Utløpt

Stipendiat i arkeobotanikk/miljøhistorie

Arbeidsgiver
Universitetet i Stavanger
Stillingstittel
Stipendiat i arkeobotanikk/miljøhistorie
Frist
28.02.2022
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Universitetet i Stavanger
Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stipendiatstilling innenfor arkeobotanikk eller paleoøkologi ved Arkeologisk museum, Avdeling for fornminnevern.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider. (https://www.uis.no/nb/forskning/phd-utdanning-ved-uis)


Forskningstema

Arkeobotanikk studerer menneskelig bruk av, og samhandling med, planter i fortida. Paleoøkologi studerer fortidas naturmiljøer og menneskelig interaksjon med naturen i et langtids perspektiv bl.a. gjennom endringer i flora, vegetasjon og landskap. 

Arkeologisk museum har et sterkt fagmiljø i vekst innenfor arkeobotanikk og paleoøkologi. I UiS sin strategi er det grønne skiftet en sentral tematisk satsing, og museet har en unik rolle som bidragsyter til å trekke lange linjer i utvikling av økosystem. Observasjoner av fortidig plantebruk og tilpasning til klimaendringer og andre naturlige og menneskeskapte miljøendringer kan gi oss redskaper for å skape en bærekraftig framtid. 
  
Museet ønsker derfor å analysere, sammenstille, tolke og syntetisere vårt store arkeobotaniske materiale for å aktivisere en del av samlingene som ikke er like synlig som arkeologiske gjenstandsfunn. Arkeobotanisk materiale er essensielt for å forstå det komplekse samspillet mellom samfunn og økologi. Prosjektet skal fortrinnsvis inkludere materiale fra Arkeologisk museums samlinger, som inkluderer pollen og makrofossiler fra arkeologiske kontekster og naturlige arkiver, som sedimentkjerner fra myr og innsjø. Materialet fra museets samlinger kan brukes enten som hovedmateriale i prosjektet eller til sammenligning med materiale fra en annen region. Det vil også være mulig å samle inn og analysere supplerende materiale. 
 
Klima og naturmangfold henger sammen, ved at det raskt økende tapet av arter og biotoper som følge av menneskelig inngripen vil kunne akselerere klimaendringen. Det er behov for å få fram mer konkret faktainformasjon om forhistorisk og førindustrielt arts- og biotopmangfold, i tillegg til fortidig bruk av planteressurser, i områder med dokumentert gammel bosetning. Det er også behov for et kritisk blikk på hvilken rolle kulturminneforvaltningen har hatt i den utviklingen som har ført til at visse naturtyper er i ferd med å forsvinne helt fra deler av landet, og er generelt truet nasjonalt.  

Noen mulige innfallsvinkler som innbyr til samarbeid med biologiske o.a. naturvitenskaplige samt arkeologiske UH-fagmiljøer, Statsforvalterens miljøvernavdeling og regionale forvaltningsinstitusjoner vil være:

 • Bærekraftig arealbruk, jordbruk og/eller plantebruk i fortida. 
 • Bruk av ville planter i fortida, til mat, medisinsk bruk, tekstiler, farging, brensel etc. 
 • Kulturminneforvaltninga og samlingsforvaltning i et miljøvern-perspektiv - bærekraftig praksis?   
 • Variasjon i biodiversitet  i utvalgte biogeografiske regioner og over lange tidshorisonter. Relatert til  bosetningshistorie, befolkningstetthet, naturlige og menneskeskapte miljøendringer mm.   
 • Økologisk motstandsdyktighet eller kollaps. Økosystem-/landskapsendringer versus opphør eller endret bruk av boplassene. Identifisere mulige tipping points som har ført til varige økosystemendringer.  
 • Klimatisk og/eller antropogen kausalitet i markerte vegetasjonshistoriske endringsfaser som også reflekteres i arkeologisk empiri.  

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk- og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet. Mal for prosjektskisse finner du her. (https://www.uis.no/sites/default/files/2020-11/Prosjektbeskrivelse_mal.pdf)


Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innen et eller flere av disse fagene: botanikk, arkeologi, økologi eller kvartær-geologi, med spesialisering i analyse av makro-fossiler, pollen, non-pollen-palynomorphs, trekull, fytolitter osv., eller eventuelt tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato. Er graden oppnådd i utlandet bør den være NOKUT-godkjent. 

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. 

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak. (https://www.uis.no/sites/default/files/2021-04/Conversion%20of%20results_0.pdf)

Du må ha kjennskap til norsk eller et annet skandinavisk språk , da store deler av forskningsmaterialet finnes på norsk.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr
 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 491.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no) sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler (https://www.uis.no/nb/uis-som-arbeidsplass) på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader. (https://www.uis.no/nb/om-uis/jobb-ved-uis-sokeprosessen#/#behandling-sokere) 


Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forskningsleder Anja Mansrud, tlf: 41682138, e-post: anja.mansrud@uis.no eller til avdelingsleder Krister Eilertsen, tlf: 98826959, e-post: krister.eilertsen@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne V. Endresen, tlf: 51831216, e-post: janne.v.endresen@uis.no.


Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider (http://www.uis.no/sites/default/files/2020-11/Prosjektbeskrivelse_mal.pdf)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant 
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. (https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25) Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.


Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102?q=forskrift om ansettelsesvilkår).

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider. (http://www.uis.no/nb/jobb-ved-uis-sokeprosessen)

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. 

Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin.

Museet har i dag omlag 90 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Sektor
Offentlig
Sted
Peder Klows gate 30A, 4010 Stavanger
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Geologi/Fysikk/Kjemi,
Annet
Følg firma
886 følger dette firmaet

Peder Klows gate 30A, 4010 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 242428468
Sist endret 21. des. 2021 00:00

Rapporter annonse