Utløpt

Stipendiat innen aldersvennlige samfunn

Arbeidsgiver
Høgskulen på Vestlandet
Stillingstittel
Stipendiat innen aldersvennlige samfunn
Frist
15.08.2020
Ansettelsesform
Engasjement
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipendiat innen aldersvennlige samfunn ved Fakultet for helse og sosialvitskap

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 4 år. 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid. 

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Senter for omsorgsforskning Vest campus Bergen i tilsettingsperioden og at pliktarbeidet utføres ved Høgskulen på Vestlandet. 

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet.


Ansvars- og arbeidsområde:

Stipendiatstillingen er tilknyttet temaområdet aldersvennlige samfunn og omgivelser, med fokus på eldres egne boligpreferanser, boligplanlegging og eventuelle iverksatte tiltak knyttet til nåværende og mulige fremtidige behov. Prosjektet tenkes å ha et eksplorerende design og skal særlig identifisere grupper av eldre med risiko for en vanskelig boligsituasjon, og der geografisk lokalitet, kommunestørrelse, sosioøkonomisk bakgrunn, alder, kjønn samt helse- og funksjonsnivå er eksempler på relevante faktorer. Prosjektet er tverrsektorielt og tverrfaglig i sin karakter, og samarbeid på tvers av områder som helse- og sosialfag og arkitekturfag er relevant. Prosjektet er knyttet til forskergruppen Teknologi i helse og samfunn, en forskningsgruppe der temaet innovasjon i offentlig sektor vektlegges og betydningen av materielle betingelser (fysiske omgivelser/arkitektur, teknologi etc.) for samfunnsdeltakelse, helse, funksjon og livskvalitet står sentralt.

Hovedveileder blir Frode F. Jacobsen, faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, Vest.

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 4 år.

Det kan bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode. 


Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha relevant helsefaglig, sosialfaglig eller samfunnsvitenskapelig mastergrad eller tilsvarende. Det er ønskelig med søkere med helse- eller sosialfaglig profesjonsutdanning eventuelt samfunnsvitenskapelig grunnutdanning. Det er videre ønskelig med både kvalitativ og kvantitativ forskningserfaring.

Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng) må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt: prosjektskisse, faglige kvalifikasjoner i forhold til det utlyste området, med vekt på kvalitet i masteroppgaven, samt metodiske kvalifikasjoner og gjennomføringsevne. Vitenskapelige publikasjoner av relevans for fagområdet og erfaring fra forskningsarbeid vil også ha betydning.

Som vedlegg til søknaden må søker legge ved en 5 siders foreløpig prosjektbeskrivelse, samt en redegjørelse av tidligere fag-, forsknings- og formidlingserfaring. Prosjektbeskrivelsen skal beskrive tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt plan for gjennomføring av et potensielt prosjekt. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes med tanke på vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Stipendiatprosjektet vil bli videre utformet i samråd med veileder.

Det forutsettes at  stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten blir tatt opp på ph.d.utdanningen Responsible innovation and regional developement (RESINNREG). Nærmere informasjon om doktorgradsutdanningen på: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2020h/phdinn//

Opptak krever normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven og et gjennomsnitt på C for studiedelen. 

Søknad om opptak til doktorgradsutdanningen skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-utdanningen. 

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og bidra til fellesskapet i forskergruppen. Stipendiaten bør ha gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

 


Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no (http://www.jobbnorge.no) ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no (http://www.nokut.no)for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving - og utvikling
  • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.


Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.


Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Frode Fadnes Jacobsen, +47 55 58 72 12    

2)  Daglig leder Janne Bjorheim Bøe, telefon: +47 55 58 56 90,


Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Les mer på våre hjemmesider. (http://www.hvl.no)

Video: https://youtu.be/z-Py_In-Eyg (https://youtu.be/z-Py_In-Eyg)


Om arbeidsgiveren

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram.

Fakultetet  tilbyr ph.d.-utdanningene "Helse, funksjon og deltakelse" og Ansvarlig innovasjon og regional utvikling (Responsible Innovation and Regional Development - RESINNREG).

 

Fakultetet har en vitenskapelig ambisjon om å styrke forskningsbasert undervisning, veiledning og praksis innen områdene helse, funksjon og deltaking.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Senter for omsorgsforskning, vest (SOFV) forsker på vilkår for og utvikling av velferdstjenester, med fokus på den kommunale helse- og omsorgsektoren. Forskningen vår fremskaffer kunnskap om tjenestene i et sammenlignende perspektiv, både lokalt og internasjonalt. SOFV er et tverrfaglig forskningssenter, med særlig kompetanse på samfunnsvitenskapelige tilnærminger.
 

Sektor
Offentlig
Sted
Inndalsveien 28, 5063 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor
Følg firma
431 følger dette firmaet

Inndalsveien 28, 5063 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 182443456
Sist endret 19. jun. 2020 00:00

Rapporter annonse