Utløpt

Hoved Ruteskruer i Norges største klatreklubb

Arbeidsgiver
Bergen Klatreklubb
Stillingstittel
Hoved Ruteskruer
Frist
31.05.2020
Ansettelsesform
Fast

Vil du bidra til å bringe Bergen Klatreklubb til nye høyder?

Klatresporten og Bergen Klatreklubb (BKK) er i vekst, og vi ser derfor etter en hoved ruteskruer til vårt team.

Som ruteskruer i BKK jobber du i team og har ansvar for å sikre høy kvalitet på ruter i alle våre lokasjoner. Ruteskruingen i våre anlegg skal være av internasjonal standard.


Til høsten skal Bergen Klatreklubb i gang med å drifte Skandinavias største klatrehall med hele 3200m2 klatreflate, og klubben har som mål å skape det beste tilbudet for klatring i Bergen både når det gjelder omfang, variasjon og kvalitet på ruter.

 

Samtidig som vi arbeider for større bredde i klatresporten, der alle som har lyst til å klatre får muligheter til dette i et inkluderende klubbmiljø, setter vi oss også høye mål om at Bergen Klatreklubb blir en lærende og kompetent organisasjon, og for at flere klatrere får anledning til å nå ambisiøse mål. Det vil derfor være viktig med et tett og godt samarbeid med trenerteamet for å tilrettelegge ruter og treningsmuligheter på alle nivå. 

For den rette klatreentusiasten er dette en unik mulighet for en spennende, lærerik, variert og utfordrende jobb. Vi er på jakt etter deg med erfaring og interesse for klatring og som liker å jobbe med mennesker. Treningsforholdene og kvalitet på klatreveggen er spesielt viktig, men også samhandling med trener og involvering i treningsarbeidet er noe vi ønsker å legge vekt på.Ansvar og arbeidsoppgaver omfatter:

·       utforme og strukturere ruteskruingen for å sikre høy kvalitet til alle våre treningsgrupper – fra bredde til elite

·       opplæringsansvar for andre ruteskruere og trenere

·       skape et trygt idrettsmiljø for barn og ungdom

·       være med på å heve kompetansen hos klubbens trenere og øke kvaliteten på treningeneKvalifikasjoner


-      Høy kompetanse og lang erfaring som ruteskruer. Internasjonal erfaring vil være en fordel.

-     Erfaring med å skru ruter til internasjonale konkurranser i IFSC standard.

-      Kompetanse til å skru ruter i et variert spekter, både med tanke på gradering og stil  

-      Høy arbeidsmoral og stor gjennomføringskraft.

-      Strukturert og evne til både å jobbe selvstendig og i team.

-      Ansvarsfull og interessert i å bidra i planleggingsarbeid og i utvikling av klatreklubben.

-      Ha kjennskap til HMS-krav knyttet til profesjonell ruteskruing

-      Ha generell erfaring med kundeservice og evne til å bidra til et trivelig miljø både  

      for klatrere og kolleger.


75 - 100% fast stilling etter avtale.

Arbeidstidene vil være fleksible og det må påregnes kvelds og helgejobbing.  Du vil læres opp til å kunne bidra ved behov både i resepsjonen og som klatrevakt. 

Om arbeidsgiveren

Bergen Klatreklubb (BKK) ble stiftet i 1978 og er Norges største klatreklubb. Klubben er tilsluttet Norges Klatreforbund og har i dag rundt 1500 medlemmer. Medlemsmassen er jevnt fordelt mellom kjønn og klubben har medlemmer i alle aldersgrupper.
BKK drifter i dag to klatrehaller, Bergenshallen på Sletten og Bryggeriet Buldresenter på Kalfaret. Til høsten åpner Skandinavias største klatrehall i Arena Nord, og BKK har fått driftsansvaret for dette fantastiske anlegget. Dette vil innebære en kraftig økning i aktivitet, omsetning og ansatte i klubben. Per i dag har klubben en omsetning på rundt 5 millioner kroner, og ansatt ca. 5 årsverk totalt, men det er forventet at både omsetning og antall årsverk vil tredobles når det nye anlegget i Arena Nord kommer i full drift. Les mer på www.bergen-klatreklubb.no


Head Route setter in Norway's largest climbing club


Employer
Bergen Climbing Club
Job title
Head Route setter

Employment rate
75 – 100% fixed position by appointment.
Deadline
31.05.20


Would you like to bring Bergen Climbing Club to new heights?

Climbing as a sport and Bergen Climbing club (BKK) are growing, and we are therefore looking for a professional route setter for our team. In Bergen Climbing Club you will work in a team responsible for ensuring that the routes and boulders are of the highest quality in our locations. We wish that the routes in our climbing facilities are of international standard.
This autumn, Bergen Climbing Club will start operating Scandinavia's largest climbing arena with a total 3200m2 climbing surface. The club aims to create the best offer for climbing in Bergen and the western part of Norway – both in terms of scope, variety and in the quality of the routes.

While we work for greater width in the climbing sport, where everyone who wants to climb gets opportunities to do so in an inclusive club environment, we also set high goals for BKK to become a learning and competent organisation, thus giving more climbers the opportunity to achieve ambitious goals. It will therefore be important to work closely with the coaching team to facilitate routes and training opportunities at all levels, from small children, via recreational climbers, to upcoming rock stars.
This is a unique opportunity for an exciting, educational, varied and challenging job. We are looking for a person with a broad experience as a route setter and a burning interest in climbing and working with people. The training facilities and quality of the climbing wall are especially important, but also interaction with coach and involvement in the training work is something we want to emphasize.


Responsibilities and tasks include:
1.Designing the rotation schedule and structure the plan for route setting to ensure high quality to all of our clients – from width to elite.
2.Educational responsibility for other route setters and coaches.
3.Create a safe sporting environment for children and teenagers.
4.Help to increase the competence of the club's coaches and increase the quality of training.

Qualifications

- High competence and long experience as route setter. International experience will be prioritized.
- Competence to set routes of varied range, both in terms of grade and style.
- Experience from setting routes to international competitions at IFSC standards
- High work ethic and implementation power.
- Being structured and have the ability to both work independently and in teams.
- Responsible and interested in contributing to the planning of work and in the development of the climbing club.
- Be familiar with HSE requirements related to professional route setting.
- Have a general experience with customer service and the ability to contribute to a pleasant environment both for climbers and colleagues.

75 - 100% fixed position.
Working hours will be flexible and evening and weekend work must be considered. You will be trained to contribute if needed both at the reception and as a climbing guard.

About the employer

Bergen Climbing Club was founded in 1978 and is Norway's largest climbing club located in the city of Bergen at the Western coast of Norway. The club is affiliated with the Norwegian Climbing Association and currently has around 1500 members. The membership is evenly distributed between genders and the club has members of all age groups.
Bergen Climbing Club currently operates two climbing centers, lead climbing in Bergenshallen at Sletten and Bryggeriet Bouldering center at Kalfaret. This autumn Scandinavia's largest climbing center opens in Arena Nord, and the club has been given the operational responsibility for this fantastic facility. For the club this will mean a sharp increase in activity, turnover and employees. As of today, the club has a turnover of around NOK 5 million, and employes approximately 5 FTEs in total, but it is expected that both the turnover and the number of FTEs will be tripled when the new facility in Arena Nord comes into full operation. Read more at www.bergen-klatreklubb.no.


To apply, please send a cover letter, cv and references to remi@bergen-klatreklubb.no


Questions about the position

Contact person: Remi Småland
Phone +47 934 38 237
Job title Daily Manager

Nettverk
Facebook
Sektor
Organisasjoner
Sted
postboks 922, 5808 Bergen
Bransje
Ideelle organisasjoner,
Idrett og trening
Stillingsfunksjon
Kurs og opplæring,
Teknisk personell

Nøkkelord

Klatring, Trening, ruteskruer

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Remi Småland
Stillingstittel
Daglig leder
Mobil
934 38 237
Følg firma
5 følger dette firmaet

postboks 922, 5808 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 175918710
Sist endret 28. mai 2020 15:24

Rapporter annonse