Utløpt

Vil du være med å forme fremtidens militære geomatikkingeniører? 

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Førstelektor, førsteamanuensis eller professor i geomatikk
Frist
20.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Ved ingeniørutdanningen ved Krigsskolen er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor innenfor fagfeltet geomatikk. Arbeidssted er i Linderud leir, Oslo.

Vi søker deg som kan inngå som en naturlig del av fagmiljøet og bidra innen undervisning/veiledning i geografiske analyser, datafangst, gjerne ved hjelp av droner, landmåling og geostatistikk. I tillegg til generell kompetanse innen geomatikk er det ønskelig med kompetanse innen databehandling, programmering og analyse av stordata (Big data). Kompetanse og/eller erfaring med maskinlæring og fotogrammetri er også relevant.

Geomatikkfaget har en sentral rolle i planlegging og ledelse av militære operasjoner. Blant annet er bruken av geografiske informasjonssystemer (GIS) sentralt for gjennomføring og planlegging av militære operasjoner. En geomatikkingeniør skal gjennom å utnytte ulike verktøy, teknikker og analyser å kunne bidra til gi et bedre beslutningsgrunnlag for ledere på alle nivå i Forsvaret. Disse verktøyene sammen med analysene skal legge grunnlaget for at støttede beslutningstakere skal ha en bedre forståelse av terrenget og hvordan dette påvirker militære operasjoner. Militær anvendelse av geomatikk kalles ofte for militær geomatikk (MilGeo). Fagfeltet militær geomatikk er i skjæringspunktet mellom funksjonen etterretning og ingeniør noe som betyr at våre kadetter må beherske mange ulike analyseteknikker, men også være gode på å presentere sine analyser til ulike kunder. 

Som ansatt hos oss vil du bli en del av ingeniørmiljøet ved Krigsskolen. Dette består av både militære og sivile og jobber med oppgaver innen forskning, undervisning og veiledning. Ingeniørutdanningen er delt i to med én fordypning i geomatikk og én i bygg og anleggsteknikk. Fagmiljøet er i vekst og skal øke sin aktivitet vedrørende forskning og utvikling (FoU). Aktuelle FoU-aktiviteter for stillingen kan være artikkelpubliseringer, deltakelse på ulike øvelser og bidrag på konferanser. Vi søker derfor spesielt etter søkere med kompetanse og interesse for å starte opp og videreføre vår FoU-satsing innen geomatikkrelaterte temaer. Ansatte gis ellers gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Ingeniørmiljøet ved Krigsskolen er lite, men kompetent. Fagmiljøet samarbeider tett med avdelinger i Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, samt andre institusjoner i Forsvaret som Forsvarets Forskningsinstitutt, Forsvarsbygg og Etterretningstjenesten.

Stillingen har sitt fokus på undervisning på bachelornivå og kurs i tilknytning til fagområdet, samt forskning og utvikling av fagfeltet militær geomatikk. Sammenlignet med mange andre utdanningsinstitusjoner har man relativt få studenter noe gjør at man har mulighet til tett oppfølging av den enkelte.

Krigskolen på Linderud i Oslo har lang tradisjon for å utdanne militære ingeniører og jobber nå for å reetablere en bachelor i ingeniørfag fra 2023 for å møte Forsvarets behov på området. Stillingen vil inngå i et større fagmiljø ved Krigsskolens øvrige utdanninger og vil bli del av et spennende fagmiljø med militære og sivile kolleger. I tillegg satser Forsvarets høgskole (FHS) tungt på forskning og utvikling (FoU) og særlig på forskningsgrupper på tvers av høgskolene.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre forskning og utvikling
 • Undervise og veilede innenfor geomatikk
 • Veilede på praktiske arenaer knyttet til ingeniørutdanningen
 • Veilede bachelorstudenter
 • Bidra til faglig utvikling av ingeniørfagsporteføljen ved Forsvarets høgskole
 • Bidra til å videre bygge opp det eksisterende fagmiljøet
 • Faglig programledelse vil kunne være aktuelt for stillingen

 

Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Førstekompetanse innen geomatikk eller disiplin som er relevant for geomatikkutdanningen. Kriteriene for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse 

Det er ønskelig med

 • Kjennskap til Forsvarets militære organisasjon og virksomhet 
 • Erfaring fra tilsvarende faglig arbeid i UH-sektoren
 • Erfaring fra noen eller alle temaer: droner, 3D-modellering, stordataanalyser, maskinlæring, GIS-programvare (ArcGIS, QGIS, eller tilsvarende), programmering, web- og programvareutvikling, styring av GIS-prosjekter, innsamling, behandling/analyse og visualisering av geografisk informasjon
 • Pedagogisk basiskompetanse for faglig tilsatte ved universitet og høgskoler (høgskolepedagogikk). Kurs i høgskolepedagogikk skal gjennomføres så snart som mulig dersom det ikke alt er fullført og senest innen to år etter ansettelse

Personlige egenskaper

 • God helhetsoversikt og stor arbeidskapasitet 
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Systematisk, ryddig og strukturert
 • Evne til å finne gode løsninger på tvers av organisasjonen
 • Evner å samarbeide på tvers i en mangfoldig organisasjon
 • God formidlingsevne

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • Fleksitidsordning
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Førstelektor/Førsteamanuensis (stillingskode 1198/1011) i lønnstrinn 72-78 som utgjør kr. 689.100-790.100 per år, eller som Professor (stillingskode 1013) i lønnstrinn 78-84 som utgjør kr. 790.100-935.300 per år, avhengig av kvalifikasjoner. Annen lønnsplassering kan vurderes for særlig kvalifiserte kandidater. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet med mulighet for trening i arbeidstiden


Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • Komplett liste over publikasjoner
 • Kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • Inntil ti ingeniørfaglige/vitenskapelige artikler/arbeider i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som beskriver i detalj bidraget til artikkelen/arbeidet fra søkeren (eventuell. doktorgradsavhandling kan være en av disse)
 • En mappe som viser søkerens relevante pedagogiske erfaring og mål for pedagogisk aktivitet
 • Eventuelt annen relevant dokumentasjon

Aktuelle kandidater vil innkalles til intervju og prøveundervisning, og resultatet av dette vil sammen med den sakkyndige vurderingen være utslagsgivende i utvelgelsesprosessen.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.Krigsskolen utdanner yrkesoffiserer til Hæren og legger stor vekt på å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Lederutvikling er kjernen i all utdanning og virksomheten er fundert på Forsvarets verdigrunnlag og våre kjerneverdier; respekt, ansvar og mot.I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

 

Les mer om jobb i Forsvaret. https://www.forsvaret.no/jobb

Sektor
Offentlig
Sted
Utfartsveien 2, 0593 Oslo
Bransje
Forsvar og militær
Stillingsfunksjon
Ingeniør / Geomatikk,
Undervisning og pedagogikk / Professor/Førsteamanuensis,
Undervisning og pedagogikk

Nøkkelord

Ingeniør,, geomatikk,, Forsvaret

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Narum, Morten
Stillingstittel
Oberstløytnant
Telefon
23 09 94 02
Følg firma
11248 følger dette firmaet

Utfartsveien 2, 0593 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288367707
Sist endret 20. jan. 2023 10:31

Rapporter annonse