Utløpt

Klima- og miljørådgivar

Arbeidsgiver
Kystverket
Stillingstittel
Klima- og miljørådgiver
Frist
15.12.2021
Ansettelsesform
Fast

Vil du vere med å utvikle kunnskapsgrunnlaget om klimagassutslepp og forureining frå skip? Då vil vi gjerne at du sender oss ein søknad!

Kystverket bereknar klima- og miljøutsleppsdata for sjøtransporten og driv med kontinuerleg vidareutvikling for å ta omsyn til endringar som skjer i næringa. Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet har ansvaret for desse berekningane, og ein stor del av arbeidsoppgåvene i stillinga vil vere knytt til dette. Oppgåvene omfattar utvikling av kunnskapsgrunnlaget om utslepp til luft frå skip og hamneaktivitetar, utgreiing av tiltak og verkemiddel for å nå regjeringa sitt mål om reduserte klimagassutslepp og mindre forureining. Vi søker ein medarbeidar med interesse for og kompetanse innan klima, miljø og teknologiske løysingar som kan medverke til å utvikle og formidle relevant kunnskapsgrunnlag.
Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet har per i dag 18 tilsette, og har for tida kontor i både Ålesund og Arendal. Arbeidsstad for denne stillinga vil vere ved eitt av desse kontora. 

Arbeidsoppgåver

 • Vere med å utvikle kunnskapsgrunnlaget om klimagassutslepp og forureining frå skip
  og hamneaktivitetar, herunder vidareutvikling av Havbase
 • Utvikle kunnskap om effekt av tiltak og verkemiddel for sektoren
 • Kunnskapsformidling
 • Bidra i arbeid for å redusere utslepp frå Kystverkets verksemd
 • Utgreiingsoppgåver og noko sakshandsaming
 • Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga

Kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning; fortrinnsvis hovudfag- eller mastergradnivå
 • Erfaring frå analyse og utgreiingsarbeid vil bli vektlagt
 • Ved omfattande og relevant erfaring innan fagområdet kan redusering av utdanningskravet bli vurdert
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Sjølvstendig og initiativrik
 • Analytisk og strukturert
 • Fleksibel og løysingsorientert
 • Evne til å samarbeide på tvers av ulike fagområder og administrative grenser
 • Kunne arbeide i tråd med verdiane til Kystverket: framtidsretta, engasjert og påliteleg

Vi tilbyr

 • Eit godt, dynamisk og til tider hektisk arbeidsmiljø med interessante arbeidsoppgåver og dyktige
  kollegaer
 • Konkurransedyktige vilkår
 • Ei utfordrande stilling med utviklingsmoglegheiter
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid

Stillinga er plassert i stillingskode 1434 rådgivar eller 1364 seniorrådgivar. Stillinga lønast frå kr 563 900 (ltr 62) - kr 734 400 (ltr 76) avhengig av kvalifikasjonar.

Noko reising må påreknast.

Arbeidsstad for tida Ålesund eller Arendal.

 

Anna
Vi meiner at inkludering og mangfald er ein styrke. Derfor ønsker vi medarbeidarar med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra til ei enda betre oppgåveløysing. Vi vil legge til rette for medarbeidarar som har behov for det. 

Får vi kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi innkalle minst ein søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søkar innanfor desse gruppene, må søkarane oppfylle visse krav. 

Les meir om krava på Arbeidsgivarportalen: https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Søkarar som oppfyller krava og ønsker å bli vurdert på spesielt grunnlag, må krysse av for dette i jobbportalen Webcruiter. Avkrysningane i jobbsøkarportalen vil også danne grunnlag for ein anonymisert statistikk som alle statlege verksemder rapporterar om i sine årsrapportar.

I samsvar med offentleglova § 25 gjer vi merksam på at opplysningar om søkaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkaren har bedt om ikkje å bli ført opp på søkarlista. Søkarar vil i så fall bli varsla om det.

Om arbeidsgiveren

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ei bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.


 


 

Sektor
Offentlig
Sted
Sorenskriver Bulls gate, 6002 Ålesund
Flere arbeidssteder
4841 Arendal
Bransje
Maritim og offshore,
Miljøtjenester,
Offentlig administrasjon,
Olje og gass,
Transport og logistikk
Stillingsfunksjon
Geologi/Fysikk/Kjemi,
Ingeniør,
Kontor og administrasjon

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Tore Relling
Stillingstittel
Avdelingsleiar
Telefon
916 94 114
Følg firma
715 følger dette firmaet

Sorenskriver Bulls gate, 6002 Ålesund

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 240256132
Sist endret 1. des. 2021 13:59

Rapporter annonse