Utløpt

Validé ansetter nå en forretningsutvikler, energi

Arbeidsgiver
Validé AS
Stillingstittel
Forretningsutvikler for energi
Frist
14.04.2020
Ansettelsesform
Fast

For information in English, please see below the Norwegian version


Vi søker etter kollega som har kunnskap, teft og engasjement for å bidra til å løse energiutfordringene. Ditt fokus er å bistå forskere og gründere til å utvikle ideer til kommersielle suksesser i samarbeid med næringslivet.


For oss i Validé handler alt om innovasjon. Vi hjelper fram de mest innovative konseptene fra forskning og fra næringsliv til raskere vekst og kommersiell suksess. Vår spisskompetanse er forretningsutvikling, prosjektetablering, kapitalinnhenting og vi har et unikt nettverk. Validé er en del av innovasjonsøkosystemet i Rogaland, og våre resultat har global effekt, enten vi jobber med helseinnovasjon som redder liv eller et fornybart energikonsept. Forskning og løsninger vi har jobbet med finnes i dag i folks hjem, på havets bunn, i verdensrommet, på alle kontinent; - og dette fortsetter vi å gjøre, hver dag.


Bli med i vårt team for å forandre verden!

Hovedfokuset ditt blir rådgivning av oppstartsselskap innen energifeltet, samt å kommersialisere forskningsresultat fra ett eller flere av forskningsmiljøene til Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssjukehus, NORCE, NOFIMA, NIBIO, HVL og NMBU. Du vil arbeide i koblingen mellom forskning, gründerskap og klyngeutvikling.


Vi søker en engasjert, selvgående og initiativrik person med utdannelse på masternivå. Du må ha erfaring og et godt nettverk fra næringslivet. Du bør ha kunnskap om utvikling av forretningsplaner, interesse og god kjennskap til etablering av gründerselskap, lisensforhandlinger, samarbeid med næringsliv og innhenting av kapital.


Dine oppgaver blir:

• Innhente gode ideer fra ulike forskningsmiljø, fra gründere og fra næringslivet

• Samarbeide med ulike prosjektteam innad og på tvers av akademia og næringslivet

• Sikring av rettigheter (IPR)

• Sikre finansiering for FoU og innovasjonsprosjekter

• Mulighetsanalyser, markedsvurderinger og konseptutvikling

• Utvikle og opprettholde sterkt samarbeid mellom industri og kommersielle partnere

• Linsensiering av teknologi og etablering av oppstartsbedrifter.


Du må ha:

• Utdannelse på masternivå

• Du må ha næringslivserfaring og nettverk

• Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk

• Sterke relasjonsbyggende egenskaper og gode samarbeidsevner

• Stor arbeidskapasitet i en travel og omskiftelig, digital hverdag

• Løsningsorientert og positiv innstilling i møte med gründere og oppstartsbedrifter

• Kreativ og konstruktiv inngang til nye problemstillinger


Tiltredelse etter avtale


Vi tilbyr: Spennende og varierte oppgaver i et meget godt arbeidsmiljø. Stort regionalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk. Konkurransedyktig lønn- og pensjonsordning


Vår nettside: valide.no


Kontaktpersoner:

Anne Cathrin Østebø, CEO: https://valide.no/team/anne-cathrin-%C3%B8steb%C3%B8

Terje Handeland, forretningsutvikler: https://valide.no/team/terje-handeland


_________________________________________________

Position: Business Development Manager

 

Validé is now hiring a business developer, energy

 

Employer: Validé AS

Job title: Business Development Manager, energy

Application deadline: April 14th 2020

Type of position: Permanent

 

For information in Norwegian, please see above.

 

We are looking for a colleague who has the knowledge, skills and commitment to help solve the energy challenges. Your focus is to assist researchers and entrepreneurs to develop ideas for commercial success in collaboration with business and industry.

 

Validé is all about innovation. We offer support to those who work with the most innovative concepts from research and from business.  Our goal is to create growth and commercial success for the new ideas, and solutions to real challenges.

 

Our expertise is business development, project establishment, and capital raising, and we have a unique network for that. Validé is part of the innovation ecosystem in Rogaland, and our results have global impact, whether we work on health innovation that saves lives or a renewable energy concept. Today you find research and solutions that we have worked with, in people's homes, on the bottom of the sea, in space, on every continent; and we continue to do this every day.

 

Be part of our team and the adventure to change the world!

 

Your main focus will be advising and assisting start-ups who work in different energy solutions, as well as commercializing research results from the research environments of the University of Stavanger, Stavanger University Hospital, NORCE, NOFIMA, NIBIO, HVL and NMBU. You will work as a link between research, entrepreneurship and cluster development.

 

We are looking for a committed and self-driven person with a master's degree education. It´s important that you have some years of experience and a good network from the business community. You have also interest and knowledge in developing business plans, interest and good knowledge of establishing entrepreneurial companies, licensing negotiations, collaboration with business and fund raising.

 

Your focus:

• To search and collect good ideas from different research environments, entrepreneurs and the business community

• Collaborating with various project teams internally and across academia and business

• Securing property rights (IPR)

• Securing funding for R&D and innovation projects

• Opportunity analysis, market assessments and concept development

• Developing and maintaining strong collaboration between industry and commercial partners

• Lens licensing of technology and establishment of start-up companies

 

Qualifications and experience:

• Education at Master´s degree level

• Business experience and network

• Good communication skills in both Norwegian and English

• Strong qualities in building relationship and collaboration skills

• Capacity to work in a busy and changing digital environment

• Solution-oriented and positive attitude in meeting entrepreneurs and start-ups

• Creative and constructive approach to new issues

 

We offer:

Exciting and varied tasks in a very good working environment. Large regional, national and international network. Salary according to negotiation.


Our website: valide.no


Contacts:

Anne Cathrin Østebø, CEO: https://valide.no/team/anne-cathrin-%C3%B8steb%C3%B8

Terje Handeland, Business Development Manager: https://valide.no/team/terje-handeland


Nettverk
Facebook LinkedIn Twitter
Sektor
Privat
Sted
Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
HR, organisasjonsutvikling og rekruttering,
Konsulent og rådgivning
Stillingsfunksjon
Forretningsutvikling og strategi

Nøkkelord

Innovasjon, forretningsutvikling, innovation, forskning, PhD

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anne Cathrin Østebø
Stillingstittel
Administrerende Direktør
Mobil
Vis telefonnummer
Kontaktperson
Terje Handeland
Stillingstittel
Forretningsutvikler

Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 115993226
Sist endret 5. mai 2020 14:16

Rapporter annonse