Utløpt

Postdoktorstilling

Arbeidsgiver
Høgskulen på Vestlandet
Stillingstittel
Postdoktor knyttet til prosjektet IMPECT
Frist
09.08.2020
Ansettelsesform
Vikariat
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en midlertidig stilling som postdoktor ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

Om stillingen:

Det er ledig en toårig stilling som postdoktor tilknyttet prosjektet IMPECT - Linguistic Integration of Adult Migrants with Poor Education and the Consequences of Migration Tests. Fakultetet har fem forskningsprogram, med tilhørende forskergrupper, der kandidaten vil bli tilknyttet forskergruppen Språk og Samfunn.

Prosjektet IMPECT undersøker hvilke konsekvenser innføringen av formelle språkkrav for opphold og statsborgerskap har for språklæring og integrering hos voksne innvandrere med lite skolebakgrunn og med lite eller ingen skriftkyndighet (LESLLA-innlærere). De siste 20 årene har en rekke europeiske land, deriblant Norge, innført språkkrav for permanent opphold og statsborgerskap. Den politiske begrunnelsen for endringene i statsborger- og migrasjonslovgivningen har ofte vært at innføringen av krav vil styrke motivasjonen for språklæring, og slik bidra positivt til språklæring og integrering hos innvandrere. Det er imidlertid gjennomført svært lite empirisk forskning på hvordan slike språkkrav slår ut i praksis, både for sosial og språklig integrering og for motivasjon for læring. Det faglige utgangspunktet for IMPECT er tverrfaglig, med tyngdepunkt i andrespråkslingvistikk, testforskning og skriftkyndighet/begynneropplæring for voksne innvandrere.

Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige stillinger. Det særlige fokuset i denne stillingen er internasj onal publisering innenfor rammen av prosjektet.


Ansvars- og arbeidsområde:

Stillingen vil være en del av prosjektet IMPECT - Linguistic lntegration of Adult Migrants with Poor Education and the Consequences of Migration Tests. Hovedmålet med prosjektet er å undersøke hvilke effekter språkprøver for  opphold og statsborgerskap har for LESLLA-innlæreres motivasjon og investering i språklæring og  integrering. Forskningsfunnene vil kunne styrke kunnskapsgrunnlaget for politikkutforming, prøveutvikling og pedagogisk praksis i voksenopplæringen.

I prosjektet vil det bli samlet inn ulike datasett, med blant annet et større datasett med prøveresultat fra Norskprøven for voksne innvandrere og Statsborgerprøven /Samfunnskunnskapsprøven på norsk, surveydata fra lærere i 40 europeiske land, og intervjudata fra LESLLA-innlærere og lærere. Den som blir tilsatt, vil slik ha tilgang til ulike typer data som kan belyse problemstillingene i prosjektet. Forskergruppen har ambisjon om å søke EU-midler i 2021, og internasjonal publisering og prosjektutvikling er viktige mål for å styrke forskning på dette  feltet.

I løpet av postdoktorperioden på to år er det forventet at kandidaten skal:

 • Ferdigstille minst 5 artikler i løpet
 • Publisere noen av disse artiklene på nivå 2
 • Sampublisere med internasjonale partnere

Stillingen kan også innebære prosjektutvikling som støtter senter/prosjektet sin virksomhet og som er relevant for kvalifisering på toppnivå.


Kvalifikasjoner:

Søkeren skal legge fram prosjektskisse for sitt planlagte delprosjekt innenfor rammene av hovedprosjektet. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre delprosjektet i løpet av tilsettingsperioden, og at skriftlige vitenskapelige arbeider er innsendt for vurdering i relevante tidsskrifter innen to år. Prosjektskissen skal være på inntil 5 sider inkludert referanser, fremdrifts- og publiseringsplan (Skriftstørrelse 12, Times New Roman og linjeavstand 1). Prosjektskissen kan skrives på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved bedømmelsen skal hovedvekten legges på innleverte vitenskapelige arbeider og gjennomførbarheten av forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Søknadsbrevet bør inneholde motivasjon for stillingen og en begrunnelse for hvorfor kandidaten er egnet for stillingen.

Søkere må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarende, eller ha levert doktoravhandlingen til vurdering og fått fastsatt disputasdato innen søknadsfristen, innenfor fagfeltet andrespråkslingvistikk/norsk som andrespråk eller sosiolingvistikk. Søkere med fagbakgrunn i sosiolingvistikk må i tillegg dokumentere solid erfaring fra bruk av kvantitative metoder og statistisk analyse i egen forskning.  Det bør helst ikke være mer enn 5 år siden søkeren disputerte for  ph.d.-graden. Søkere må kunne dokumentere erfaring fra artikkelskriving. Arbeidsspråk/publiseringsspråk er norsk og engelsk, og det kreves derfor gode skriftlige ferdigheter i begge språk (tilsvarende B2 eller høyere). Språkferdighetene i norsk og engelsk kan dokumenteres gjennom vedlagte publikasjoner  på  norsk  og  engelsk,  prøveresultat  eller vitnemål.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra utdanningsforskning
 • God forskningsmetodisk kompetanse
 • Relevant erfaring for eller fra arbeid med LESLLA-innlærere. Slik erfaring kan være fra arbeid med norskopplæring eller integreringsarbeid eller erfaringer som person med egen minoritetsbakgrunn i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Søkere må kunne arbeide selvstendig, strukturert og ha gode samarbeids- og formidlingsevner.
 • Personlige og mellommenneskelige egenskaper blir vektlagt. Søkere må ha høy grad av forskningsetisk bevissthet og et høyt faglig ambisjonsnivå.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 5 stk.), fullstendig publikasjonsliste, prosjektskisse med publikasjonsplan (inntil 5 sider), attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som postdoktor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1352 - postdoktor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon:

Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer  som til enhver tid  gjelder  for stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 


Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Prodekan for forskning Torill M. B. Larsen

e-post: tbla@hvl.no, telefon: 41 50 11 27 

2)   Prosjektleder for IMPECT og professor i norsk, Edit Bugge:

e-post: Edit.Bugge@hvl.no, tlf.: 95 17 72 92


Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Les mer på våre hjemmesider. (http://www.hvl.no)

Video: https://youtu.be/z-Py_In-Eyg (https://youtu.be/z-Py_In-Eyg)


Om arbeidsgiveren

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.

Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking har 160 tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord.

Instituttet gir undervisning på alle nivå og er involvert i barnehagelærerutdanningen, grunnskulelærerutdanningene (masternivå fra høsten 2017), og i bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking. I tillegg gir instituttet  masterutdanninger i undervisningsvitenskap og masterutdanning i barne- og ungdomslitteratur. Instituttet bidrar også i Ph.D.-programmet Danning og didaktiske praksiser.

Tilsette på instituttet er involvert i forsking som er relevant for utdanningene våre og deltar i faglig nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har som mål å være i front av skole- og profesjonsorientert kompetanseutvikling innenfor sine fagfelt. I denne sammenhengen er vi i kontinuerlig samarbeid med viktige aktører i regionen om for eksempel videreutdanning og skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Sektor
Offentlig
Sted
Inndalsveien 28, 5063 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Annet
Følg firma
431 følger dette firmaet

Inndalsveien 28, 5063 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 182443479
Sist endret 19. jun. 2020 00:00

Rapporter annonse