Utløpt

SINTEF Helgeland søker 2 seniorforskere innen industriell bærekraft

Arbeidsgiver
SINTEF Helgeland
Frist
24.04.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med SINTEF

SINTEF er en av Norges mest anerkjente merkevarer og et av verdens fremste uavhengige forskningsinstitutt. Lokal tilstedeværelse er viktig: Gjennom SINTEF Helgeland AS bidrar vi til verdiskapende og bærekraftige løsninger for kunder og samfunnet. Vi satser særlig på områdene sirkulær økonomi, miljø, bærekraft i tillegg til framtidens prosessindustri.

Vi jobber tett med industri- og næringsaktører som ønsker økt ressurseffektivitet og begrensing av klima- og miljøbelastninger gjennom utvikling og bruk av innovative teknologier. Vi bruker blant annet livsløpsanalyse (LCA) og materialstrømsanalyse (MFA) for å kvantifisere klima- og miljøeffekter knyttet til sirkulære verdikjeder og lavutslippsteknologi. Med bakgrunn i en sterkt økende prosjektportefølje på disse områdene har vi behov for flere kloke hoder innenfor fagfeltet, og lyser derfor ut 2 stillinger som seniorforsker.

Vi søker etter jordnære og målrettede personer som finner motivasjon i tett kontakt med industri, samarbeidspartnere, virkemiddelapparat og lokale/regionale myndigheter. Det forventes at søkere kan dokumentere erfaring med initiering og innsalg av større (FoU-) prosjekter. Kandidater som kan vise til LCA-kompetanse fra utdanning, forskning, konsulentvirksomhet eller annet, er spesielt ønsket. Kandidatene må ha evne og vilje til å jobbe og utvikle i team og nettverk. 

Om arbeidsstedet: SINTEF Helgeland AS holder til i sentrum av Mo i Rana, og med kort vei til fjelltopper og Helgelands skjærgård med nærmere 25 000 øyer og holmer. Det er stor vekst i tilbudet innen kultur-, reise- og uteliv. Regionen har sterk økonomisk utvikling med store industrielle etableringer og prosjekter som Freyr Battery samt ny storflyplass og dypvannskai underveis.

Vi søker kandidater med doktorgrad (PhD) eller mastergrad (MSc) innen energi og miljø, metallurgi, prosess-/kjemi-teknikk, industrill økonomi, kybernetikk eller automatisering. Andre beslektede områder kan også vurderes. Kjennskap til sirkulær økonomi, industriell økologi og metoder som LCA (livsløpsanalyse) er en fordel. 

Vi ønsker kandidater med følgende egenskaper:

 • God nettverksbygger og uredd i møte med kunder
 • Faglig sterk og motivert til å sette seg inn i nye felt
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Effektiv og evne til å ha mange baller i luften
 • Evner til å omsette industriens behov til løsninger gjennom profesjonell prosjektledelse og -arbeid

SINTEF gir sine medarbeidere: 

 • Frihet til å utvikle egne prosjekter og fagområde
 • Et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et spennende kompetansemiljø som jobber tett på industrien
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som i en årrekke er blitt kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere
 • God ledelse og systematisk utvikling av ledertalenter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Velkommen til SINTEF som den du er, og den du ønsker å bli!

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater, og vil vurdere disse fortløpende.
For å høre mer om stillingen, ta kontakt med styreleder Jack Arild Ødegård, mobil: 930 59 461, eller daglig leder Rune Jensen, mobil: 947 81 656. Søknadsfrist: 24. April 2022.

 

In English:

SINTEF Helgeland is looking for 2 senior researchers in industrial sustainability

SINTEF is one of Norway's most recognized brands and one of the world's leading independent research institutes. Local presence is important: Through SINTEF Helgeland AS, we contribute to value-creating and sustainable solutions for our customers and the society at large. We focus on the areas of circular economy, environment, sustainability in addition to process industries of the future.

We work closely with industrial and business actors who want increased resource efficiency and limitation of climate and environmental impacts through the development and use of innovative technologies. We use, among other things, life cycle analysis (LCA) and material flow analysis (MFA) to quantify climate and environmental effects related to circular value chains and low-emission technology. Based on a strongly growing project portfolio in these areas, we need more experience and expertise within the field, and therefore advertise 2 positions as a senior researcher.

We are looking for down-to-earth and goal-oriented people who draw motivation from close contact with industry, partners, policy instruments and local / regional authorities. It is expected that applicants can document experience with the initiation and sale of major (R&D) projects. Candidates who have documented LCA competence from education, research, consulting or other relevant areas, are especially wanted. Candidates must have the ability and willingness to work and develop in teams and networks.

About the workplace: SINTEF Helgeland AS is located in the center of Mo i Rana, within short distance from mountain peaks and Helgeland's skerries with nearly 25,000 islands and islets. There is clear growth in the cultural sector, and with regards to travel with a widening offer of restaurants, bars and cafes. . The region has strong economic development with large industrial establishments and projects such as Freyr Battery as well as a new large airport and deep-water harbor along the way.

We are looking for candidates with a doctorate (PhD) or master's degree (MSc) in energy and environment, metallurgy, process / chemistry engineering, industrial economics, cybernetics or automation. Other related areas may also be considered. Knowledge of circular economy, industrial ecology and methods such as LCA (life cycle analysis) is an advantage.

We are looking for candidates who are:

 • Good networkers and has an active and open approach in meeting customers
 •  Professionally strong and motivated to get acquainted with new fields and develop new skills
 • Experienced from project work
 • Efficient and can handle several different projects and tasks in a good manner
 • Ability to translate industry needs into solutions through professional project management and work

SINTEF gives its employees:

 • Freedom to develop your own projects and areas of expertise
 •  A documented good and inclusive work environment that values ??diversity
 • Unique opportunities for professional and personal growth in an exciting competence environment who work closely with the industry varied and flexible working day in what has for many years been named one of Norway's most attractive employers
 • Good management and systematic development of leadership talents
 • Good pension and insurance schemes, welfare schemes and competitive conditions

Welcome to SINTEF as who you are and who you want to be!

We would like to hear from relevant candidates as soon as possible and will evaluate these on an ongoing basis.

To hear more about the position, contact chairman of the board Jack Arild Ødegård, mobile: 930 59 461, or general manager Rune Jensen, mobile: 947 81 656. Application deadline: 24 April 2022.

Om arbeidsgiveren


SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.Sektor
Privat
Antall stillinger
2
Sted
Mo i Rana, 8626 Mo i Rana
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor

Nøkkelord

Forskning, bærekraft, industriell bærekraft

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jack Ødegård
Stillingstittel
Forskningsdirektør
Kontaktperson
Rune Jensen
Stillingstittel
Daglig leder, SINTEF Helgeland AS
Følg firma
1305 følger dette firmaet

Mo i Rana, 8626 Mo i Rana

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 252213134
Sist endret 22. mar. 2022 14:00

Rapporter annonse