Utløpt

Miljøkoordinator (overingeniør)

Arbeidsgiver
Universitetet i Bergen
Stillingstittel
Vikariat som miljøkoordinator
Frist
Frist utløpt
Varighet
Vikariat
Bli kjent med Universitetet i Bergen
Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXY


Miljøkoordinator (overingeniør)

Ved Seksjon for HMS, beredskap og BHT er det ledig eit 1.års vikariat som miljøkoordinator.

Seksjon for HMS, beredskap og BHT er ein fagseksjon i HR-avdelinga. Seksjonen sine oppgåver femnar om førebyggande og systematisk HMS-arbeid retta mot arbeidsmiljø, ytre miljø, organisasjon og enkeltindivid. Seksjonen arbeider innenfor eit bredt spekter av faglege utfordringar i eit internasjonalt arbeidsmiljø. Seksjonen har 8 tilsette med eit godt tverrfagleg samarbeid, med stor fagleg bredde og relevant kompetanse. 


Arbeidsoppgåver:
 • Koordinering av aktivitetar i arbeidet med det ytre miljøet, herunder engasjere og motivere studentar og ansatte til å ta val som reduserer klima- og miljøpåverknad
 • Vere bindeledd for ei koordinert miljøsatsing innafor universitetet
 • Samarbeid med andre interne og eksterne gruppar
 • Sekretariatsfunksjon for universitetets miljøstyringsgruppar

Arbeidsoppgåvene i stillinga kan bli endra ved behov.


Kvalifikasjonar og eigenskapar:
 • Høgare relevant utdanning på masternivå, alternativt bachelor med arbeidserfaring.
 • Utdanning og praktisk erfaring innan kommunikasjon og prosjektleiing vil få stor verdi ved vurdering av søkjerane
 • God miljøfagleg kompetanse og interesse for å fremme klima- og miljøforbetringar og engasjere ansatte og studentar
 • Det er krav om god munnleg og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk og generelt gode IT-kunnskapar
 • Sjølvstendig, løysnings- og resultatorientert og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Høve til fagleg og personleg utvikling og utstrakt kontakt med andre fagmiljø
 • Stilling som overingeniør (kode 1087) i lønssteg 58 - 64 (for tida kr 513 600 - 573 100) i det statlege lønsregulativet
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Seksjonsleiar Roar Nese på tlf. nr: 55588741 eller mobil 977 27 767, e-post: roar.nese@uib.no.

Nærare informasjon om Seksjon for HMS, beredskap og BHT ved Universitetet i Bergen

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen. Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om HR-avdelinga her.

Sektor
Offentlig
Sted
Christiesgt. 18,
5020 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ingeniør,
Prosjektledelse

Rapporter annonse

FINN-kode
148893555
Sist endret
31. mai 2019 14:12

Christiesgt. 18, 5020 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
148893555
Sist endret
31. mai 2019 14:12