Utløpt

Postdoktor i energi, teknologi, bærekraft og samfunn

Arbeidsgiver
Universitetet i Stavanger
Stillingstittel
Postdoktor i energi, teknologi, bærekraft og samfunn
Frist
22.03.2021
Ansettelsesform
Vikariat
Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig stilling som postdoktor i energi, teknologi, bærekraft og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag. Stillingen er ledig fra 1. mai 2021.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Postdoktor ansettes for en periode på to år uten pliktarbeid. 

Den som ansettes vil være knyttet til forskningsprosjektet ?Advanced Gas and Carbon Dioxide Storage in Aquifer" (AGaStor).

Stillingen støttes av et polsk-norsk forskningssamarbeid og er eksternt finansiert av EEA og Norway Grants.

Forskningsarbeidet gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.


Informasjon om prosjektet/forskningsfeltet:

Energi, teknologi, bærekraft og samfunn er sentrale forskningsområder ved Universitetet i Stavanger. Ved Institutt for medie- og samfunnsvitenskap danner bærekraftsmålene et felles punkt for tverrfaglig forskning. Dette gjelder blant annet temaer som styring av den grønne omstillingen, samfunnsmessige implikasjoner av bærekraft, og kommunikasjon.

Carbon Capture and Storage (CCS) -teknologi regnes som et lovende alternativ for effektivt å oppnå en rask reduksjon av CO2-utslipp i tilstrekkelige mengder for å redusere global oppvarming. Prosjektet Advanced Gas and Carbon Dioxide Storage in Aquifer (AGaStor), ser på muligheten for å bruke CO2 i sammenheng med underjordisk lagring av naturgass(UNGS). Prosjektet har som mål å utarbeide praktiske retningslinjer og løsninger for geologisk lagring av CO2, hvor CO2 brukes som en karbondioksidpute (Carbon Dioxide Cushion (CDC)) teknologi, i utvalgte regioner.

Som en del av AGaStor-prosjektet, retter denne forskerstillingen seg mot  å undersøke de sosiale implikasjonene av de nevnte teknologiene. Den grønne omstillingen  er avhengig av samfunnsmessige rammebetingelser som støtter innovasjon innen energi og miljø. Det overordnede målet for stillingen er å fremme kunnskap om samspillet mellom lokale sosioøkonomiske forhold, offentlig bevissthet og støtte for innovative teknologier for reduksjon av klimagasser. Prosjektet retter seg spesielt mot å fremme kunnskap om hvordan ulik innramming (?framing') og kommunikasjon påvirker  aksept av CCS-teknologi. Prosjektet retter mot:

 • tilgjengeliggjøre generisk og stedsspesifikk informasjon om UNGS, CDC og CCS
 • utforske de sosioøkonomiske forholdene i målregionene og empirisk undersøke offentlig bevissthet og aksept av nye teknologier for reduksjon av klimagasser
 • utforske kommunikasjonsprosesser knyttet til UNGS, CDC og CCS og relaterte teknologier
 • studere hvordan nye energi- og utslippsreduserende teknologier rammes inn og kommuniseres  
 • utvikle nyskapende måter å ramme inn UNGS, CDC og CCS
 • gjennom eksperimenter, teste ut hvordan nye måter å ramme inn UNGS, CDC og CCS påvirker offentlig bevissthet og aksept av ny teknologi
 • evaluere implikasjonene av innrammingen i henhold til samfunnsmessige rammebetingelser som understøtter miljøinnovasjon

Denne stillingen vil bidra til et stadig viktigere forskningsfelt i skjæringspunktet mellom teknologi, bærekraft og samfunnsvitenskap. Forskningsresultatene forventes å bli formidlet gjennom bidrag til akademiske konferanser, publikasjoner i akademiske tidsskrifter så vel som andre kanaler som blogginnlegg.


Prosjektforslag

Du må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt innenfor prosjektet/forskningsfeltet. Prosjektforslaget må vise hvordan du vil gå fram for å gjennomføre forskningsarbeidet, hva som vil være de sentrale problemstillingene og hypoteser, hvilke teorier og metoder du vil anvende, publiseringskanaler og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging. Prosjektforslaget vil inngå i kompetansevurderingen.

Den endelige prosjektbeskrivelsen og fremdriftsplan utformes i samråd med veiledere i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden. Det er en forutsetning at du gjennomfører prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.


Kvalifikasjoner

Du må ha doktorgrad med spesialisering innenfor samfunnsvitenskap, bærekraft og omstilling. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfrist for stillingen, og godkjent før tiltredelse.

Du bør også ha

 • kunnskap om samfunnsmessige implikasjoner av grønn omstilling,
 • praktisk kompetanse i bruk av kvalitative metoder, feltarbeidserfaring og praktisk bruk av statistiske og kvalitative dataanalyseprogrammer og
 • innsikt i CCS og relaterte teknologier for reduksjon av klimagasser.

Du må ha gode ferdigheter i engelsk og polsk, både skriftlig og muntlig. 

  Videre vektlegges:

  • relevant bransjeerfaring, gode pedagogiske ferdigheter og erfaring med prosjektutvikling
  • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet og forskingsrelatert relevans
  • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
  • internasjonal erfaring og nettverk
  • kvalifikasjoner innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
  • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
  • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning

  Vi tilbyr
  • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
  • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530.000 - 590.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
  • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
  • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

  Mangfold

  Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

  Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.


  Kontaktinformasjon

  Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Thomas Michael Sattich, tlf: +47 51832797, e-post: Thomas.sattich@uis.no eller instituttleder Oluf Langhelle, tlf: +47 51831508, e-post: oluf.langhelle@uis.no.

  Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Annette Falch Lothe, tel: +47 51831361, e-mail: annette.f.lothe@uis.no.


  Søknad

  Søk stillingen elektronisk via Søk stillingen på denne siden. Her registreres minimum, søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

  Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden:

  • prosjektforslag
  • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
  • dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad. 
  • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
  • inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen eller publisert monografi basert på avhandlingen
  • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

  Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

  Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

  Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. 

  UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.


  Generell informasjon

  Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

  Ansettelse som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102?q=forskrift om ansettelsesvilkår).

  Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider (http://www.uis.no/nb/jobb-ved-uis-sokeprosessen).

  UiS har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

  Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

  Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.


  Om arbeidsgiveren

  Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12,000 studenter og 1800 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

  Institutt for medie- og samfunnsfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor, endringsledelse, energi/miljø/samfunn, sosiologi, dokumentarproduksjon, fjernsyns- og medieproduksjon og journalistikk. Det er i dag 45 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og om lag 900 studenter tilknyttet instituttet.

  Sektor
  Offentlig
  Sted
  Stavanger, 4021 Stavanger
  Bransje
  Forskning, utdanning og vitenskap,
  Offentlig administrasjon
  Stillingsfunksjon
  Forskning/Stipendiat/Postdoktor
  Følg firma
  703 følger dette firmaet

  Stavanger, 4021 Stavanger

  Stort kart Hybridkart Flyfoto

  Annonseinformasjon

  FINN-kode 208882185
  Sist endret 22. feb. 2021 13:10

  Rapporter annonse