Utløpt

Stipendiatstillinger innen skikkethetsvurdering i helse- og sosialfaglige utdanninger

Arbeidsgiver
VID vitenskapelige høgskole
Stillingstittel
Stipendiat
Frist
15.09.2020
Ansettelsesform
Engasjement
VID vitenskapelige høyskole utlyser inntil to stipendiatstillinger til forskningsprosjekt om skikkethetsvurdering i helse- og sosialfaglige utdanninger.

Helse- og sosialfaglige utdanninger har etter Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning , plikt til å vurdere studentenes skikkethet for fremtidig yrke. Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å utøve yrket.

En vesentlig arena for skikkethetsvurdering er praksisstudier, samtidig som skikkethetsvurdering skal skje i hele utdanningen. Skikkethetsvurdering er knyttet til kompetansekrav, læringsprosesser og vurderingsformer. Det berører også spørsmål knyttet til pasient-/brukersikkerhet og profesjonelt ansvar. 

Vi ønsker velkommen prosjekter som tar sikte på å empirisk utforske problemstillinger knyttet til skikkethetsvurdering i helse og sosialfaglige utdanninger i Norge. Vi ønsker velkommen prosjekter med både kvalitative og kvantitative tilnærminger, som tar sikte på å utforske erfaringer med og praksiser rundt skikkethetsvurdering i helse- og sosialutdanninger. Det er ønskelig å utforske erfaringer til både praksisfeltet, pedagogisk personell og studenter i arbeidet med skikkethetsvurdering. Teoretiske og prinsipielle problemstillinger knyttet til skikkethetsvurdering i profesjonsutdanninger er også relevant å inkludere i prosjekter.

Eksempler på typer spørsmål prosjekter kan utforske, ett prosjekt kan gjerne utforske flere, og listen er kun eksempler, andre spørsmål kan selvfølgelig også være relevante:

 • Hvordan foregår skikkethetsvurdering i utdanningene?
 • Hvordan foregår skikkethetsvurdering i praksisstudiene, og hvordan relaterer det seg til øvrig praksisvurdering?
 • Hvilke utfordringer er knyttet til disse prosessene? For eksempel spenningen mellom retten til utdanning og utdanningsinstitusjonenes plikt til å vurdere skikkethet. Er det en spenning mellom skikkethet og egnethet? Er det noen grupper studenter som er særlig sårbare?
 • Hvilken rolle spiller skikkethet i studentenes læringsprosess?
 • Utforsking av forholdet mellom profesjonsidentitet, danning og skikkethetsvurdering
 • Utforsking av forholdet mellom læringsprosesser, vurderingsformer og kompetanseutvikling.
 • Utforsking av studentperspektiver - hvordan oppleves det å bli skikkethetsvurdert? 

Forskningsgrupper

Stipendiatstillingene vil være tilknyttet forskningsgruppen Læring i profesjonsutdanning og praksis. Se https://www.vid.no/forskning/forskningsgrupper/ (https://www.vid.no/forskning/forskningsgrupper/)


Ph.d.-program

Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d.) etter endt forskerutdanning. Utdanningen kvalifiserer for stillinger både innenfor og utenfor akademia.

Stillingene vil bli knyttet til ph.d.-programmet Diakoni, verdier og profesjonell praksis. Les mer om ph.d.- programmet her: https://www.vid.no/studier/diakoni-verdier-profesjonell-praksis-phd/ (https://www.vid.no/studier/diakoni-verdier-profesjonell-praksis-phd/)

Opptak til et ph.d.-program er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Det forventes derfor at søkere tydelig beskriver sammenhengen mellom eget forskningsprosjekt og ph.d.-programmet.

Betingelser for opptak som stipendiat er angitt i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102)

De utlyste stipendiatstillingene vil være organisatorisk plassert i Senter for diakoni og profesjonell praksis og arbeidssted vil være Bergen eller Oslo.


Kvalifikasjoner og egenskaper

For stillingen kreves følgende:

 • Mastergrad (120 ECTS) med relevans for utlysningen. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg normalt tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig, god gjennomføringsevne

I tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • Gode samarbeidsevner

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring.

VID mener at et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.


Prosjektbeskrivelse

Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse på maksimum 3000 ord (ikke iberegnet referanseliste) der søkeren på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen gjør rede for

 • forståelse av og motivasjon for å gjennomføre det aktuelle prosjektet
 • problemstilling, kilder og metodevalg
 • fremdriftsplan

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk eller et skandinavisk språk.

VID ønsker å styrke forskningssamarbeidet med internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner, og forventer at søkere indikerer planer for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

Det er utarbeidet en egen veiledning for søkere til stipendiatstilling: https://www.vid.no/filer/veiledning-for-sokere-pa-ph-d-stilling/ (https://www.vid.no/filer/veiledning-for-sokere-pa-ph-d-stilling/)

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité på grunnlag av søkerkompetanse, relevans for utlysningen og kvalitet på prosjektbeskrivelsen.

Videre i prosessen vektlegges intervju som blir gjennomført med aktuelle søkere. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle søkere, og det bes om at 2-3 referanser oppgis i søknaden.

Den som ansettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.


Vi kan tilby
 • Faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode vilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til Landsoverenskomsten mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat. Vi tilbyr lønnsplassering i lønnsramme 20, alternativ 10, ltr. 54 (p.t. kr. 479.600,-).

Søknad

Kortfattet søknad med beskrivelse om søkerens forskningsinteresser og motivasjonen for å søke stillingen

 • Prosjektbeskrivelse
 • CV
 • Karakterutskrifter og vitnemål
 • Relevante attester
 • Navn og kontaktopplysninger til to referansepersoner, en av disse må være veileder fra mastergrad
 • Liste over eventuelle vitenskapelige arbeider (publikasjonsliste)

Det er søkerens ansvar å laste opp fullstendig dokumentasjon. Diploma Supplement skal vedlegges der det er relevant og dokumenter som ikke er på norsk eller engelsk må vedlegges i offisiell oversettelse. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

For relevant dokumentasjon som ikke kan sendes elektronisk bes du kontakte HR-seksjonen ved Anne-Marte Vaagan, telefon +47 22 96 38 43 eller anne-marte.vaagan@vid.no


Om arbeidsgiveren

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er Engasjert for mennesket - lokalt og globalt .

VID har ca 4800 studenter, 470 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

 

Sektor
Privat
Antall stillinger
2
Sted
Diakonveien 12-18, 0370 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Helsepersonell,
Omsorg og sosialt arbeid
Følg firma
133 følger dette firmaet

Diakonveien 12-18, 0370 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 182408342
Sist endret 19. jun. 2020 10:05

Rapporter annonse