Stipendiat knyttet til prosjektet Return to work after cardiac surgery

Arbeidsgiver
Høgskulen på Vestlandet
Stillingstittel
Stipendiat i intensivsykepleie
Frist
09.08.2020
Ansettelsesform
Engasjement
Om stillingen

Stipendiatperioden er 01.11.2020 - 31.10.2024.

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-utdanning innenfor en tidsramme på 4 år. 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid.

Det kan bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap, master i klinisk sykepleie-intensivsykepleie, campus Bergen, i tilsettingsperioden, og at pliktarbeidet utføres ved HVL.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bdra til et aktivt forskningsmiljø i tilknytning til masterutdanningene i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, HVL.


Ansvars- og arbeidsområde:

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet Return to work after cardiac surgery .

Stipendiatstillingen er tilknyttet forskergruppen for PasientOpplevelser og PasientSikkerhet ved akutt og/eller kritisk sykdom (POPS), og spesifikt til  temaområdet oppfølging etter intensivopphold. Prosjektet har et mixed-methods design med vekt på å øke kunnskaper og forståelse for pasient-, behandlings- og yrkesrelaterte forhold av betydning for å gjenvinne aktiv deltakelse i arbeidslivet etter hjertekirurgi. Intensivsykepleierens rolle i forebygging av uheldige konsekvenser av gjennomgått kirurgi og intensivopphold er sentralt for prosjektet.  

Hovedveileder blir professor Asgjerd Litleré Moi, koordinator for studieretningen i Intensivsykepleie, Master i klinisk sykepleie, HVL, og leder for (POPS).

Undervisnings- og veiledningsoppgaver på masternivå vil utgjøre 25% av stillingen.  

Stipendiaten skal inngå i ph.d.-utdanningen Helse, funksjon og deltakelse ved HVL, og det  forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på ph.d.-utdanningen. Hovedveileder vil sammen med kandidaten utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen som skal knyttes til opptak ved ph.d.- utdanningen.

 

Arbeids og ansvarsoppgaver omfatter:

 • Undervise og veilede studenter i teoretiske emner i Master i klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie
 • Veilede masterstudenter i kliniske studier i intensivsykepleie, inkludert ferdighetstrening og simulering
 • Veilede mastergradsprosjekter i intensivsykepleie

 


Kvalifikasjonskrav:
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning i intensivsykepleie og master/hovedfag i relevant fagområde
 • Oppdatert klinisk erfaring i intensivsykepleie til hjertekirurgiske pasienter
 • Søkere må ha gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • God IKT-kompetanse

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Både kvalitativ og kvantitativ forskningserfaring
 • Undervisnings- og veiledningserfaring innen høyere utdanning på masternivå
 • Erfaring med simulering som pedagogisk metode
 • Gode faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt

 

Personlige egenskaper:

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og bidra til fellesskapet i fagmiljøet og i forskergruppen.

Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng eller tilsvarende) må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen. 

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og metodiske ferdigheter
 • Vitenskapelige publikasjoner 
 • Erfaring med prosjektarbeid, formidling og veiledning 
 • Evne til nytenking og gjennomføring
 • Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskningsgruppen spesielt.

Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-utdanningen.

Opptak til ph.d.-utdanningen krever fortrinnsvis karakteren B på masteroppgaven og/eller en godt gjennomført masterutdanning.

Nærmere informasjon om ph.d. utdanningen finnes på: https://www.hvl.no/forsking/forskarutdanning/.

 


 Hvordan søke på stillingen 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden.

Vi ønsker at du skriver en kortfattet søknad med beskrivelse av forskningsinteresser og motivasjonen for å søke stillingen og navn og kontaktopplysniner til to referansepersoner, en av disse må være veileder fra mastergraden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no (http://www.jobbnorge.no) ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, attester, karakterutskrifter og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no (http://www.nokut.no)for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og eventuelt prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving - og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.


Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.


Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Asgjerd Litleré Moi; asgjerd.litlere.moi@hvl.no Tlf +47 55587211

2) Instituttleder Georg Førland;  Georg.Forland@hvl.no Tlf +47 52 70 26 36


Om arbeidsgiveren

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram.

Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialfag ansvar for forskningsområdet: Innovasjon i offentlig sektor i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene. 

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 210 ansatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder. I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling innen helse- og sosialtjenester, masterstudium i helse- og omsorgsvitenskap, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

 

Sektor
Offentlig
Sted
Inndalsveien 28, 5063 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor
Følg firma
431 følger dette firmaet

Inndalsveien 28, 5063 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 183562037
Sist endret 1. jul. 2020 13:46

Rapporter annonse