- og klimapolitikk i aktuelle land i regionen
 • Bidra til erfaringsutveksling, informasjonsflyt og samarbeid mellom aktører i landet og regionen
 • Planlegge og tilrettelegge delegasjonsbesøk
 • Bidra til å kommunisere klima- og skoginitiativets resultater til en norsk, colombiansk, regional og internasjonal offentlighet
 • Stasjonssjef kan pålegge andre arbeidsoppgaver ved behov

Spesialutsendingen er underlagt Utenriksdepartementet v/ stasjonssjefen, men rapporterer faglig til Klima- og miljødepartementet i klima- og skogspørsmål. Utsendingen skal koordinere sitt arbeid med stasjonssjefen. Stillingen medfører stor reisevirksomhet.


Kvalifikasjoner
 • Høyere samfunnsfaglig eller miljøfaglig utdanning med gode resultater
 • Minst 7 års relevant arbeidserfaring med gode resultater
 • Må ha internasjonal erfaring
 • Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, engelsk og spansk
 • Må ha god forståelse for rollen som spesialutsending og norsk offentlig forvaltning
 • Ønskelig med erfaring fra klima- og skogarbeid i regionen, og kunnskap om Norges engasjement på klima- og skogområdet
 • Ønskelig med kunnskap om politikk, økonomi og kultur i Colombia og Latin-Amerika
 • Kunnskap om TREES-standarden og LEAF-koalisjonen er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med etablering og oppfølging av strategiske innsatser i et utfordrende klima-, utviklings- og utenrikspolitiske arbeidsfelter en styrke
 • Bør ha erfaring fra internasjonalt bistandsarbeid, bistandsforvaltning og giverkoordinering
 • Kjennskap til privat næringsliv og dets arbeid når det gjelder bærekraft

Personlige egenskaper
 • Robusthet: Har stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere høyt arbeidspress og krevende situasjoner. 
 • Handlekraft: Viser initiativ, gjennomføringsevne og er beslutningsdyktig.  
 • Samhandling: Er kontaktskapende, teamorientert og fleksibel. Har gode samarbeidsevner og håndterer konflikter godt. 
 • Analytisk: Forvalter kunnskap og håndterer komplekse problemstillinger godt.  Har overblikk og gode strategiske evner.  
 • Modenhet: Viser god rolleforståelse og vurderingsevne. Er inkluderende og bidrar til et godt arbeidsmiljø. 

Andre forhold

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CVen eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CVen eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine i jobbsøkerportalen vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.

Vi viser til landspesifikk informasjon om tjenestestedet på følgende webside: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273/ (https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273/)


Vilkår/betingelser

Stillingen avlønnes som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1436/1364 ) med bruttolønn pr. år fra 
ltr. 60 - kr. 553 500/ltr. 66 - kr. 615 000 - ltr. 78 - kr. 790 100/ltr. 85 - kr. 965 000,- jf. Hovedtariffavtalene i staten.

Det tilstås tillegg som ambassadesekretær/ambassaderåd etter "Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten" - https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/saravtale/id545430/ (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/saravtale/id545430/).

Bolig vil bli stilt til disposisjon.

Utenriksfaglig kursing vil bli gitt av Utenriksdepartementet.

Søkere må være norske statsborgere. For å tilstås ytelser etter særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelse i utenrikstjenesten må du være registrert i folkeregisteret i Norge og kan på søkertidspunktet ikke være bosatt i landet der tjenestegjøringen skal finne sted.    

Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå konfidensielt på tiltredelsestidspunktet.


Kontaktinformasjon

Avdelingsdirektør Andreas Dahl-Jørgensen, Klima- og miljødepartementet, tlf. 22 24 58 97, andreas.dahl-jorgensen@kld.dep.no

Stasjonssjef Nils Martin Gunneng, ambassaden i Bogotá, nils.martin.gunneng@mfa.no

Seniorrådgiver Wenche Skeie (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Utenriksdepartementet, tlf. 23 95 16 47, wenche.skeie@mfa.no 


Om arbeidsgiveren

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner med om lag 2 850 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av mangfold og inkludering, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.

OM KLIMA- OG SKOGINITIATIVET
Norges internasjonale Klima- og skoginitiativ en sentral del av norsk klimapolitikk og et flaggskip i Norges bidrag til utslippsreduksjoner internasjonalt. Initiativet styres fra Klimaavdelingen i Klima- og miljødepartementet. Initiativet omfatter medarbeidere i Klima- og miljødepartementet, Norad og med spesialutsendinger for klima og skog til 9 norske  utenriksstasjoner. Hovedmålet med initiativet er at redusert og reversert tap av tropisk skog bidrar til et stabilt klima, bevart naturmangfold og bærekraftig utvikling. Initiativet bidrar til reduserte utslipp fra forbedret arealbruk i samarbeidsland og redusert press på regnskogen fra globale råvaremarkeder. Mer informasjon om initiativet finnes på www.nicfi.no

Sektor
Offentlig
Sted
Utenriksdepartementet - ambassaden i Bogotá, 0032 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Forhandling,
Kontor og administrasjon / Kontorarbeid,
Annet
Følg firma
1496 følger dette firmaet

Utenriksdepartementet - ambassaden i Bogotá, 0032 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288989821
Sist endret 25. jan. 2023 12:27

Rapporter annonse