Utløpt

Postdoktor

Arbeidsgiver
Høgskulen på Vestlandet
Stillingstittel
Postdoktor
Frist
09.08.2020
Ansettelsesform
Vikariat
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en midlertidig stilling som postdoktor ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag.

Om stillingen:

Det er en to-årig midlertid stilling som postdoktor tilknyttet senteret *"BARNkunne - Senter for barnehageforskning". Fakultetet har 5 forskningsprogram, med tilhørende forskergrupper der kandidaten vil bli tilknyttet forskergruppen Barnehagen som (ut)danningsarena.

Forskergruppen "Barnehagen som (ut)danningsarena" videreutvikler et integrert forskningsområde der både barnehagens indre liv og aktivitet, barn og deres familier, politiske og historiske vilkår for praksis og barnehagelærerutdanningen studeres og utvikles. Gruppen har forsket med begrepet danning som analytisk begrep og bidratt til empirisk danningsforskning. Et særlig fokus de neste årene vil være å studere deltakelse og utforsking i barnehagen, de historiske og ideologiske vilkår for pedagogisk praksis i barnehagen og arbeide sammen med ulike aktører for å skape nye initiativer og praksiser i barnehagen.

Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige stillinger. Det særlige fokuset i denne stillingen er internasjonal publisering innenfor rammen av et prosjekt.

Arbeidsplassen er campus Bergen.


Ansvars- og arbeidsområde:

Stillingen vil være en del av BARNkunne - Senter for barnehageforskning som har som mål å (videre) utvikle og iverksette forsknings- og endringsaktiviteter som samler og utvikler ny kunnskap, innsikt og handlinger for en mer sosialt rettferdig og økologisk bærekraftig fremtid for og med barnehagesektoren.

Kandidaten vil inngå i en gruppe av forskere som nå er i gang med datainnsamling og publisering på områder som a) utforskning i lek og aktiviteter i barnehagen, b) ulike foreldreperspektiver for styrke samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet, c) alder som kategori og ressurs med tanke på de yngste og de eldste barna i barnehagen, samt hva som skjer når barnehagen blir møteplass for flere generasjoner, d)  pedagogisk praksis og barnehagens kvalitet.

Forskningsarbeidene som kandidaten blir en deltaker i involverer flere metoder. Gruppen arbeider både med praksisutviklende forskning i samarbeid med barnehagesektor, tekst- og bildeanalyser på historiske og politiske kilder, case- og komparative analyser, m.m. Kandidaten vil bli invitert til samarbeid om allerede innsamlet datamateriale og vil få anledning til samarbeid med internasjonale nettverk og partnere i senteret. Forskergruppen har ambisjon om å søke EU midler i 2021 og internasjonal publisering og prosjektutvikling er viktige mål i forhold til å styrke forskning på det barnehagepedagogiske feltet.

Det er interessant om kandidaten tilfører spesialkompetanse i tema og kompletterende metodekompetanse. Kandidaten må i tillegg gjerne tilføre nye initiativer og europeiske nettverk. Internasjonal erfaring og digital/teknisk kompetanse er en fordel.

I løpet av postdoktor perioden på 2 år er det forventet at kandidaten skal:

 • Publisere (innsendt til vurdering) minst 5 artikler i løpet av to år.
 • Publisere noen av disse artiklene på nivå 2.
 • Sampublisere med forskningsgruppen og internasjonale partnere (engelsk).

 


Kvalifikasjoner:

Søkeren skal legge fram forslag til prosjektskisse for kvalifiseringsarbeidet basert på hovedprosjektet. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre delprosjektet i løpet av tilsettingsperioden og at skriftlige vitenskapelige arbeider er innsendt for vurdering i tidsskrifter innen to år. Prosjektskissen skal være på inntil 5 sider inkludert referanser, fremdrifts og publiseringsplan (Skriftstørrelse 12, Times New Roman og linjeavstand 1). Den kan skrives på skandinaviske og engelske språk.

Ved bedømmelsen skal hovedvekten legges på innleverte vitenskapelige arbeider og gjennomførbarheten av forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Søknadsbrevet bør inneholde motivasjon for stillingen og en begrunnelse for hvorfor kandidaten er egnet for stillingen.

 • Søkere må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarende innenfor pedagogikk, interdisiplinære barndomsstudier eller barne- og familie sosiologi, eller ha levert doktoravhandlingen til vurdering og fått fastsatt disputasdato innen søknadsfristen.  Avhandlingen må fortrinnsvis ikke være eldre enn 5 år.
 • Erfaring med artikkelskriving.
 • Erfaring med mixed methods.
 • Publiseringsspråk er engelsk så det kreves gode skriftlige ferdigheter i akademisk engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Arbeidsspråk er norsk og engelsk.
 • Erfaring fra utdanningsforskning.

Personlige egenskaper:

 • Søkere må kunne arbeide selvstendig, strukturert og ha gode samarbeids- og formidlingsevner.
 • Personlige og mellommenneskelige egenskaper blir vektlagt.
 • Faglig ambisiøs med stort potensiale.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 5 stk.), fullstendig publikasjonsliste, prosjektskisse med publikasjonsplan (inntil. 5 sider), attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkerne blir vurdert av et sakkyndig utvalg. Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som postdoktor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1352 - Postdoktor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon:

Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen. 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 


Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

Assisterende instituttleder Torunn Herfindal

telefon: +47 55 58 57 39

e-post: Torunn.Herfindal@hvl.no

Instituttleder Jan Helge Kallestad, 

telefon: +47 55 58 59 43, + 47 480 64 897

e-post: Jan.Helge.Kallestad@hvl.no

Professor og senterleder Elin Eriksen Ødegaard

telefon: +47 55 58 59 32

e-post: Elin.Eriksen.Odegaard@hvl.no


Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Les mer på våre hjemmesider. (http://www.hvl.no)

Video: https://youtu.be/z-Py_In-Eyg (https://youtu.be/z-Py_In-Eyg)


Om arbeidsgiveren

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.

Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag har 180 tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord.

Instituttet gir undervisning på alle nivå og er involvert i barnehagelærarutdanning, grunnskolelærerutdanningene (masternivå fra 2017), bachelorutdanninger i folkehelse og idrett/kroppsøving, praktisk pedagogisk utdanning og  masterutdanninger i undervisningsvitenskap, samfunnsfagdidaktikk, IKT i læring, utdanningsleiing, barnehagekunnskap, læring og undervisning og spesialpedagogikk. Instituttet bidrar også til fakultetet sitt Ph.D.-program Danning og didaktiske praksisar.  

Ansatte på instituttet er involvert i forsking som er relevant for utdanningene våre og deltar i faglig nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har som mål å være i front av profesjonsorientert kompetanseutvikling innenfor sine fagfelt. I denne sammenhengen er vi i kontinuerlig samarbeid med viktige aktører i regionen om for eksempel videreutdanning og skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Sektor
Offentlig
Sted
Inndalsveien 28, 5063 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Annet
Følg firma
431 følger dette firmaet

Inndalsveien 28, 5063 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 183070543
Sist endret 26. jun. 2020 09:00

Rapporter annonse