VID vitenskapelige høgskole lyser ut inntil to 3-årige stipendiatstillinger til forskningsprosjekter knyttet til samhandling i kommunehelsetjenesten, fortrinnsvis hjemmebaserte tjenester.

Arbeidsgiver
VID vitenskapelige høgskole
Stillingstittel
Stipendiatstillinger innen samhandling i kommunehelsetjenesten
Frist
20.09.2020
Ansettelsesform
Engasjement
Utlysningens profil

Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett sted - til rett tid , som gradvis ble innført fra 2012, legger opp til en ny oppgave­fordeling mellom tjenestenivåene. Et uttalt mål med reformen er å flytte tjenester nærmere der folk bor og på den måten sikre at folk kan bo lenger hjemme. Samtidig har ønsket om helhetlig tenkning og behovet for et nært samarbeid mellom de ulike aktørene som er invol­vert i omsorg og behandling av pasienter/brukere i hele kommunehelsetjenesten vært sterkt fremhevet. I tillegg implementeres teknologiske løsninger for å bidra til at man klarer seg lenger i eget liv, noe som også påvirker organisering av tjenestene.

Vi ønsker prosjektsøknader som empirisk utforsker problemstillinger knyttet til samhandling og/eller utvikling av tjenester, fortrinnsvis knyttet til eldre hjemmeboende brukere. Eksempler på prosjekter kan være å studere samspillet mellom ulike aktører som er involvert i samhandlingen rundt brukeren, som aktører fra ulike profesjoner, frivillige og pårørende. Et annet prosjekt kan være å studere implikasjoner rundt implementering av ulike velferdsteknologier som er implementert eller som planlegges implementert, eventuelt er under utvikling. Det er ønskelig med prosjekter som retter søkelyset mot hvordan tjenestenes kvalitet kan utvikles og hvilke forhold både på struktur- og individnivå som bidrar til å hemme eller fremme god kvalitet. Vi ønsker særlig velkommen søknader som vektlegger verditunge og etiske utfordringer i tjenestebildet.

Teoretisk og metodisk rammeverk
Prosjektet kan hente inspirasjon fra ulike fagtradisjoner og velge teoretiske innfallsvinkler avhengig av prosjektets fokus. Sentrale begreper knyttet til kvalitet i helse- og sosialfaglige tjenester for eldre kan være brukersentrering, medvirkning, mestring, relasjoner, verdier selvbestemmelse og makt.  Ulike metodiske tilnærminger, både kvalitative og kvantitative tilnærminger er mulig, eksempelvis kan man tenke seg etnografiske, feltmetodiske under­søkelser, ?mixed methods'-studier, eller modellutprøving med tanke på utvikling av ?best practice'.


Ph.d.-program

Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d.) etter endt forskerutdanning. Utdanningen kvalifiserer for stillinger både innenfor og utenfor akademia.

Stillingene vil bli knyttet til ph.d.-programmet Diakoni, verdier og profesjonell praksis. Les mer om ph.d.- programmet her: https://www.vid.no/studier/diakoni-verdier-profesjonell-praksis-phd/ (https://www.vid.no/studier/diakoni-verdier-profesjonell-praksis-phd/)

Opptak til et ph.d.-program er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Det forventes derfor at søkere tydelig beskriver sammenhengen mellom eget forskningsprosjekt og ph.d.-programmet.

Betingelser for opptak som stipendiat er angitt i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102).

De utlyste stipendiatstillingene vil være organisatorisk plassert i Senter for diakoni og profesjonell praksis og arbeidssted vil være Bergen eller Oslo.


Forskningsgrupper

Stipendiatstillingene vil være tilknyttet forskningsgruppen Tjenesteutvikling og kvalitet i eldreomsorgen som har forskning som især knytter seg til følgende tre tematiske områder: a) helsetjenesteutvikling, b) demens og c) velferdsteknologi. Se https://www.vid.no/forskning/forskningsgrupper/ (https://www.vid.no/forskning/forskningsgrupper/)


Kvalifikasjoner og egenskaper

For stillingen kreves følgende:

 • Mastergrad (120 ECTS) med relevans for utlysningen. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg normalt tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig

I tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Gjennomføringsevne

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og forskningserfaring.

VID mener at et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.


Prosjektbeskrivelse

Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse på maksimum 3000 ord (ikke iberegnet referanseliste) der søkeren på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen gjør rede for

 • forståelse av og motivasjon for å gjennomføre det aktuelle prosjektet
 • problemstilling, kilder og metodevalg
 • fremdriftsplan

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk eller et skandinavisk språk.

VID ønsker å styrke forskningssamarbeidet med internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner, og forventer at søkere indikerer planer for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

Det er utarbeidet en egen veiledning for søkere til stipendiatstilling: https://www.vid.no/filer/veiledning-for-sokere-pa-ph-d-stilling/ (https://www.vid.no/filer/veiledning-for-sokere-pa-ph-d-stilling/)

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité på grunnlag av søkerkompetanse, relevans for utlysningen og kvalitet på prosjektbeskrivelsen.

Videre i prosessen vektlegges intervju som blir gjennomført med aktuelle søkere. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle søkere, og det bes om at 2-3 referanser oppgis i søknaden.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.


Vi kan tilby
 • Faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode vilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til Landsoverenskomsten mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat. Vi tilbyr lønnsplassering i lønnsramme 20, alternativ 10, ltr. 54 (p.t. kr. 479.600,-).

Søknad

Søknad, sendes via linken Søk stillingen øverst på denne siden og skal inneholde:

 • Kortfattet søknad med beskrivelse om søkerens forskningsinteresser og motivasjonen for å søke stillingen
 • Prosjektbeskrivelse
 • CV
 • Karakterutskrifter og vitnemål
 • Relevante attester
 • Navn og kontaktopplysninger til to referansepersoner, en av disse må være veileder fra mastergrad
 • Liste over eventuelle vitenskapelige arbeider (publikasjonsliste)

Det er søkerens ansvar å laste opp fullstendig dokumentasjon. Diploma Supplement skal vedlegges der det er relevant og dokumenter som ikke er på norsk eller engelsk må vedlegges i offisiell oversettelse. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

For relevant dokumentasjon som ikke kan sendes elektronisk bes du kontakte HR-seksjonen ved Susanne Deila Finne, telefon +47 22 96 37 91 eller susanne.deila.finne@vid.no.

Søknadsfrist: 20. september 2020.

Tiltredelse: 1. januar 2021 eller etter avtale.

Arbeidssted: Fortrinnsvis Oslo.

Det vil gjøres en administrativ vurdering av om kandidaten oppfyller de formelle kvalifikasjoner i utvelgelsen av aktuelle kandidater før sakkyndig vurdering. Det kan derfor ikke forventes at alle søkere vil motta en vurdering av sakkyndig utvalg. Den administrative vurderingen sendes ikke ut.

Søkere som inviteres til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Søkere som ønsker nærmere informasjon eller andre opplysninger om stillingen, kan ta kontakt med førsteamanuensis Nina Jøranson, nina.joranson@vid.no, telefon  +4791143244, eller med senterleder, professor Tormod Kleiven, tormod.kleiven@vid.no, telefon +4795084275 .


Om arbeidsgiveren

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er Engasjert for mennesket - lokalt og globalt .

VID har ca 4800 studenter, 470 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

 

Sektor
Privat
Antall stillinger
2
Sted
Ulriksdal 10/ Diakonveien 12-14, 0370 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Undervisning og pedagogikk
Følg firma
133 følger dette firmaet

Ulriksdal 10/ Diakonveien 12-14, 0370 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 183437827
Sist endret 30. jun. 2020 10:20

Rapporter annonse