Kvinne med blazer holder mobiltelefon og bankkort i hendene

Bankundersøkelsen 2022 – de viktigste funnene

Tradisjonen tro gjennomførte vi Bankundersøkelsen også i år. Her gir vi deg de viktigste funnene som viser nordmenns atferd og behov knyttet til personlig økonomi.

Grunnlaget for funnene er over 2200 intervjuer gjort av Norstat i perioden 4.–18. mai 2022. Respondentene er et representativt utvalg av Norges befolkning over 18 år, og en jevn fordeling av kvinner og menn. Undersøkelsen har til hensikt å avdekke nordmenns tanker om fremtiden, personlig økonomi, adferd knyttet til valg og bytte av bank, og behov for lån og sparing.

Den norske økonomien går så det suser, men befolkningen er i økende grad bekymret for prisøkning på en rekke varer og tjenester. Nordmenns forventninger til egen økonomi synker kraftig. Nordmenns økonomiske forventninger stuper, og Forventningsbarometeret fra Finans Norge og Kantar Public har ikke falt så mye på ett kvartal siden 1992.

Etter mange år med lav rente, ser vi nå en nedadgående trend i optimisme med tanke på fremtiden og husstandens økonomiske situasjon. 1 av 3 er optimistisk med tanke på fremtiden og økonomisk situasjon, en kraftig nedgang mot samme periode i fjor.

Den kraftige prisøkningen på strøm, etterfulgt av høy prisøkning på drivstoff, matvarer og andre varer og tjenester, bekymrer og gjør oss mer pessimistiske med tanke på økonomiske utsikter i året som kommer.

Få bytter bank, men når vi bytter er det for å få bedre betingelser

Andel som bytter bank er fortsatt lav, og har holdt seg stabil år etter år. De viktigste årsakene for at man bytter bank eller anskaffer seg en tilleggsbank, er for å oppnå bedre betingelser enten i form av lavere rente på boliglånet, høyere rente på sparing eller lavere gebyrer.

Med en rekke varslede renteøkninger utover høsten blir det spennende å se om vi velger å holde fast ved hovedbanken vår, eller om vi i større grad enn tidligere kommer til å bytte bank for å sikre oss de beste betingelsene. Resultatene fra årets undersøkelse viser at halvparten av befolkningen opplever at betingelsene på boliglånet er konkurransedyktige, men det er signifikant nedgang mot fjoråret.

Begrenset mulighet for forbruk de siste 2 årene, har gitt mer rom for kjøp av fond, aksjer og verdipapirer.

Pandemien har hatt stor innvirkning på forbruket i befolkningen de siste to årene. Mindre penger brukt på reiser og opplevelser har gjort at flere har valgt nye spareformer. Vi sparer fortsatt i aller størst grad i banken, men i fjor så vi en økning i andel som anskaffet aksjer og verdipapirer, og årets resultater viser en økning i andel som har anskaffet fond. Som i fjor kommer veksten i størst grad blant personer under 40 år.

 • Bankundersøkelsen 5

Andre viktige funn fra Bankundersøkelsen 2022

 • Til tross for synkende optimisme og bekymring for prisøkning, er det hverken bråstopp i forbruk eller norsk økonomi. De lange linjene viser imidlertid langsom brems i forbruk.

 • 6 av 10 har fått veiledning og råd det siste året, en signifikant nedgang mot fjoråret.

 • Bankansatte er de mest brukte rådgiverne, og er de vi har størst tillit til.

 • Halvparten av befolkningen er interessert en uforpliktende rådgivningssamtale med banken.

 • Om vi bytter bank, er det for å få bedre betingelser. God oversikt over kundeforhold er fortsatt viktig for å forhindre frafall av kunder.

 • Vi er i stor grad fornøyd med de betingelser vi har og opplever i stor grad at vi har god oversikt over våre kundeforhold.

 • Lav betalingsvillighet for lån i bank som tilbyr personlig rådgivning, og vi foretrekker digitale løsninger fremfor fast kontaktperson.

 • Gode og oversiktlige nettsider med priser og betingelser er viktig for bankene, for det er her vi i størst grad orienterer oss.

 • DNB og Sparebank 1 holder stand som de største hovedbankene, etterfulgt av annen lokalbank, Nordea og Sbanken.

 • Sbanken har hatt signifikant nedgang siden i fjor, men er fortsatt banken med klart flest fornøyde kunder, og er den banken flest foretrekker, fremfor andre banker.