Miljøkoordinator

Arbeidsgiver
Vestland fylkeskommune
Stillingstittel
Miljøkoordinator
Frist
06.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Sotra vidaregåande skule er ein kombinert skule med ni ulike programområde innan yrkesfag og studiespesialiserande. Vi har i dag to skulestader, ein på Bildøy og ein i Sund, med 800 elevar og 150 tilsette. I tillegg er vi vaksenopplæringssenter for Askøy og Øygarden, med Ca 150 vaksne elevar på ulike program.
Sotra vgs skal i framtida lokaliserast i eitt nytt bygg på Straume.
Skulen legg vekt på å vere nyskapande og berekraftig. Vi har som mål at alle elevane fullfører skulegangen med eit høgt læringsutbytte. Vi er stolt av kompetansen vi har i faga og formidlar fagleg kunnskap som inspirerer elevane til å utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Skulen legg vekt på at kvar og ein skal finne seg godt til rette i eit trygt og triveleg skulemiljø. Vi har eit godt læringsmiljø der elevar og tilsette samarbeider om å skape ein læringsarena tufta på tillit og respekt for kvarandre.

Arbeidsoppgåver

Førebyggjande arbeid:
Ta initiativ til og fremje tiltak som aukar trivsel og styrkar miljøet ved skulen.

Ha særleg merksemd mot tiltak som motverkar mobbing, vald, rasisme og rusmiddelbruk.

Oppfølging av tiltak knytt til særskilte målgrupper som t.d. hybelbuarar, russ osb.

Samarbeid med kommunale tenester som t.d. ungdomskoordinator.

Haldningsskapande arbeid knytt til sosiale media og nettvett.

Kontaktskapande arbeid:

Skape best mogeleg kontakt mellom elevane og skulen.

Stimulere til aktiv deltaking i skulesamfunnet.

Stimulere til elevengasjement i opplæringa

Arrangere og tilrettelegge for aktivitetar på skulen, i og utanfor ordinær skuletid, t.d. open skule

Sosialpedagogisk arbeid:

Hjelpe elevar til å finne seg til rette på skulen.

Yte hjelp til elevar som har personlege vanskar og sosiale vanskar.

Oppfølging i mobbesaker.

Mekling mellom elevar i konflikt.

Bidra i elevsaker og i arbeidet med utvikling av klassemiljø

Kvalifikasjonar

Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng)

Høgare utdanning med vekt på sosialpedagogiske fag t.d. sosionom, vernepleiar, sjukepleiar og pedagog.

Sterke relasjons- og samarbeidsevner.

Følgjer eit ordinært arbeidsår pga. behov for tiltak etter skuletid og i feriar.

Løn og arbeidsvilkår etter lov og avtaleverk.

Kommunisere godt på norsk munnleg og skriftleg.

Må helst disponere bil.

Personlege eigenskapar

Vi ønskjer søkjarar med eit positivt syn på elevar, som er tydeleg vaksen og som er ein god rollemodell for ungdom.
Du bidrar til elevanes faglege og sosiale utvikling.
Du er fleksibel og ser moglegheiter.
Å vere eigna for arbeid med ungdom med særskilte behov vil bli tillagt stor vekt.
Du har gode ferdigheiter i kommunikasjon og relasjonsbygging, både overfor elever og andre samarbeidspartar.

Vi tilbyr

Løn etter kvalifikasjonar.
Gode forsikrings- og pensjonsordningar
Inkluderande og godt arbeidsmiljø.
Gode moglegheiter til eigen læring og utvikling.
Ein ambisiøs, nyskapande og berekraftig arbeidsplass.
Trimgrupper for tilsette.

Andre opplysningar
Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk. Alle tilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Den som tilsetjast må legge fram politiattest. Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort. Arbeidet utførast både på Skulestad Skogsvåg og på Bildøy.

 

Om arbeidsgiveren

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Sektor
Offentlig
Sted
Branndalsmyra 61, 5353 Straume
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk / Andre pedagoger,
Undervisning og pedagogikk / Skoleassistent,
Undervisning og pedagogikk

Nøkkelord

Miljøkoordinator

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Olav Lee
Stillingstittel
rektor                        
Telefon
930 34 370
Kontaktperson
Erik Henneli
Stillingstittel
ass. rektor              
Telefon
958 26 077
Følg firma
674 følger dette firmaet

Branndalsmyra 61, 5353 Straume

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288898820
Sist endret 26. jan. 2023 10:38

Rapporter annonse