Utløpt

Postdoktor tilknyttet prosjektet "Planter i barne- og ungdomslitteraturen"

Arbeidsgiver
Høgskulen på Vestlandet
Stillingstittel
Postdoktor tilknyttet prosjektet "Planter i barne- og ungdomslitteraturen"
Frist
09.08.2020
Ansettelsesform
Vikariat
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en midlertidig stilling som postdoktor ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI), Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

Om stillingen:

Det er ledig en to-årig midlertid stilling som postdoktor tilknyttet prosjektet Planter i barne- og ungdomslitteraturen. Fakultetet har 5 forskningsprogram, med tilhørende forskergrupper der kandidaten vil bli tilknyttet forskergruppen Natur i barns litteratur og kultur/Nature in Children's Literature and Culture (NNaChiLitCul)

Forskergruppen kandidaten skal tilhøre har sitt hovedfokus innenfor et økokritisk forskningsfelt og retter seg spesielt mot grunnskolelærerutdanningene. NaChiLitCul har vært en aktiv forskergruppe siden 2013. Forskergruppen består av forskere fra flere fagmiljø ved FLKI/HVL og av forskere i flere europeiske land. Gruppen har blant annet utgitt den internasjonale vitenskapelige antologien Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures: Nordic Dialogues (2018). I denne presenteres også Nature in Culture-matrisen, et analyseverktøy utviklet av gruppen for å diskutere forestillinger om natur i barn og unges litteratur og kultur og i ulike didaktiske praksiser. I tillegg har gruppen arrangert en nordisk forskningsworkshop med påfølgende temanummer i Barnelitterært forskningstidsskrift og utviklet det internasjonale, heldigitale phd-emnet Økokritikk og didaktiske praksiser/Ecocriticism and didactic practices (første kull våren 2020). Forskergruppen legger vekt på å inkludere ph.d,- og masterstudenter i sine arbeidsseminar og tilbyr et faglig forum der studenter kan presentere og få diskutert sine prosjekter

For ytterligere informasjon om NaChiLitCul, se forskningsbloggen: https://blogg.hvl.no/nachilit (https://blogg.hvl.no/nachilit)

Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige stillinger. Det særlige fokuset i denne stillingen er internasjonal publisering innenfor rammen av et prosjekt.


Ansvars- og arbeidsområde:

Stillingen vil være en del av prosjektet "Planter i barne- og ungdomslitteraturen" som har som mål å utvikle forskning innenfor feltet kritiske plantestudier. Det aktuelle postdoktorprosjektet skal foreta en kvantitativ undersøkelse av representasjoner av planter, trær og skog i skandinaviske bildebøker fra 1900 og frem til i dag, i lys av det internasjonalt voksende feltet kritiske plantestudier. Materialet vil være omfattende, men kan avgrenses utfra nærmere kriterier knyttet til de aktuelle representasjonene (f.eks. om representasjoner av planter/trær/skog også må inkludere samhandling med barnekarakterer). Hensikten med prosjektet er å undersøke hvilke forestillinger om forholdet mellom barn og planter/trær/skog som forvaltes i bildebøker og om det skjer endringer i et historisk perspektiv. I lys av det analyseverktøyet som alt er utviklet av NaChiLitCul (dvs. NatCul-matrisen) vil det i tillegg være et poeng å undersøke de ulike representasjonene i et økokritisk perspektiv, det vil si om de først og fremst er antroposentriske eller økosentriske, feirende eller problematiserende.

Å foreta en slik omfattende kartlegging og analyse er relevant og aktuelt på flere måter. For det første er representasjoner av planter/trær/skog underbelyst i barnelitteraturforskningen, men også i det større økokritiske og økofilosofiske feltet. For det andre er det å forstå kulturhistoriske forestillinger og eventuelle endringer i disse av stor betydning for hvordan vi forstår vårt eget og andre livsformers ansvar og tilhørighet i verden. Og for det tredje så har disse spørsmålene betydning for hvordan vi som lærerutdannere og som lærerutdanning forstår og forvalter vårt ansvar for å nå målsetningen som ligger i FNs fjerde bærekraftsmål, ikke minst delmål 4.7, der det heter at vi innen 2030 skal sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av en freds- og en ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling .

I løpet av postdoktor perioden på 2 år er det forventet at kandidaten skal:

 • Publisere minst 5 artikler.
 • Publisere noen av disse artiklene på nivå 2. 
 • Sampublisere med internasjonale partnere (engelsk).

Kvalifikasjoner:

Søkeren skal legge fram forslag til prosjektskisse for kvalifiseringsarbeidet basert på hovedprosjektet. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre delprosjektet i løpet av tilsettingsperioden og at skriftlige vitenskapelige arbeider er innsendt for vurdering i tidsskrifter innen to år. Prosjektskissen skal være på inntil 5 sider inkludert referanser, fremdrifts og publiseringsplan (Skriftstørrelse 12, Times New Roman og linjeavstand 1). Den kan skrives på skandinaviske og engelske språk.

Ved bedømmelsen skal hovedvekten legges på innleverte vitenskapelige arbeider og gjennomførbarheten av forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Søknadsbrevet bør inneholde motivasjon for stillingen og en begrunnelse for hvorfor kandidaten er egnet for stillingen.

 • Søkere må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarende innenfor nordisk litteratur/scandinavian studies, eller ha levert doktoravhandlingen til vurdering og dato for disputas må foreligge innen søknadsfristen er ute. Avhandlingen må fortrinnsvis ikke være eldre enn 5 år.
 • Erfaring med artikkelskriving.
 • Arbeidsspråk er fortrinnsvis norsk og engelsk. Søkere må beherske enten norsk, svensk eller dansk flytende, både muntlig og skriftlig.
 • Publiseringsspråk er engelsk så det kreves gode skriftlige ferdigheter i engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra utdanningsforskning
 • God forskningsmetodisk kompetanse
 • God kjennskap til det barne- og ungdomslitterære feltet

Personlige egenskaper:

 • Søkere må kunne arbeide selvstendig, strukturert og ha gode samarbeids- og formidlingsevner.
 • Personlige og mellommenneskelige egenskaper blir vektlagt.
 • Faglig ambisiøs med stort potensiale.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 5 stk.), fullstendig publikasjonsliste, prosjektskisse med publikasjonsplan (inntil 5 sider), attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som 1352 er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1352 - postdoktor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon:

Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 


Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Professor Nina Goga,

e-post: ngo@hvl.no, telefon:55 58 57 21

2)  Assisterende instituttleder Morten Rønning,

e-post: moro@hvl.no, telefon: 55 58 59 31  


Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Les mer på våre hjemmesider. (http://www.hvl.no)

Video: https://youtu.be/z-Py_In-Eyg (https://youtu.be/z-Py_In-Eyg)


Om arbeidsgiveren

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium. 

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.

Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking har 160 tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord.

Instituttet gir undervisning på alle nivå og er involvert i barnehagelærerutdanningen, grunnskulelærerutdanningene (masternivå fra høsten 2017), og i bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking. I tillegg gir instituttet  masterutdanninger i undervisningsvitenskap og masterutdanning i barne- og ungdomslitteratur. Instituttet bidrar også i Ph.D.-programmet Danning og didaktiske praksiser.

Tilsette på instituttet er involvert i forsking som er relevant for utdanningene våre og deltar i faglig nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har som mål å være i front av skole- og profesjonsorientert kompetanseutvikling innenfor sine fagfelt. I denne sammenhengen er vi i kontinuerlig samarbeid med viktige aktører i regionen om for eksempel videreutdanning og skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Sektor
Offentlig
Sted
Inndalsveien 28, 5063 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor
Følg firma
431 følger dette firmaet

Inndalsveien 28, 5063 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 182494358
Sist endret 19. jun. 2020 18:17

Rapporter annonse