Utløpt

Stipendiat i kognitiv dataanalyse

Arbeidsgiver
Universitetet i Stavanger
Stillingstittel
Stipendiat i kognitiv dataanalyse
Frist
28.02.2021
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i kognitiv dataanalyse ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. Stillingen inngår i et tverrfaglig forskningsprosjekt knyttet til Lab for kognisjons-, atferds- og nevroforskning.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.


Prosjektbeskrivelse

Demens er et generelt begrep for forverring av hukommelse, tenkning, oppførsel og evnen til å utføre hverdagslige aktiviteter. Demens er vanligvis en kronisk eller progressiv sykdom der det er nedgang i kognitiv funksjon utover det som kan forventes av normal aldring.

Formålet med dette prosjektet er å studere EEG-signalene fra pasienter som lider av demens, og å bruke metoder for signalbehandling for å hente ut viktige trekk fra disse dataene. Gjennom prosjektet kan funksjonelle magnetiske resonansbilder av pasientene også studeres for å undersøke demensprogresjon hos pasienter. Prosjektet vil bruke eksisterende data.

Kandidaten vil benytte signalbehandling, bildebehandling, maskinlæring og/eller statistisk modellering for å hente ut informasjon om en pasients kognisjon og atferd. Det innebærer dataanalyse av samspillet mellom pasientens atferd, hjernestruktur og funksjoner (målt ved hjelp av nevroavbildningsteknikker, nevropsykologiske tester, omsorgsrapport og / eller aktigrafi) relatert til kognisjon eller følelser med hensyn til diagnostisk nøyaktighet, prognose og funksjonell status innen temaer relatert til demens og aldersrelatert kognitiv tilbakegang.


Om Lab for kognisjons-, atferds- og nevroforskning

Kognitiv lab på UIS er et tverrfakultært initiativ som skal være en arena for tverrfaglig samarbeid innen kognisjons- og atferdsforskning. Gjennom Kognitiv lab får realfag og forskning på kognisjon og kunstig intelligens en naturlig møteplass med helsefag, psykologi og ulike fagområder som studerer samfunnsforhold, menneskelig atferd og læring.

Kognisjon er et fagbegrep som vanligvis inkorporerer mentale prosesser som forståelse, tanker, resonnementer, språk, hukommelse, persepsjon, oppmerksomhet og eksekutive kontrollfunksjoner. Kognitiv nevrovitenskap fokuserer spesifikt på de biologiske prosessene som utgjør grunnlaget for kognisjon. De kognitive vitenskapene bredere forstått undersøker informasjonsbehandlingssystemer i mennesker og dyr og knyttet til kunstig intelligens. Informasjonen som et kognitivt system bearbeider kan dreie seg om f.eks. sanseinntrykk, minner, tanker eller språk, og er gjerne forbundet med kunnskap, oppfatninger og følelser. Forskningen kan også ta for seg samspill i form av f.eks. gruppedynamikk eller interaksjon mellom menneske og maskin.


Kvalifikasjonskrav

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor  signalbehandling / bildebehandling og maskinlæring og / eller statistisk læring, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2021, er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak. (https://www.uis.no/nb/omregning-av-karaktersystem)

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, ba?de skriftlig og muntlig.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL - Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS - International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) og Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic - Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land

Vi tilbyr
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi (https://www.uis.no/nb/karriere-og-videreutdanning#nyti)) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 482.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no) sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler (https://www.uis.no/nb/uis-som-arbeidsplass) på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til stipendiatstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.


Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Mahdieh Khanmohammadi, tlf: +47 51 83 27 61 e-post: mahdieh.khanmohammadi@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf: +47 51 83 11 91, e-post: rekruttering@uis.no.


Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknad, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. (https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25) 

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.


Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102?q=forskrift om ansettelsesvilkår).

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider. (http://www.uis.no/nb/jobb-ved-uis-sokeprosessen)

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for data- og elektroteknologi er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og utfører forskning innen datateknologi, data science, kybernetikk og signalbehandling, og tilbyr bachelor- og masterutdanning innen elektroteknikk, datateknologi og data science, kybernetikk og robotteknologi og signalbehandling, i tillegg til PhD-utdanning innen informasjonsteknologi. Det er for tiden 50 ansatte, inkludert stipendiater, forskere og postdocs, og 600 studenter ved instituttet. 

Sektor
Offentlig
Sted
Ullandhaug, 4021 Stavanger
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor
Følg firma
670 følger dette firmaet

Ullandhaug, 4021 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 206156388
Sist endret 28. jan. 2021 10:57

Rapporter annonse