Utløpt

Forsker i historie - Prosjekt bygdebok for Årdal, Hjelmeland kommune

Arbeidsgiver
Universitetet i Stavanger
Stillingstittel
Forsker i historie - Prosjekt bygdebok for Årdal, Hjelmeland kommune
Frist
09.05.2022
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med Universitetet i Stavanger
Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som bygdebokforfatter/forsker i historie ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Stillingen er ledig for en periode på to år fra 1. august 2022 med mulighet for forlengelse i inntil ett år.

Universitetet har inngått samarbeidsavtale med Hjelmeland kommune om å skrive ny befolkningshistorie om gårder og folk i bygda Årdal. Gårdshistorie skal legges særlig vekt på. I tillegg skal bruks- og familieopplysninger føres fram til nåtid, dvs. ca. 2020.

Det er utarbeidet egen prosjektbeskrivelse for bygdebok-/bosettingsprosjektet for Årdal som setter rammer for oppdraget, og den som ansettes skal samarbeide tett med prosjektleder og rapportere til styringsgruppe bestående av representanter fra UiS og Hjelmeland kommune

Den som ansettes vil ha sitt arbeidssted ved universitetet og være tilknyttet faggruppen i samfunnsfag ved grunnskolelærerutdanningene på instituttet.


Kvalifikasjoner

Du må ha utdanning på ph.d.- eller mastergrads-/hovedfagsnivå innenfor fagområde som historie, etnologi, geografi, sosialantropologi, museumsfag eller andre kultur- og samfunnsfag.

Det vil bli lagt vekt på at du har erfaring fra sjangeren bygdebok/ bosettingshistorie, og videre relevant yrkeserfaring som museumspedagog, lærer og/eller forfatter. Det er ønskelig med kjennskap til aktuelle arkivkilder og kildeserier som folketellinger, kirkebøker, grunnbøker etc. Ferdighet med å lese gotisk håndskrift vil være en fordel.

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din forfatter- og forskningvirksomhet. 

Du må beherske norsk ved ansettelse. Da bokverket skal utgis på nynorsk må du dokumentere god nynorsk skriveferdighet.

Videre legges det vekt på at du har:

 • erfaring fra samarbeid med arbeidsliv
 • evne til å bygge og ivareta faglige nettverk
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.400, kode 1109, kr 630.000 - 715.000 bto pr år eller kode 1108, kr 563.000  - 626.000 bto pr år, avhengig av kompetanse. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no) som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler (https://www.uis.no/nb/uis-som-arbeidsplass) på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til forskerstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader. (https://www.uis.no/nb/om-uis/jobb-ved-uis-sokeprosessen#/#behandling-sokere) 


Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til prosjektleder, professor Nils Olav Østrem, tlf. 93235371, e-post: nils.o.ostrem@uis.no eller til instituttleder Lars Rune Waage , tlf: 51833474, e-post: lars.r.waage@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf: 51833545, e-post: grete.marnburg@uis.no.


Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen. 

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentral i din forskningsproduksjon, inklusiv master-/ hovedfagsoppgave og eventuell doktorgradsavhandling
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen, må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. (https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25)  Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.


Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk (https://www.uis.no/sites/default/files/2020-12/Retningslinjer%20for%20ansettelse%20og%20opprykk%20vedtatt.pdf) i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2 og 3.6 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som forsker.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Du vil få komiteens uttalelse tilsendt så snart denne foreligger. 

Dersom du ifølge søknaden ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravet kan du få denne avslått før komitevurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider. (https://www.uis.no/nb/jobb-ved-uis-sokeprosessen#/)

Den som ansettes vil normalt ha sitt arbeidssted ved universitetet.  Hjemmekontor kan avtales i særskilte tilfeller, inkludert forpliktelse til stadig og jevnlig kontakt med prosjektleder. Det er en forutsetning at du møter på bygdebokutvalet i Årdal sine møter i Hjelmeland kommune og dessuten opparbeider deg kontakt med lokalsamfunnet og informanter med lokalhistorisk kunnskap.


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere.  Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjentee.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger.

Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt Filiorum - Senter for barnehageforskning. Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.000 studenter og 320 ansatte fordelt på fakultetsadministrasjonen, Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk har ansvar for grunnskolelærerutdanning for 1 - 7. trinn og 5 - 10. trinn. Instituttet har ansvar for master i spesialpedagogikk, master i idrettsvitenskap, bachelor i idrett, samt årsstudium i kunst og håndverk, drama og idrett. I tillegg har instituttet ansvar for videreutdanninger i engelsk og matematikk samt veiledning av nyutdannede lærere. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø og mange av våre ansatte er også involvert i desentralisert kompetanseutvikling i nært samarbeid med skoler og skoleeiere. Det er i dag ca 90 ansatte og 900 studenter tilknyttet instituttet.

Sektor
Offentlig
Sted
Ullandhaug, 4036 Stavanger
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Undervisning og pedagogikk
Følg firma
1096 følger dette firmaet

Ullandhaug, 4036 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 254199913
Sist endret 8. apr. 2022 17:05

Rapporter annonse