Utløpt

Vi søker etter

Arbeidsgiver
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stillingstittel
Førsteamanuensis i logistikk
Frist
13.02.2023
Ansettelsesform
Fast
This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 44 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Video: https://youtu.be/Xt-yHCN5QS0 (https://youtu.be/Xt-yHCN5QS0)


Om stillingen

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, fagseksjon på Gjøvik har ledig stilling som Førsteamanuensis i logistikk.

Vår fagseksjon er i vekst og har en klar ambisjon om å bli et eget institutt i nær framtid. For å nå dette målet, ønsker vi å tiltrekke oss flere dedikerte vitenskapelig ansatte som vil bidra til å sette sitt faglige preg på vår utdannings- og forskningsportefølje. Fagseksjonens tilbyr i dag 3-årig bachelor i logistikkledelse, 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon, 4-årig nettbasert bachelor i økonomi og administrasjon, og en 2-årig master i industriell innovasjon og digital sikkerhet.

Fagseksjonen er samarbeidsorientert og deltar aktivt i store forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd sammen med andre institutter ved NTNU, store industribedrifter og Sykehuset Innlandet. Forskningen setter søkelys på endringer i organisasjonen og ledelse ved omstilling fra lineær til sirkulære verdikjeder og utfordringer med pågående digitale transformasjonen og cybersikkerhet. I denne omstillingen vil kompetanse på logistikk spille en viktig rolle, og vi ønsker at vår nye kollega skal bidra aktivt med forskning, undervisning og formidling av logistikkfagets rolle i den omstillingen dagens virksomheter står i.

Vi tror at vi gjennom å videreutvikle vårt samarbeid med næringsliv, offentlig sektor og dyktige fagmiljøer internt på NTNU, kan skape en unik, forskningsbasert utdanningsportefølje. Slik skal vi bidra til å nå NTNUs visjon om Kunnskap for en bedre verden.

Stillingen rapporterer til fagseksjonsleder.


 Arbeidsoppgaver

Utdanningsoppgaver og forskningsoppgaver vil være likt fordelt, mens administrative oppgaver vil utgjøre ca. 10%. Fordelingen kan variere i ulike perioder avhengig av behov og mulighet for lederoppgaver.

Utdanningsoppgavene for stillingen er:

 • Undervise innenfor logistikk i bachelorprogrammene
 • Veilede studenter tilknyttet våre studieprogram
 • Delta i drift, utvikle og eventuelt ledelse av vårt bachelorprogram
 • Etablere og vedlikeholde samarbeidsrelasjoner med organisasjoner innen industri, næringsliv og eventuelt offentlig sektor som jobber med praktiske problemstillinger, som spesielt egner seg som tema i emner, semester- og bacheloroppgaver på våre bachelorprogrammer
 • Bidra til utstrakt samarbeid med relevante miljøer pa? NTNU (ba?de tilknyttet utdanning, forskning og utvikling)
 • Gjennomføre eksamensarbeid og sensurering uten særskilt godtgjørelse
 • Utføre relevante administrative oppgaver

Forskningsoppgavene for stillingen er:

 • Forskning innen logistikk, inkludert publisering i internasjonalt anerkjente tidsskrifter innenfor fagfeltet
 • Initiere, søke, delta og lede eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Delta i og lede videreutviklingen av logistikk som forskningsfelt

Kvalifikasjonskrav

1)    Norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad hvor logistikk og/eller supply chain management har vært et sentralt område i doktorgradsarbeidet.
I søknadsbrevet ma? søkeren dokumentere relevansen av sin fagkunnskap, forskningserfaringer og publikasjoner relatert til disse omra?dene.
Kandidater som er i avslutningsfasen av sitt organiserte doktorgradsløp, og som har forskningsarbeider innenfor logistikk som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og niva? for en doktorgrad oppfordres ogsa? til a? søke.

2)    Publisert forskning i anerkjente og relevante vitenskapelige tidsskrifter. Det legges størst vekt pa? vitenskapelige arbeider publisert de siste fem a?rene (fratrukket lovfestede permisjoner) og arbeid med relevans for utlysningen. Vi ønsker en forskningsaktiv kandidat til førsteamanuensisstillingen, og forskningsomfanget vil vurderes i forhold til tidsbruk i forskerkarrieren og lengden pa? ph.d. studiene.

3)    Erfaring med undervisning pa? universitets- eller høyskoleniva?. Se mer om pedagogiske kvalifikasjoner beskrevet nedenfor.

4)    Søkeren må beherske norsk (eller svensk) både muntlig og skriftlig da undervisningen på bachelorprogrammer gjennomføres på norsk (eller svensk). Kandidaten nå også kunne kommunisere både muntlig og skriftlig på engelsk.

 

Det vil bli vurdert som positivt for evalueringen om noen av følgende kvalifikasjoner er oppfylt:

 • Erfaring med a? bidra i, initiere og/eller lede forsknings- eller utviklings-prosjekter i samspill med andre, ba?de pa? nasjonalt og internasjonalt niva?
 • Kompetanse innenfor IKT og anvendelse av IKT innen logistikk, f.eks. ERP, data analytics og optimalisering.
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy som er relevant i undervisningssammenheng.
 • Erfaring med og/eller faglig interesse for sirkulær økonomi og/eller digital transformasjon og cybersikkerhet
 • Relevant yrkespraksis som f.eks. praktisk erfaring med logistikk og/eller supply chain management i industri/næringsliv/ offentlig sektor eller selvstendig ansvar for a? løse relevante problemstillinger i næringsliv/ offentlig sektor
 • Erfaring fra samarbeid med andre akademiske miljøer med tilhørende nettverk
 • Dokumentert praktisk erfaring med logistikk og/eller supply chain management fra næringsliv og/eller offentlig sektor eller pa? oppdrag for disse sektorene.

Andre kvalifikasjonar

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge pa? dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Kandidater med erfaring med undervisning pa? høgskole-/universitetsniva? vil bli foretrukket.
For mer informasjon: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner. (https://www.ntnu.no/stillinger/dokumentasjon-av-pedagogiske-kvalifikasjoner)

Ansatte uten utdanningsfaglig basiskompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pa?legges a? gjennomga? godkjent utviklingsprogram innen to a?r etter ansettelse.


Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som gode samarbeidsferdigheter, fleksibilitet og motivasjon til a? bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Ved vurdering av den best kvalifiserte skal det legges vekt pa? utdanning, forskning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.


Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt fagmiljø som har tett industrisamarbeid
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv) med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/Verdien-av-medlemskapet/)
 • ansattegoder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)
 • ordninger for kontinuerlig likestillingsarbeid
 • nye og moderne kontor- og undervisningslokaler

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her (https://www.ntnu.no/ledige-stillinger).

Video: https://youtu.be/hWvFBFg6yCI (https://youtu.be/hWvFBFg6yCI)


Lønn og vilkår

Stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) lønnes normalt fra brutto kr 604 400,- til kr 746 900,- pr. a?r avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må?du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen. Arbeidssted er Campus Gjøvik.

Vi viser til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen.


Om søknaden

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på engelsk. 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som danner grunnlaget for vurderingen ma? være pa? engelsk. Søkere ma? registrere følgende i Jobbnorge innen søknadsfristen:

 • CV og bekreftede kopier av vitnema?l og attester
 • For a? bli vurdert ma? dokumentasjon pa? krav og ønskede kvalifikasjoner fremlegges. Tittel og et sammendrag av ph.d. avhandlingen ma? vedlegges.
 • Redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU")
 • Eventuelle vitenskapelige arbeider - publisert eller upublisert - som du ønsker blir tatt i betraktning i evalueringen.
 • En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider og utviklingsprosjekter som søkeren anser mest betydningsfulle og som han/hun ønsker a? gjøre sakkyndig komite spesielt oppmerksom pa?
 • En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • Informasjon om prosjekter hvor søkeren har vært prosjektleder, med informasjon om finansiering, varighet og størrelse
 • Navn og adresse til tre potensielle referanser

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig a? identifisere innsatsen til søkeren, ma? søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Etter søknadsfristen vil en sakkyndig komite evaluere søknadene. De best kvalifiserte søkerne innenfor sin stillingskategori vil bli invitert til prøveforelesning og intervju ved instituttet.

Vi tar hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere din innsats i fellesarbeidene, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlige og mellommenneskelige egenskaper. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA (https://www.ascb.org/wp-content/uploads/2017/07/sfdora.pdf). Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.


Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene.?Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling (https://www.ntnu.no/likestilling). 


Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_3#%C2%A725). Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge. 

Nærmere opplysninger om stillingen fa?s ved a? kontakte fagseksjonsleder Eirik Hamre Korsen, tlf. 95232920, eirik.korsen@ntnu.no. Dersom du har spørsma?l til rekrutteringsprosessen vennligst ta kontakt med HR-konsulent Oddny Lyngvær, tlf. 950 11 957, oddny.lyngvar@ntnu.no

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

Søknadsfrist: 13.02.2023


  Om arbeidsgiveren

  NTNU - kunnskap for en bedre verden

  Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

   

  Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

  Vi forsker og underviser på internasjonalt nivå i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS. Målet er bærekraftig verdiskaping innenfor teknologibaserte områder i industri, næringsliv og offentlig sektor i Norge. Vi har fagseksjoner i Trondheim og på Gjøvik. Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er ett av fire institutter ved Fakultet for økonomi.

  Sektor
  Offentlig
  Sted
  Gjøvik, 2815 Gjøvik
  Bransje
  Forskning, utdanning og vitenskap,
  Offentlig administrasjon
  Stillingsfunksjon
  Undervisning og pedagogikk
  Følg firma
  1139 følger dette firmaet

  Gjøvik, 2815 Gjøvik

  Stort kart Hybridkart Flyfoto

  Annonseinformasjon

  FINN-kode 288882233
  Sist endret 24. jan. 2023 13:29

  Rapporter annonse