Utløpt

Hovedtrener til Norges største klatreklubb søkes

Arbeidsgiver
Bergen Klatreklubb
Stillingstittel
Hovedtrener
Frist
31.05.2020
Ansettelsesform
Fast

Vil du bidra til å bringe Bergen Klatreklubb til nye høyder?


Klatresporten og Bergen Klatreklubb er i vekst, og vi ser derfor etter en hovedtrener til vårt team. Som hovedtrener i klubben jobber du sammen med trenere og instruktører med ansvar for treningstilbudet på alle nivå i klubben, fra bredde til elite.

Til høsten skal Bergen Klatreklubb i gang med å drifte Skandinavias største klatrehall med hele 3200m2 klatreflate, og klubben har som mål å skape det beste tilbudet for klatring i Bergen både når det gjelder omfang, variasjon og kvalitet på ruter. Hovedtreneren vil få ansvar for å holde høy kvalitet på våre treningsprogram, og dette vil være en unik mulighet til å bygge opp et treningsmiljø fra grunnen av.

Samtidig som vi arbeider for større bredde i klatresporten, der alle som har lyst til å klatre får muligheter til dette i et inkluderende klubbmiljø, setter vi oss også høye mål om at Bergen Klatreklubb blir en lærende og kompetent organisasjon, og for at flere klatrere får anledning til å nå ambisiøse mål. Det vil derfor være viktig med et tett og godt samarbeid med ruteskruene i klubben for å tilrettelegge ruter og treningsmuligheter på alle nivå, og det er en fordel for søkere som har erfaring med ruteskruing. 

For den rette klatreentusiasten er dette en unik mulighet for en spennende, lærerik, variert og utfordrende jobb. Vi er på jakt etter deg med erfaring og interesse for klatring og som liker å jobbe med å utvikle mennesker.


Ansvar og arbeidsoppgaver omfatter:

  • utforme og strukturere treningsopplegg med sportslig innhold til alle våre treningsgrupper – fra bredde til elite
  • være ansvarlig trener for våre aktiviteter og kontaktperson for trenerne i klubben
  • koordinere trenere til alle timene i samarbeid med sportssjef i klubben
  • skape et trygt idrettsmiljø for barn og ungdom
  • være med på å heve kompetansen hos klubbens trenere og øke kvaliteten på treningeneKvalifikasjoner

-      Utdannet trener 2 eller tilsvarende idrettsfaglig bakgrunn

-      Erfaring fra klatring er en fordel, men kandidater med relevant trenerbakgrunn fra andre idretter er også av interesse. Det er også en fordel om du har erfaring fra ruteskruing.

-      Høy arbeidsmoral og stor gjennomføringskraft.

-      Strukturert og evne til både å jobbe selvstendig og i team.

-      Ansvarsfull og interessert i å bidra i planleggingsarbeid og i utvikling av klatreklubben.

-   Opplæringsansvar for trenere og instruktører

-      Ha kjennskap til HMS-krav og forebyggende arbeid innen idretten

-      Ha generell erfaring med pedagogisk arbeid og evne til å bidra til et trivelig miljø både for klatrere og kolleger.


100% fast stilling på en 3 til 5 års kontrakt etter avtale.

Arbeidstidene vil være fleksible og det må påregnes kvelds og helgejobbing. Du vil læres opp til å kunne bidra ved behov både i resepsjonen og som klatrevakt. Lønn etter avtale.

Et naturlig mål for perioden er at klubben, i tillegg til å ha et godt breddetilbud, skal utvikle utøvere som kan hevde seg i internasjonale konkurranser.

Vi samarbeider tett med Norges Klatreforbund i å utarbeide en kompetanse og trenerstige innen klatring og det vil bli muligheter til å bidra aktivt i dette arbeidet for å heve kompetansen både for trenere og klatrere i Norge. 

Om arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren
Bergen Klatreklubb ble stiftet i 1978 og er Norges største klatreklubb. Klubben er tilsluttet Norges Klatreforbund og har i dag rundt 1600 medlemmer. Medlemsmassen er jevnt fordelt mellom kjønn og klubben har medlemmer i alle aldersgrupper.
Bergen Klatreklubb drifter i dag to klatrehaller, Bergenshallen på Sletten og Bryggeriet Buldresenter på Kalfaret. Til høsten åpner Skandinavias største klatrehall i Arena Nord, og BKK har fått driftsansvaret for dette fantastiske anlegget. Dette vil innebære en kraftig økning i aktivitet, omsetning og ansatte i klubben. Per i dag har klubben en omsetning på rundt 5 millioner kroner, og ansatt ca. 5 årsverk totalt, men det er forventet at både omsetning og antall årsverk vil tredobles når det nye anlegget i Arena Nord kommer i full drift. Les mer på www.bergen-klatreklubb.no

Head coach of Norway's largest climbing club

Employer
Bergen Climbing Club
Job title
Head coach

Form of employment
Fixed 3-5 years contract
Deadline
31.05.20


Would you like to bring Bergen Climbing Club to new heights?

Bergen Klatreklubb (Bergen Climbing Club) are growing, and we are therefore looking for a head coach to bring our club to new hights. As the head coach in the club, you will work together with coaches and instructors at all levels of the club, from recreational to elite levels.
This autumn, Bergen Klatreklubb will start operating Scandinavia's largest climbing center with totally 3200m2 climbing surface. The club aims to create the best offer for climbing in Bergen and its surroundings in terms of scope, variety and quality of routes. The head coach will be responsible for maintaining high quality training programs and twill be a unique opportunity to build a training environment from scratch.
While we work for greater participation within climbing where everyone who wants to climb get opportunities to do so in an inclusive club environment, we also aspire for the club to become a learning and competent organization, helping more climbers to achieve ambitious goals. It will therefore be important to work closely with the route setters in the club to facilitate routes and training opportunities at all levels and it is an advantage for applicants to have experience with route setting.
For the right person, this is a unique opportunity for an exciting, educational, varied and challenging job. We are looking for you with experience in and interest for for climbing and who likes working with developing people.

Responsibilities and tasks include:
•Design and structure training programs with sporting content to all our training groups – from recreational to elite levels
•Be the head coach for our activities and contact person for all the coaches in the club
•Coordinate coaches in cooperation with the sports manager of the club
•Create a safe and inspiring environment for children and adolescents
•Help increase the competence of the coaches in the club and increase the quality of training sessions

Qualifications
- Educated as a level 2 coach, or equivalent.
- Experience from climbing is an advantage, but candidates with relevant coaching background from other sports are also of interest.
- Experience from route setting is an adavantage.
- High work ethics and high implementation power will be prioritized.
- Being structured and have the ability to work both independently and in teams.
- Responsible and interested in contributing to the planning of work and in the development of the climbing club.
- Have knowledge of HSE requirements and preventive work in sports
- Have general experience with educational work and the ability to contribute to a pleasant environment both for climbers and colleagues.

100% fixed position with a 3-5 years contract by appointment.
Working hours will be flexible and evening and weekend work will occur. Some work filling in at both the reception and as a climbing guard will probably occur. Salary by appointment.
A natural goal for the period is that the club, in addition to having a good recreational offer, will develop athletes who can assert themselves in international competitions.
We work closely with the Norwegian Climbing Association to create a competence and training ladder for coaches and there will be opportunities to actively contribute in this effort to increase the competence of both coaches and climbers in Norway.
About the employer
Bergen Klatreklubb was founded in 1978 and is Norway's largest climbing club located in the city of Bergen at the Western coast of Norway.The club is affiliated with the Norwegian Climbing Association and currently has around 1600 members. The membership is evenly distributed between genders and the club has members of all age groups.
Bergen Klatreklubb currently operates two climbing centers, lead climbing in Bergenshallen at Sletten and Bryggeriet Bouldering center at Kalfaret. This autumn Scandinavia's largest climbing center opens in Arena Nord, and the club has been given the operational responsibility for this fantastic facility. For the club this will mean a sharp increase in activity, turnover and employees. As of today, the club has a turnover of around NOK 5 million, and employes approximately 5 FTEs in total, but it is expected that both the turnover and the number of FTEs will be tripled when the new facility in Arena Nord comes into full operation. Read more at www.bergen-klatreklubb.no.To apply , please send a cover letter,cv and references to: remi@bergen-klatreklubb.no
or apply on the link above.

Questions about the position:

Contact person Remi Småland
Phone +47 934 38 237
Job title General Manager

Nettverk
Facebook
Sektor
Organisasjoner
Sted
Postboks 922, 5808 Bergen
Bransje
Ideelle organisasjoner,
Idrett og trening
Stillingsfunksjon
Trener / Personlig trener

Nøkkelord

Klatring, trener

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Remi Småland
Stillingstittel
Daglig Leder
Mobil
934 38 237
Følg firma
5 følger dette firmaet

Postboks 922, 5808 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 175890198
Sist endret 28. mai 2020 14:44

Rapporter annonse