Utløpt

Prosjektstilling som rådgiver/seniorrådgiver for samisk-tysk samarbeidsprosjekt

Arbeidsgiver
Norges museumsforbund
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver
Frist
26.05.2021
Ansettelsesform
Engasjement

I Statsbudsjett 2021 foreslo Kulturdepartementet "et tilskudd på 2 mill. kroner til arbeidet med å få på plass en avtale mellom Norge, Tyskland og Sametinget for samarbeid og kompetanseoverføring om samiske gjenstander i tyske museer". Målet med prosjektet er at tyske museer skal få tilført gjenstandsspesifikk kunnskap og ekspertise, slik at de kan vise sine samiske samlinger for publikum. Samtidig vil museene i Norge får mer kunnskap om samiske gjenstander i tyske samlinger. Gjennom en kartlegging, bevaring og formidling av samiske kulturgjenstander i tyske samlinger er ønsket å skape en dypere forståelse for og kunnskap om gjenstandenes tilblivelse, proveniens, funksjon og verdi av bruk både historisk og i samtiden, men også i arbeidet med revitalisering av blant annet samiske håndverkstradisjoner (duodji). Ansvar for gjennomføring av prosjektet er lagt til Samisk Museumslag (SML), som ønsker å knytte til seg en prosjektmedarbeider som skal ivareta sentrale oppgaver og ha ansvar for framdrift. Det kan trekkes inn ressurser og kompetanse fra hele Sápmi-området i gjennomføring av prosjektet.

Det lyses ut en prosjektstilling for prosjektet for inntil fem år under forutsetning av at Stortingets bevilgning videreføres for den planlagte prosjektperioden. Prosjektmedarbeideren vil få det operative ansvaret for å igangsette og drive prosjektet og ha den løpende kontakten med de etablerte kontaktpunkter og museer i Tyskland og Norge, samt være saksforbereder til møter i prosjektets styrings-/referansegruppe. Den som ansettes vil få ansvar for å etablere og gjennomføre relevante tiltak og bygge nettverk mellom deltagerne i prosjektet. På grunn av pandemien vil arbeidet i første omgang skje digitalt, men stillingen vil innebære noe reisevirksomhet når dette igjen lar seg gjøre. Stillingen gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling og krever høy grad av relevant kunnskap, ansvarlighet og selvstendighet.

Arbeidsoppgaver: 

·        Initiere og igangsette relevante faglige utviklingsprosjekter i tett samarbeid med prosjektdeltagerne.

·        Utvikle fysiske og digitale møteplasser mellom aktuelle museer og andre sentrale ressurspersoner knyttet til prosjektet.

·        Fasilitere kunnskapsdeling knyttet til samlinger og aktiviteter.

·        Sikre god forankring av prosjektet i hele Sápmi.

·        Være et bindeledd mellom styrings-/referansegruppen, kontaktpunktene og deltakerne i prosjektet, og sikre god kommunikasjonsflyt mellom involverte deltakere

·        Bidra til informasjon om prosjektet i ulike medier.

Kvalifikasjoner

·        Relevant utdanning på fortrinnsvis mastergradsnivå.

·        God kunnskap om samisk kultur og kulturarv, samiske museer, samt kulturpolitikk nasjonalt og internasjonalt.

·        Erfaring fra operativt prosjektarbeid, prosjektutvikling og prosjektstyring.

·        God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

·        Gode kunnskaper i engelsk, og gjerne også tysk.

·        Erfaring fra organisasjonsarbeid og internasjonalt samarbeid.

·        Kunnskap i samisk muntlig og skriftlig vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

·        Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner.

·        Strukturert og med gode gjennomføringsevner.

·        Evne til å arbeide tverrfaglig og med flere arbeidsområder og tema samtidig.

·        God evne til å arbeide selvstendig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

·        Gode muligheter for personlig og faglig utvikling og til å forme eget arbeid.

·        Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

·        Noe kveldsarbeid og reisevirksomhet må påregnes.

·        Fleksibilitet i valg av kontorsted ved et av de samiske museene.

·        Samarbeid med personer med høy kompetanse og engasjement i SML og NMFs sekretariat samt i styrings-/referansegruppen.


Vuona museajlihton le rabás prosjæktavirgge rádediddjen/ahkep rádediddjen sáme-dusjka aktisasjbargon- Virggádibme vihpá gitta vidá jáhkáj.


Stáhtabudsjehtan jagen 2021 oajvvadij Kulturdepartemænnta "2 mill. kråvnå bargguj mij galggá sjiehtadusáv sadjásis oadtjot Vuona, Dujska ja Sámedikke gaskan aktisattjat barggat ja máhtudakjuohkemij sáme dávverij birra dujska mueajn". Ulmmen prosjevtajn le juhte dujska musea galggi oadtjot juohkka vuorkkádávverij birra diedojt ja ássjetjiehppediedojt, nav vaj sij máhtti vuosádallat ietjasa sáme dávvertjoahkkijt ulmutjijda. Sæmmi båttå de Vuodna oadtju ienep diedojt sáme kulturdávverijs dujska dávvertjoahkkijn. Sáme vuorkkádávverij dárkustallama, vuorkkoma ja gaskotime baktu dujska tjoahkkijn doajvvop åttjudit tjieg?alap dádjadusáv ja diedojt gåktu dávvera li dagáduvvam, provieniensav, dåjmav ja árvov histåvrålasj ja dálásj ájge adnema birra, ja duola dagu sáme duodjuhimdábij ælládahttem bargon. Prosjevta tjadádimvásstádus le Sáme museasiebren  (SMS/SML), mij ájggu prosjæktabarggev virggádit guhti galggá bærrájgæhttjat guovdásj dahkamusájt ja vásstedit prosjevta åvddånimev. Ressursa ja máhtudahka máhttá oadtjot ålles Sáme-guovlojs prosjevta tjadádibmáj.  


Prosjeæktavirgge almoduvvá gitta vidá jáhkáj ækton le jus Stuorradigge joarkká ájggum prosæktagávdav. Prosjæktabargge oadtju vásstádusáv prosjevtav álgget ja dåjmadit ja bæjválasj aktisasjvuodav gåhtset sijájn gænna li dahkamuhá projevtajn ja museaj Dujskan ja Vuonan, ja aj liehket ássjegiehtadallen prosjevta stivrrim-/referánsajuohkusij tjåhkanimijda. Sån guhti virggáj biejaduvvá vásstet gulluvasj dåjmajt ásadit ja tjadádit prosjevta oassálasstij gasskan værmádagáv ásadit. Pandeijja diehti det álgos digitála vædtsagij baktu, valla virggáj aj gulluji mano gå le vejulasj. Vigge vaddá buorre máhttelisvuodajt fágalasj ja persåvnålasj åvddånahttemij ja gájbbet alladássásasj guoskavasj máhtudagáv, åvdåsvásstádusáv ja iesjrádálasjvuodan.


Barggodahkamusá:  

·        Álgadit ja álgget guoskavasj fágalasj åvddånahttemprosjevtajt lahka aktisasjbargojn prosjæktaoassálasstij.

·        Åvddånahttet fysalasj ja digitálalasj æjvvalimsajijt guoskavasj museaj ja ietjá guovdásj ressurssaulmutjij gaskan gudi prosjæktaj gulluji.  

·        Diehtojuohkemav álggebun dahkat ma gulluji dávvertjoahkkijda ja dåjmajda.  

·        Nannit buorre sajev prosjæktaj ålles Sámen.  

·        Liehket tjanásulmutjin stivrrim-/referánssajuohkusa, guovdásj bárggij ja prosjevta oassalasstij gaskan, ja nannit buorre gaskostimev oassálasstij gaskan.

·        Buktet diedojt prosjevta birra duon dán medijjajn.

Máhtudagá:

·        Guoskavasj åhpadus ållagasj masteråhpadus dásen.

·        Buorre diedo sáme kultuvras ja kulturárbes, sáme museaj birra, ja aj kulturpolitihkas rijka dásen ja rijkajgasskasattjat.  

·        Åtsådallama operativalasj prosjevtabargos, prosjækttaåvddånahttemis ja prosjæktastivrrimis.

·        Buorre njálmálasj ja tjálalasj åvddånbuktemdáhpe.

·        Buorre máhtukvuohta ie??ilsgielan, ja jus dujskagielan de ávkken boahtá.

·        Åtsådallama organisásjåvnnåbargos ja rijkajgasskasasj aktisasjbargos.  

·        Máhtukvuohta njálmálasj ja tjálalasj sámegielas dættoduvvá.

Persåvålasj máhtukvuoda:

·        Buorre guládallam- ja aktisasjbarggomáhtukvuohta aktijvuodajt ásadittjat.  

·        Strukturalasj ja buorre tjadádimvaddása.

·        Máhtukvuohta fáhkagasskasj bargguj ja måttij barggosuorgij ja tiemaj avtabále.

·        Buorre máhtukvuohta iesjrádálattjat barggat.

Persåvnålasj dågålasvuohta dættoduvvá.

Mij fállap:

·        Buorre máhttelisvuodajt persåvnålasj ja fágalasj åvddånahttemij ja aj ietjat bargov hábbmit.

·        Bálkáv- ja barggoævtojt doajmme lágaj- ja sjiehtadusáj gáktuj.

·        Muhtem iehketbarggo ja mano sjaddi.

·        Oadtjo válljit barggosajev sáme museajn.

·        Aktisasjbarggo ulmutjij alla máhtudagáj ja berustimij SMS ja NMF:a háldadusáj ja stivrrim-/referánssajuohkusijn Om arbeidsgiveren

Norges museumsforbund er interesseorganisasjonen for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling. Museumsforbundet har 125 medlemsmuseer, rundt 80 personlige medlemmer og ni assosierte medlemmer. Formålet er å styrke museenes rammebetingelser; videreutvikle museenes innsatsområder innen forskning, formidling, forvaltning og fornying, samt være en faglig møteplass for debatt, kompetanseheving og kunnskapsdeling.

Samisk museumslag er en fagseksjon i Norges museumsforbund, og omfatter også Samisk museumsnettverk. Formålet er å fremme samisk kultur, kulturvern og kulturhistorie, og styrke samarbeidet mellom samiske museer, og mellom samiske museer og andre museer og institusjoner som arbeider med samisk kultur.

Museumsforbundets sekretariat har tre ansatte, og er også sekretariat for Norsk ICOM. Vi har kontorfellesskap i Oslo sentrum med Norsk Bibliotekforening samt tidsskriftene Museumsnytt og Bok og bibliotek

Norges museumsforbund (Vuona museajlihtto) le berustiddjeorganisásjåvnnå muesapolitihkalasj bargo ja fágalasj åvddånahttema hárráj. Museajlihton li 125 musea sebrulattjan, bájkkáj 80 persåvnålasj sebrulattja ja aktse luojvojdissebrulattja. Ulmmen le nannit museaj ålgoldisævtojt; Åvddånahttet museaj barggorahtjamusáv åtsådimijn, gaskostimijn, háldadimijn ja ådåsmahttemijn, ja liehket fágalasj æjvvalimsadjen dagástallamijda, máhtudaklåpptimijda ja diehtojuohkemijda.

Sáme museasiebrre le fáhkasuorgge Vuona museajlihton, ja dási aj gullu Sáme museajværmádahka. Ulmmen le åvdedit sáme kultuvrav, kultursuodjalimev ja kulturahiståvråv, ja nannit aktisasjbargov sáme museaj gaskan, ja sáme museaj ja ietjá museaj ja institusjåvnåj gaskan ma sáme kultuvrajn barggi.

Musealihton li gålmmå bargge, ja dát le aj tjállen Vuona ICOM:aj. Miján le aktisasj kontåvrråhuonaj Oslo guovdon Norsk Bibliotekforening ja ájggetjállagij Museumsnytt ja Bok og bibliotek.

Nettverk
Facebook, X
Sektor
Organisasjoner
Sted
Universitetsgata 14, 0164 Oslo
Bransje
Kunst og kultur,
Museer, gallerier og kulturminne
Stillingsfunksjon
Analyse,
Dokumentasjon,
Prosjektledelse

Nøkkelord

samisk, kulturarv, kunnskapsdeling, håndverkstradisjoner, utviklingsarbeid

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Liv Ramskjær
Stillingstittel
generalsekretær
Mobil
92 42 78 78
Nettverk
Twitter
Kontaktperson
Oddmund Andersen
Stillingstittel
styreleder Samisk Museumslag
Mobil
47 83 24 39
Følg firma
45 følger dette firmaet

Universitetsgata 14, 0164 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 217492012
Sist endret 16. jun. 2021 23:41

Rapporter annonse