Hånd med kompass foran fjell

Vilkår for partneravtale

For på FINN Torget AS

1. TILGJENGELIGGJØRING AV BUTIKK OG ANNONSER FOR VARER

Partneren ønsker å benytte seg av FINNs tjenester for tilgjengeliggjøring av sin butikk og annonser for salg av varer på FINN torget. Avtalen dekker annonsering av varer som faller inn under de til enhver tid gjeldende rubrikker for Torget.
Partneren gis et eget område på FINN (”Butikken”), hvor Partneren kan tilgjengeliggjøre hele eller deler av sitt produktsortiment.
Videre har Partneren mulighet til å legge ut annonser for salg av enkeltprodukter ved å bestille dette særskilt fra FINN. Hver annonse må kjøpes separat, enkeltvis eller som klippekort. Ved kjøp av klippekort vil Partneren motta en bindende ordrebekreftelse per bestilling på e-post. Annonser kjøpes enkeltvis gjennom FINNs til enhver tid gjeldende grensesnitt (i dag ”Admin”) og faktureres månedsvis, jf pkt 11.
Partneren er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende begrensninger i antall tilgjengeliggjorte eller oppdaterte annonser på FINN per måned som følger av annonsereglene, se henvisning i pkt. 9.
Partnerens annonser gjøres tilgjengelig på finn.no i det grensesnitt som til enhver tid benyttes.. Lenker, pekere, rammeverk, ikoner m.v. for tilleggstjenester som videovisning, tilstandsrapporter, finansiering og forsikring skal følge de standarder FINN til enhver tid fastsetter. Partneren er forpliktet til å legge inn annonser i henhold til annonsereglene, se pkt. 9.
Partneren er forpliktet til å umiddelbart rapportere eventuelle irregulariteter, tekniske feil eller liknende som Partneren oppdager ved Finns tjeneste direkte til FINN.


2. WEBGRENSESNITT


Partneren gis mulighet til å legge annonser inn i FINNs database gjennom et webgrensesnitt som er avtalt mellom FINN og FINNs til enhver tid gjeldende teknologileverandør. FINN er ansvarlig for å gi Partneren den nødvendige tilgang til webgrensesnittet, som skal betjenes av Partneren.
FINN har ansvaret for de tekniske forhold etter at annonsen har forlatt teknologileverandørens tjeneste, samt ansvaret for at Internett-tjenesten er operativ.


3. ANNONSERING


FINN har rett til å benytte all plass på sidene ut over selve rubrikkannonsen til kommersielle formål.


4. PROFILERING – BRUK AV FINNS VAREMERKE M.V.


Partneren gis en rett til å benytte FINN-logoen, FINNs web-adresse og FINNs unike søkekode på alle rubrikkannonser i trykte medier, samt i vindusutstillinger og salgslokaler. All annen bruk av FINNs immaterielle- eller andre rettigheter krever FINNs skriftlige forhåndssamtykke.


5. TILGANG TIL FINNS DATABASE


Partneren gis tilgang til FINNs database for å kunne legge inn rubrikkannonser i samsvar med denne avtalen. Partneren skal ikke gi utenforstående tilgang til databasen, og tilgangen skal begrenses til de personer som trenger tilgang for å tilgjengeliggjøre rubrikkannonser for Partneren.
Partneren har ikke anledning til å gi eller tillate uttrekk av disse dataene fra FINNs database til andre uten FINNs forutgående skriftlige samtykke.
Partneren gis ut over dette ingen eiendomsrett eller bruksrett til programvare levert av FINN.

6. ANSVAR FOR INNHOLD I ANNONSENE

Partneren bestemmer selv innholdet av og har ansvaret for at de annonser som legges ut på finn.no er itråd med det til enhver tid gjeldende lovverk. FINN har ikke ansvar for å kontrollere eller redigere innholdet i Partnerens annonser, men forbeholder seg retten til uten forhåndsvarsel å fjerne innhold som er i strid med FINNs til enhver tid gjeldende annonseregler, eller etter FINNs skjønn er krenkende, uanstendig eller kan være ulovlig. Partneren er selv ansvarlig for å ha alle rettigheter til det som annonseres. Kunden skal ikke markedsføre stjålne eller ulovlig omsettelige varer. Ved vesentlig eller gjentatte brudd vil annonsøren ekskluderes fra tjenesten uten forvarsel.
Partneren er forpliktet til å holde FINN skadesløs for ethvert krav fra tredjeperson som angår innholdet i de annonser som Partneren legger ut på FINN.


7. BRUK AV DATA LAGT INN I FINNS DATABASE


Partneren gir FINN rett til å benytte data som Partneren har lagt inn i FINNs database i forbindelse med utarbeidelse av statistikk.


8. BRUKSRETT TIL BILDER

FINN forbeholder seg retten til å bruke ethvert bilde som er lagt ut på FINNs nettsider, herunder til å lagre og fremstille nye eksemplar av det, og å gjøre det tilgjengelig for allmennheten i opprinnelig eller endret form, i forbindelse med ethvert formål knyttet til drift og markedsføring av nettsidene.
Partneren innestår og er ansvarlig for at Partneren har rett til å legge ut bildene på FINNs nettsider og til å overføre slik bruksrett som nevnt i dette vilkåret.
Dersom innholdet av bildet kan knyttes til en enkeltperson, plikter Partneren å ha innhentet eksplisitt forhåndssamtykke fra den avbildede til å legge ut bildene på FINNs nettsider, samt til å overføre slik bruksrett som nevnt i dette vilkåret.


9. FINNS ANNONSEREGLER

Partneren er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på og overholde gjeldende annonseregelverk for partnerannonsering. Annonsereglene finnes på nettadressen
https://hjelpesenter.finn.no/hc/no/articles/207288775-Spesifikke-regler-for-FINN-torget
Dersom FINN har grunn til å tro at en annonsør er involvert i ulovlige forhold knyttet til sin virksomhet, vil denne kunne bli ekskludert fra tilgang til tjenesten med øyeblikkelig virkning og alle annonser som er lagt ut av annonsøren vil bli fjernet.


10. VIDERESALG AV ANNONSER

Videresalg av annonser på FINN er ikke tillatt. Dersom FINN oppdager tilfeller av videresalg, vil
annonsøren kunne bli ekskludert fra tilgang til tjenesten med øyeblikkelig virkning og alle annonser lagt ut av annonsøren vil bli fjernet.


11. ENDRINGER I TJENESTEN

FINN forbeholder seg retten til å foreta løpende endringer i tjenesten. FINN vil på best mulig måte ivareta Partnerens interesser, og fortløpende informere om viktige endringer.
Partene dekker selv utviklingskostnader og investeringer på egne datasystemer, samt nødvendig
oppgradering og vedlikehold.


12. PRISER OG BETALING

Partneren skal betale for annonsepakken i henhold til ordrebekreftelsen. Beløpet skal betales
forskuddsvis. Annonsepakkene er holdbare i 12 måneder fra kjøpsdato.
For kjøp av enkeltannonser utover annonsepakken vil fakturering skje månedlig på etterskudd.
FINN vil indeksregulere prisene en gang årlig ihht. SSBs konsumprisindeks (KPI). FINN forbeholder seg også retten til å gjøre øvrige endringer i priser i avtaleperioden. Eventuelle prisendringer utenom KPI regulering skal varsles Partneren skriftlig og senest 1 måned før endringen iverksettes.
Dersom Partneren ikke betaler innen den fastsatte betalingsfrist, påløper forsinkelsesrente ihht.
Forsinkelsesloven.


13. MISLIGHOLD

Dersom Partneren unnlater å betale ved forfall, eller på annen måte misligholder avtalen, forbeholder FINN seg retten til å umiddelbart stenge Partnerens tilgang til FINNs database og til Partnerens eget webgrensesnitt inntil misligholdet er rettet opp. Ved betalingsmislighold vil imidlertid Partneren motta et skriftlig varsel om at tilgangen vil bli stengt dersom ikke misligholdet rettes opp innen 7 dager fra varselet ble sendt. Blir tilgangen stengt som følge av mislighold fra Partnerens side, kan FINN ilegge et gebyr for gjenåpning i henhold til den til enhver tid gjeldende pris.
Begge parter har rett til å si opp denne avtalen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger vesentlig mislighold fra den annen part.


14. ANSVAR

Partene skal ikke være ansvarlige for den annen parts tap som følge av tekniske problemer, avbrudd i tjeneste, datafeil, datatap eller annen skade eller tap som oppstår i tilknytning til denne avtalen, med mindre skaden skyldes forsett eller grov uaktsomhet.


15. OVERDRAGELSE

Partneren har ikke adgang til å overdra sine rettigheter og forpliktelser som gis i medhold av denne avtalen.


16. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen gjelder i minimum ett år fra signering av ordrebekreftelsen, og kan deretter sies opp av begge parter med minst 3 måneders skriftlig varsel. Ved oppsigelse refunderes en forhåndsmessig andel av eventuelt forhåndsbetalt årsgebyr for butikktjenesten. Andre produkter/tjenester som allerede er bestilt, herunder klippekort for rubrikkannonser, refunderes ikke ved avtalens opphør, uansett årsak.


17. TAUSHETSPLIKT

Prisene i denne avtalen er konfidensielle, og skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten den annen parts skriftlige samtykke. Partene plikter å påse at deres ansatte og annet
tilknyttet personell er pålagt å overholde taushetsplikten. Denne bestemmelsen skal også gjelde etter avtalens opphør.


18. LOVVALG OG TVISTER

Denne avtalen reguleres av norsk rett med Oslo tingrett som verneting.