Forsker

Arbeidsgiver
Universitetet i Bergen
Stillingstittel
Forsker ved Klinisk institutt 2
Frist
09.10.2022
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med Universitetet i Bergen
Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=vtJLmcUJ3-w (https://www.youtube.com/watch?v=vtJLmcUJ3-w)


Forskar 

Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig ei fast stilling som forskar (100 %). Stillinga er eksternt finansiert av Kreftforeningen, og er for tida knytt til prosjektet ?Enhanced cryoimmunotherapy (CryoIT) against urogenital cancers". Prosjektet har ei førebels finansiering i 15 månader.


Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Hovedformålet med prosjektet er meir robuste og potente terapeutiske celler, inkludert gode kvalitetskontroller, for bruk i neste generasjons immunterapi mot kreft. For dette formålet må cellekultursystem av dendrittiske celler og ko-kulturar med pasientceller frå Forskningsbiobank bli analyserte med omsyn til molekylære signalveier og funksjonelle eigenskapar.


Kvalifikasjonar og eigenskapar:
 • Søkjar må ha relevant norsk ph.d.-grad eller tilsvarande doktorgrad
 • Det er ønskjeleg at forskaren har vitskaplege kvalifikasjonar innan molekylær og cellulær biologi, inkludert transfeksjon og transduksjon, og immunologiske metoder, slik som flowcytometri, ELISA, cytokinmålingar og farging, ELISPOT, HLA-typing og tetramerfarging, i tillegg til bioinformatikkanalyser av store datasett 
 • Søkjarar med erfaring frå bioinformatisk analyse av data frå RNA-sekvensering og T-celle-reseptor-sekvensering samt enkeltcelle sekvensanalyser, er spesielt velkomne til å søkje denne stillinga
 • Det er ønskjeleg at vedkomande har erfaring med rettleiing, undervisning og utarbeiding av prosjektsøknadar
 • Evne til sjølvstendig initiativ og evne til samarbeid vert vektlagt i vurdering av søkjarane
 • Kandidaten må ha høg arbeidskapasitet og entusiasme for forsking
 • Søkjar må vere særs god i munnleg og skriftleg engelsk
 • Det er ein føremon om kandidaten har erfaring frå internasjonalt samarbeid

Vi kan tilby:
 • Eit godt og utfordrande arbeidsmiljø i forskingsfronten innan cancer immunterapi
 • Løn (kode 1109) for tida 593 000 kr. For søkjarar med spesialitet for tida 615 000 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar (https://www.uib.no/foransatte/17399/velferd)

Søknaden skal innehalde:
 • Eit søknadsbrev der du skriv om din motivasjon, kvifor du søkjer stillinga og kvifor du passer til denne
 • Ei oversikt over utdanning og arbeidserfaring (CV)
 • Attesterte kopiar av vitnemål og relevante attestar (Søkjarar med utanlandsk utdanning må leggje ved både vitnemål på original språket og autoriserte omsetjingar)
 • Publikasjonar, vitskaplege/faglege arbeid du ønskjer at det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 10 i pfd) og ei liste over desse
 • Doktorgradsavhandlinga (pdf)
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som pdf vedlegg til søknaden.


Følgande premiss er lagt til grunn for stillinga som forskar:
 • Forskaren skal vere medlem i forskningsgruppa som fagfeltet hører innunder
 • Lønsutgiftene skal så langt som mogleg vere 100 % eksternt finansiert
 • Forskaren skal aktivt bidra til å innhente eksterne prosjektmidler til fagmiljøet, til både seg sjøl og andre, fra NFR, EU og andre kjelder
 • Forskaren har i vente å ha si forskingsaktivitet finansiert av prosjekta forskaren og forskingsgruppa rundt forskaren arbeider med
 • Instituttleiar kan pålegge forskaren arbeid inn mot bestemte forskingsprosjekt
 • Forskaren kan ha verv, delta i komitear, utval m.m. innan UiB
 • Forskaren har ikkje undervisingsplikt, men har i vente å rettleia master- og ph.d. studentar i den grad dette går inn som ein naturleg del av forskingsverksemda i
 • forskingsgruppa
 • Forskaren kan søke kompetanseopprykk etter reglementet for opprykk
 • Grunnlaget for stillinga opphøyrer dersom prosjektfinansieringa opphøyrer, og ny lovom statens ansatte mv. om oppseiing og fortrinnsrett vil gjerast gjeldande.

Generell informasjon:

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til professor Karl-Henning Kalland tlf. +47 95330352 / e-post: karl.kalland@uib.no

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her. (https://www.uib.no/hr/74251/ansettelsesprosessen)


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.  

Sektor
Offentlig
Sted
Jonas Liesvei 91, 5009 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor

Annonseinformasjon

FINN-kode 273880971
Sist endret 21. sep. 2022 11:28

Rapporter annonse