Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Arbeidsgiver
Kriminalomsorgen region øst
Stillingstittel
Senior konsulent / fengselsførstebetjent 2. gangs utlysning
Frist
17.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Kriminalomsorgen
Om stillingen

Romerike fengsel søker etter en seniorkonsulent sko 1363 / fengselsførstebetjent sko 0265 i 100% stilling.

Stillingen ligger inn under personalavdelingen. Personalavdelingen består f.t av HMS-seniorrådgiver, rådgiver lønn, personalkonsulent, midlertidig stilling som personalkonsulent, samt tre personer på tjenesteoppsettkontoret. 


Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide turnusforslag i tråd med gjeldende bestemmelser og som ivaretar arbeidstakernes trygghet, helse og velferd
 • Legge inn godkjente turnuser i GAT personalsystem, og vedlikeholde disse
 • Bidra med utarbeidelse av bemanningsplaner i tråd med gjeldende bestemmelser og som ivaretar arbeidstakernes trygghet, helse og
  velferd
 • Ha oversikt over tjenestespeilet / bemanningssituasjonen til enhver tid, samt initiere behov for rekruttering
 • Behandle forespørsler i GAT herunder bytte av vakter, tjenestefri, ferie etc.
 • Ansvarlig for oppsett av tjenestelister i GAT personalsystem
 • Ivareta ferieplanleggingen for fengselsbetjenter i turnus jf. ferieloven og lokale retningslinjer
 • Initiere behov for sommervikarer, og øvrig vikarer
 • Føre variabel lønn og påse at grunnlaget for lønn er korrekt
 • Kontrollansvar for variable tillegg i forbindelse med lønnsutbetaling
 • Bidra til å redusere bruk av overtid, samt overvåke bruk av overtid og gjevnlig rapportere på dette til nærmeste leder
 • jobbe aktivt med å fohindre brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, samt foreslå tiltak for å forhindre brudd, gjevnlig
  rapportere på dette til nærmeste leder
 • Intern opplæring av ledere i GAT personalsystemet
 • Være delaktig i utvikling av fengslet personaladministrative rutiner

Utdanning og erfaring

  Seniorkonsulent sko 1363
  Du må ha

  • relevant høgskole- eller universitetsutdanning på bachelornivå. Formell utdanning kan erstattes av lang relevant erfaring.
  • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøy, herunder gode ferdigheter i bruk av excel
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • erfaring fra utarbeidelse av turnus og bemanningsplaner
  • kunnskap om relevant lover, forskrifter og avtaleverk

  Fengselsførstebetjent sko 0265
  Du må ha

  • bestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
  • relevant erfaring 
  • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøy
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • erfaring fra utarbeidelse av turnus og bemanningsplaner
  • kunnskap om relevant lover, forskrifter og avtaleverk

  Det er ønskelig at du har

  • relevant erfaring
  • kjennskap til Hovedavtalen i staten
  • kjennskap til Hovedtarrifavtalen for staten
  • kjennskap til personalsystemet GAT produksjon
  • god faglig kompetanse innen turnusplanlegging
  • evner til å se helheten og søke løsninger som er i tråd med gjeldende regelverk og opp i mot fengslets økonomiske rammer

  Personlige egenskaper
  • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • evne til å arbeide analytisk og strukturert
  • gode veiledningsegenskaper
  • god rolle- og systemforståelse, og evne til å tenke helhetlig
  • resultatorientert

  Vi tilbyr
  • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
  • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
  • et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
  • treningsrom for ansatte, kantineordning, parkering med mulighet for å lade el-bil
  • Fengselsførstebetjent sko 0265 lønnes fra lønnstrinn 58 til lønnstrinn 65 dvs. fra kr. 534 900 til kr. 604 400 brutto per år, seniorkonsulent sko 1363 lønnes fra lønnstrinn 58 til lønnstrinn 65 dvs. fra kr. 534 900 til kr. 604 400 brutto per år. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

  Generell informasjon

  Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

  Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling) 
   

  Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

  Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

  Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

  Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Mona Karlsen tlf 47 61 10 15.

  Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

  For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20. 
   


  Om arbeidsgiveren

  Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er Straff som endrer og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS) og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

  Region øst omfatter 12 fengsler, 4 friomsorgskontor, overgangsbolig, senter for narkotikakontroll med domstolkontroll og hundetjeneste med ca. 1.800 tilsatte i Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark.  Regionadministrasjonen er i Lillestrøm.  Romerike fengsel er et fengsel med høy sikkerhet og 285 plasser, Kroksrud avdeling med lavere sikkerhet og 62 plasser og Ungdomsenhet i Eidsvoll med kapasitet til 4 av begge kjønn i alderen 15-18 år.  Fengselet har 360 ansatte og ligger på Kløfta i Ullensaker.

   

  Sektor
  Offentlig
  Sted
  Ullersmoveien 5, 2040 Kløfta
  Bransje
  Helse og omsorg,
  Politi og sikkerhet,
  Offentlig administrasjon
  Stillingsfunksjon
  HR, personal og rekruttering

  Annonseinformasjon

  FINN-kode 288875581
  Sist endret 24. jan. 2023 12:38

  Rapporter annonse