Utløpt

The NTNU University Museum has a vacancy for two

Arbeidsgiver
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stillingstittel
archaeological conservators
Frist
03.01.2021
Ansettelsesform
Fast
This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI (https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI)


Om stillingen 

NTNU Vitenskapsmuseet utlyser en til to stillinger som konservator innen arkeologisk materiale.

Konservators overordnede hovedoppgaver er å ivareta museets arkeologiske samlinger innen aktiv og preventiv konservering og fullt ut bidra i den pågående aktiviteten ved konserveringslaboratoriet.

Hovedarbeidsoppgavene i stilling A er konservering av organisk arkeologisk materiale. For stilling B er hovedoppgaven konservering av uorganisk arkeologisk materiale med hovedvekt på metall. Ansettelse i stilling A har prioritet.

Analyser og dokumentasjon ved bruk av digital røntgen og XRF samt rapportskriving inngår i begge stillingene. Det vil også inngå oppgaver som tilstandsvurdering av materiale i forbindelse med magasinering, ut- og innlån, samt rådgivning og ivaretakelse/montering av gjenstander ved utstillingsproduksjon på museet. En samlet vurdering av søkernes kompetanse, sett i lys av inneværende kompetanse i faggruppen, vil avgjøre om en eller to stillinger blir tilbudt.

Vennligst informer i søknaden om du søker stilling A, B eller begge. 

Det må påregnes noe reisevirksomhet i forbindelse med kureroppdrag og ved opptak av preparat i forbindelse med arkeologiske utgravinger.

Deler av arbeidet er fysisk krevende og den/de som ansettes må ha god fysisk helse.

Fellesoppgaver på konserveringslaboratoriet fordeles mellom de ansatte i faggruppen.   

Stillingene ligger til faggruppen konservering, hvor daglig arbeidsledelse er lagt til faggruppeleder. Nærmeste overordnede er instituttleder ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie.  


Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

Stilling A: Gjennomføring av konserveringsoppgaver og dokumentasjon for organisk arkeologisk materiale. Praktisk erfaring med frysetørring og drift av anlegg.

Stilling B: Gjennomføring av konserveringsoppgaver og dokumentasjon for uorganisk arkeologisk materiale med spesiell vekt på metall.

Felles for stilling A og B: 

 • Utførelse av analyse og dokumentasjon med mikroskopering, digital røntgen, foto og XRF.
 • Deltakelse i utstillingsarbeid, kurervirksomhet og arkeologisk feltarbeid ved opptak av preparat.
 • Deltakelse i revisjon, forebyggende konservering, tilstandsvurdering og pakking for transport.
 • Rådgiving og veiledning knyttet til konservert materiale og budsjettering av konservering internt og eksternt.
 • Tett samarbeid med de øvrige faggruppene ved instituttet.

Andre oppgaver:

 • Formidling internt og eksternt.
 • Rådgivning innen aktiv- og forebyggende konservering.
 • Deltagelse i gruppemøter og øvrige fora ved instituttet inngår.

 

Til stillingen forventes det:

 • Den/de som ansettes skal sikre kvalitet i bevaring og konservering av arkeologisk materiale. I tillegg har museet en kulturhistorisk samling uten ny tilvekst som skal ivaretas. Det forventes kunnskap og forståelse for konserveringsetikk, og resonnement for valg av konserveringsalternativ. Konservator skal ivareta rutiner og regler og være et bindeledd mellom museet, samlingsvirksomheten, ytre forvaltning og eksterne oppdragivere. Det forventes at den som ansettes har oppdatert, faglig kunnskap og faglig nettverk.
 • Konservator må være i stand til selvstendig å fatte etisk gode beslutninger vedr. konservering av gjenstandsmaterialet.

Kvalifikasjonskrav

Utdanning (formell utdanning):

 • Bestått mastergrad eller 5-års utdanning som kulturhistorisk konservator
 • Kravet til MA-grad/5 års utdanning kan kompenseres ved bestått 3 års bachelorutdanning som kulturhistorisk konservator og minimum 4 års relevant yrkeserfaring. 

Erfaring:

 • Med 5 års høyere utdanning som konservator kreves det minimum 2 års relevant yrkeserfaring som konservator. 

I tillegg kreves det:

 • Førerkort kl. B1
 • Erfaring med bruk av røntgen og XRF.
 • For stilling som konservator av organisk arkeologisk materiale kreves det erfaring med frysetørringsmetodikk.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk. Arbeidsspråk er norsk. Om den som ansettes ikke snakker et skandinavisk språk må vedkommende lære seg norsk i løpet av 2 år.  
 • God fysisk helse. Arbeidet krever helse til å utføre tyngre løft, bruk av maskinelt utstyr, arbeid i stillas i tillegg til finmotorikk.

Ambisjon om egen faglig utvikling og motivasjon for den utlyste stillingen er vesentlig. 


Ønskede kvalifikasjoner 
 • Utvidet kjennskap til analysemetoder, som f.eks. FTIR
 • Utvidet kjemikompetanse
 • Erfaring med utlån av gjenstander og kurervirksomhet
 • Erfaring fra feltarbeid
 • Erfaring med formidling både via digitale plattformer og muntlig til kollegaer, studenter og besøkende.
 • Museal erfaring som konservator og med kjennskap til organisering og rammer for museal virksomhet.
 • Kjennskap til nordisk arkeologi
 • Teknisk innsikt og interesse

Personlige egenskaper 
 • Fungerer godt i team
 • Initiativtaker
 • Problemløser
 • Selvstendig
 • Riktig motivasjon for stillingen

I faggruppen er det sosiale miljøet viktig og egenskaper som fleksibilitet, deltagelse, å være omgjengelig og ansvarlig er vesentlige. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 
 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv)med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/Verdien-av-medlemskapet/)
 • ansattegoder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)

Lønn og vilkår 

I stillingen som overingeniør kode 1087 vil du normalt lønnes fra brutto kr 474.500 - 566.700 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med instituttleder Bernt Rundberget (https://www.ntnu.no/ansatte/bernt.rundberget), tlf. 95899711, e-post bernt.rundberget@ntnu.no eller senioringeniør Jørgen Fastner (https://www.ntnu.no/ansatte/jorgen.fastner), tlf. 91897338, e-post jorgen.fastner@ntnu.no (http://jorgen.fastner@ntnu.no). Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-leder Christen Torvik (https://www.ntnu.no/ansatte/christen.torvik), e-post: christen.torvik@ntnu.no (http://christen.torvik@ntnu.no).

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 2020/39888.

 Søknadsfrist: 03.01.2021


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Trondheim, 7491 Trondheim
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Teknisk personell
Følg firma
830 følger dette firmaet

Trondheim, 7491 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 199677329
Sist endret 25. nov. 2020 15:36

Rapporter annonse