Utløpt

Professor/førsteamanuensis innen sikkerhet i helsetjenesten

Arbeidsgiver
Universitetet i Stavanger
Stillingstittel
Professor/førsteamanuensis innen sikkerhet i helsetjenesten
Frist
23.11.2020
Ansettelsesform
Fast
 Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter professor innen sikkerhet i helsetjenesten. Stillingen er organisatorisk plassert ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi.

Den som ansettes vil være tilknyttet Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten - SHARE.  En sentral del av stillingen vil være å bidra til at fakultetet bygger opp fagmiljøet innen kvalitet og sikkerhet til et internasjonalt anerkjent forskningssenter. I dette arbeidet forventes det at den som ansettes bidrar aktivt med søknadsskriving for å styrke den eksterne finansieringen.

Som professor vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor- master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet, forske og formidle forskningsresultater innenfor relevante forskningsområder ved avdelingen, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet. 

Du vil også lede an i utvikling og bruk av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid.

Generell stillingsbetenkning (https://www.uis.no/sites/default/files/2020-09/Generell_betenkning_170531_norsk.pdf) for undervisnings- og forsker personale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver.

Dersom det ikke melder seg søkere med professorkompetanse innenfor fagomrpdet kan det bli aktuelt å foreta ansettelse som førsteamanuensis.


Fagområdet

Fagområdet for stillingen er kvalitet og sikkerhet innen helsetjenesten med vekt på sikkerhetsfag. Stillingen er faglig innrettet mot anvendelse av sikkerhetsfaglige perspektiver inn i helsetjenesten for å utforske og forstå risiko som pasienter og brukere utsettes for og hvordan uønskede hendelser kan identifiseres, forebygges og håndteres. Fokus på resilience (Safety II) og hvordan god arbeidspraksis utgjør utgangspunktet for å forebygge ulykker, er også viktig for den faglige innretningen.

Det er sentralt for stillingen at den som ansettes har stor kjennskap til sikkerhetsfaget, risikostyring, kompleksitet og hvordan helsetjenestesystemet på ulike nivå (makro, meso, mikro), bidrar til å skape sikker pasientbehandling. Professor/førsteamanuensis må ha inngående kjennskap til sikkerhetsfaglige perspektiver og metoder som Normal accidents, High Reliabiliy Organizations, Resilience Engineering og Human factors. Videre må den som ansettes ha inngående kjennskap og erfaring fra forskning innen helsetjenesten på ulike nivå, samt kjennskap til teorier og metoder innen kvalitetsforbedring og implementeringsforskning.


Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg med vitenskapelig kompetanse på høyt nivå i samsvar med etablerte standarder for professor- eller førsteamanuensiskompetanse innenfor fagområdet.

Du må ha doktorgrad innenfor samfunnssikkerhet, pasientsikkerhet, helse og medisin eller et annet relevant fagområde. 

I tillegg må du ha:

 • erfaring og kompetanse innenfor fagområdet sikkerhet, pasientsikkerhet og risikostyring, samt studier som adresserer ulike nivåer i helsesystemet og interaksjonen mellom disse
 • inngående kjennskap til teorier og metoder innen sikkerhetsfaget, og kjennskap og erfaring med teorier og metoder innen kvalitetsforbedring og intervensjonsforskning
 • inngående kjennskap til og erfaring med ulike tilnærminger innenfor kvalitative og kvantitative metoder og ulike forskningsdesign
 • erfaring med søknadsskriving til både NFR og EU

Nyere publisering og potensiale for fremtidig forskning på høyt akademisk nivå innenfor fagområdet vektlegges.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet kan det unntaksvis bli aktuelt å tilby ansettelse med krav om å gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

For ansettelse som professor må du også kunne dokumentere kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning, bred erfaring med veiledning (fortrinnsvis på master- og doktorgradsnivå) og deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt ved tiltredelse.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse for ansettelse som professor/førsteamanuensis, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Du må ha forutsetning for å skaffe deg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.


 Videre legges det vekt på at du har
 • erfaring og kompetanse innenfor brukerinvolvering i forskning
 • evne til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling
 • erfaring med, og evne til å initiere, gjennomføre og lede, større forsknings- og utviklingsprosjekter, samt å oppnå ekstern finansiering til disse
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningens mål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
 • erfaring med relevante internasjonale forskningsnettverk og evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning.
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi (https://www.uis.no/nb/karriere-og-videreutdanning#nyti)- et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, som professor i kode 1013 kr 700 000 - 860 000 bto pr år, som førsteamanuensis i kode
  1011 kr 580 000 - 680 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no)
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no (https://www.uis.no/nb/ny-ved-uis)

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisningskompetanse. Erfaring med popularisering/formidling av forskning og fag, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før oversendelse til sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning før det avgis innstilling.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

 


Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Thor Ole Gulsrud, tlf: 469 69 237, e-post: thor.o.gulsrud@uis.no eller til professor/senterleder SHARE Siri Wiig, tlf: 905 11 290, e-post: siri.wiig@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51 83 15 58, e-post: helene.e.figved@uis.no.


Søknaden

Søk stillingen elektronisk via Søk stillingen på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse (https://www.uis.no/sites/default/files/2020-09/Retningslinjer%20for%20vurdering%20av%20utdanningsfaglig%20kompetanse_justert_190901.pdf)
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25 (https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25). 

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.

Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 200 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 1200 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet. Fagprofilen innebærer stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. Avdelingen vektlegger en tverrfaglig tilnærming og involvering av studenter, pasienter, brukere og helsepersonell i alle kjerneaktiviteter. Avdelingen har ca. 80 ansatte med en samlet kompetanse som dekker alle nivåer i helsetjenestene.

Sektor
Offentlig
Sted
Ullandhaug, 4036 Stavanger
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Sikkerhet,
Undervisning og pedagogikk / Professor/Førsteamanuensis
Følg firma
646 følger dette firmaet

Ullandhaug, 4036 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 195641759
Sist endret 5. nov. 2020 12:38

Rapporter annonse