Utløpt

Vil du arbeide med sirkulær økonomi?

Arbeidsgiver
Klima- og miljødepartementet
Stillingstittel
rådgjevar/seniorrådgjevar
Frist
03.11.2020
Ansettelsesform
Fast
Kva gjer vi i avfalls- og marin forsøplingsseksjonen?

Vi har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innan områda avfall, plast, marin forsøpling og sirkulær økonomi. Seksjonen har òg ansvar for miljøkrav i offentlege innkjøp, miljøspørsmål i forbrukarsaker og miljømerking.


Arbeidsoppgåvene dine vil vere:
 • nasjonalt og internasjonalt arbeid innan avfall, sirkulær økonomi og marin plastforsøpling
 • utvikle og følgje opp økonomiske og andre verkemiddel nasjonalt og internasjonalt
 • deltaking i internasjonalt arbeid på seksjonens ansvarsfelt
 • skrive taler og pressepunkt og støtte politisk leiing i samband med møte og arrangement både i Noreg og internasjonalt

Arbeidet vil også handle om å utvikle fagleg grunnlagsmateriale og gje faglege råd til politisk leiing. Dette føregår i eit tett og tverrfagleg samarbeid med kollegaer i seksjonen.

Du vil òg arbeide tett med andre seksjonar i Klima- og miljødepartementet (KLD) og andre departement, ha brei kontakt med underliggjande etatar, næringsliv og med kommunesektoren.


Vi søkjer deg som har følgande bakgrunn:

Kvalifikasjonskrav:

 • høgare utdanning på mastergradsnivå som samfunnsøkonom, ressursøkonom eller tilsvarande; med gode karakterar. 
 • relevant erfaring frå arbeid med miljø og klima
 • svært god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskjeleg:

 •  fortrinnsvis arbeidserfaring frå departement, verkemiddelutvikling og/eller samfunnsøkonomisk analyse

For å lukkast i stillinga må du:
 • vere analytisk, strukturert og ha stor arbeidskapasitet
 • arbeide sjølvstendig og ha gode samarbeidsevner
 • ha god prioriterings- og gjennomføringsevne
 • forstå rolla som del av embetsverket kring den politiske leiinga i eit departement
 • vere fleksibel og trivast med ein travel kvardag som er prega av raske endringar, og ha evne til å levere under tidspress

Kvifor skal du jobbe hos oss:
 • Du kan bidra til samfunnsmålet om eit grønt skifte.
 • Du får eit unikt høve til å bidra med faglege råd for politisk leiing.
 • Vi har eit fellesskap med engasjerte kollegaer som er stolte av jobben sin.

Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmoglegheiter. Vi kan tilby mange sosiale, kulturelle og sportslege aktivitetar, inkludert 1 1/2 time trening i arbeidstida. Vi har fleksibel arbeidstid tilpassa ulike fasar i livet, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Vil du vite meir om stillinga? Ta kontakt med avdelingsdirektør Pål Spillum, tlf: 908 38 384.


Løn og tittel:

Årslønn fra kr. 498.800 - 630.500 (lønnstrinn 56 - 69), avhengig av kvalifikasjonar og erfaring.

Ut frå kvalifikasjonane dine og mengde relevant arbeidserfaring vil du bli plassert som rådgjevar eller seniorrådgjevar, jf. personal- og lønspolitikken i departementet. Som ein hovudregel er det krav om to år relevant arbeidserfaring for å bli plassert som rådgjevar, og fem år som seniorrådgjevar.


Er dette stillinga for deg? Les følgjande:
 • Vi ber om at du lastar opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentast direkte frå Vitnemålsportalen) og relevante attestar.
 • Personalopplysningane dine vil bli tatt vare på i samsvar med GDPR.
 • Det blir gjort merksam på at opplysningar om søkjar kan bli offentleggjorde sjølv om søkjar har bede om å vere unnateken frå søkarlista. Søkjar vil bli orientert om dette på førehand.
 • Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring blir oppmoda til å søke.

Vi er opptekne av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillinga og treng difor eit breitt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi eit personalpolitisk mål om å vere ein arbeidsgivar som speglar mangfaldet i samfunnet og som tek i bruk potensialet i den samla kompetansen i befolkninga. Vi arbeider for å inkludere personar med nedsett funksjonsevne og/eller som av ulike årsaker ikkje kan dokumentere ei samanhengande yrkeskarriere. Lokala våre ligg sentralt i Oslo med kort veg til offentleg transport, og vi har gode tilretteleggingsmoglegheiter.


Om arbeidsgiveren

Klima- og miljødepartementet har hovudansvaret for å ivareta heilskapen i regjeringa sin klima- og miljøpolitikk. Departementet er etatsstyrar for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren og Svalbards miljøvernfond. Departementet har om lag 250 tilsette.

Hav- og forureiningsavdelinga arbeider med strategi- og politikkutvikling og forvaltningsoppgåver retta mot hav- og nordområda, forureining, miljøgifter, marin forsøpling, samt mikroplast- og miljøomsyn i EØS-avtalen, handelsavtaler og investeringsavtaler.

Sektor
Offentlig
Sted
Kongens gate 20, 0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Saksbehandler
Følg firma
651 følger dette firmaet

Kongens gate 20, 0153 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 195537172
Sist endret 20. okt. 2020 15:33

Rapporter annonse