Hånd med kompass foran fjell

Partnervilkår

Generelle vilkår

1. GENERELT

Disse generelle avtalevilkårene ("Vilkårene") gjelder for enhver leveranse av tjenester fra FINN.no AS eller dets datterselskaper ("FINN") til kunden slik denne er angitt i ordrebekreftelse ("Kunden"). Avvik kommer kun til anvendelse dersom dette uttrykkelig er fastsatt i FINNs ordrebekreftelse eller i særskilte vilkår som måtte være fastsatt for de enkelte tjenesteområdene på FINN ("Markeder", eksempelvis Torget eller Jobb). Vilkårene i kombinasjon med ordrebekreftelsen og særskilte vilkår for Markedene omtales heretter som "Avtalen". Dersom Kunden opererer med egne kjøpsvilkår kommer disse ikke til anvendelse med mindre det uttrykkelig er akseptert av FINN og det konkret er angitt hvilke bestemmelser i Vilkårene som fravikes.

Elektroniske kommunikasjonsmidler, herunder e-post og eventuelle elektroniske løsninger levert av FINN eller tredjepart kan benyttes for enhver melding, tilbud, aksept, ordre, ordrebekreftelse eller lignende mellom partene og vil være gyldig med bindende virkning.

2. VIDERESALG AV ANNONSEPLASS

Kunden har ikke rett til å opptre som annonseagent eller på annen måte videreselge annonseplass på FINN til andre.

3. SPESIELT OM TILGJENGELIGGJØRING AV RUBRIKKANNONSER

Kunden kan benytte FINNs tjenester for rubrikkannonser på de vilkår som fremgår av Avtalen. En rubrikkannonse er kun tilgjengelig på det enkelte Marked med mindre annet er avtalt. Varighet på rubrikkannonsen, avhenger av Marked og eventuelt også rubrikktype. Endringer av annonseobjekt eller republisering av en rubrikkannonse faktureres som en ny rubrikkannonse med mindre annet er avtalt.

FINN står fritt til å formidle hele eller deler av rubrikkannonsen i enhver annen kanal, herunder på ulike eksterne nettsteder, dersom ikke annet er avtalt. Likeledes har FINN rett til å benytte all plass på sidene ut over selve rubrikkannonsen til kommersielle formål, med mindre annet er avtalt.

Dersom Kunden har avtale om pris basert på estimert volum av rubrikkannonser og virkelig volum avviker fra estimatet, kan begge parter når som helst kreve reforhandling av avtalt pris. Ved annonsering utover de volumer Kunden har estimert har FINN anledning til å etterfakturere for overlevering av rubrikkannonser i henhold til veiledende prisliste for rubrikkannonser. Dersom Kunden har oppnådd lavere pris på bakgrunn av overestimering av volumer, kan FINN ved vesentlig avvik kreve tilleggsbetaling beregnet som forskjellen 2 mellom det som er betalt og det som i henhold til veiledende prisliste for rubrikkannonser skulle ha vært betalt.

4. SPESIELT OM INNLEGGING AV BANNERANNONSER

4.1 Generelt

Kunden er ansvarlig for at alt materiell som skal benyttes i bannerannonser er i samsvar med de spesifikasjoner som til enhver tid fremkommer på hjemmehos.finn.no/no/kjop_reklameplass. Alt materiell knyttet til en kampanje må sendes til FINN innen fristene som angis her.

Bannerannonsen gjøres tilgjengelig på de kanaler som er spesifisert i ordrebekreftelsen. Dersom ikke annet er spesifisert, gjøres den kun tilgjengelig på desktop/PC.

Dersom endringer på FINNs Tjenester fører til en ny plassering av bannerannonser som er til vesentlig ulempe for Kunden, har Kunden rett til og reforhandle Avtalen. Skulle partene ikke komme til enighet i en slik reforhandling, kan Kunden avbestille resterende del av bestilling. Pris for allerede levert volum/tidsperiode beregnes i så fall forholdsmessig ut i fra totalverdien på Avtalen.

Ønsker Kunden å foreta endringer i en bestilt kampanje, må dette varsles FINN så snart som mulig før avtalt kampanjestart. Med endring av kampanje menes endring i oppstartsdato, antall visninger, eller flytting av visninger innenfor avtalt kampanjeperioden. Medfører endringen at volumet øker eller minker med 20 % eller mer, har begge parter rett til og reforhandle vilkårene for kampanjen. Dersom man ikke oppnår enighet i reforhandlingen, kan Kunden velge å fastholde eller avbestille kampanjen, jf. punkt 4.2.

Dersom endringen innebærer en reduksjon av volumet på mer enn 80 %, skal endringen uansett anses som en avbestilling, jf. punkt 4.2.

Rapporter over antall eksponeringer og klikk på annonsen leveres ved forespørsel vederlagsfritt av FINN.

Som bruker av bannerannonsetjenester fra FINN aksepterer Kunden følgende Datapolicy for Schibsted Norge AS https://aboutme.schibsted.com/p/spid.no/

4.2 Avbestilling

Avbestilling av en kampanje skal skje ved skriftlig varsel senest 10 arbeidsdager før kampanjestart. Dersom avbestillingen finner sted etter denne fristen, men før kampanjestart, har FINN rett til å fakturere Kunden for 20 % av kampanjebeløpet til dekning av arbeid og kostnader i forbindelse med kampanjen.

Dersom Kunden ønsker å stoppe kampanjen underveis i kampanjeperioden, har partene rett til å overføre resterende visninger til eventuelle senere kampanjer på FINN, eventuelt kan Kunden velge å bli fakturert for den delen av kampanjen som har gått som avtalt. Det vil i tillegg påløpe et påslag på 30 % av resterende kampanjebeløp i henhold til opprinnelig tilbud/kontrakt.

4.3 Underleveranse og etterlevering ved visningsbaserte kampanjer

Dersom Kunden har bestilt visningsbasert kampanje og det foreligger negativt avvik på mer enn 10 % fra bestilte visninger mot leverte visninger for kampanjen sett under ett, har Kunden krav på etterlevering av FINN. Hvordan etterleveringen skal skje, avtales nærmere mellom partene.

Dersom underleveringen skyldes en endring på FINNs tjenester, jf. punkt 4.1, kan Kunden som alternativ til etterlevering kreve prisavslag tilsvarende avviket mellom bestilte visninger og leverte visninger for kampanjen sett under ett.

Krav om etterlevering må skje innen 6 måneder etter utløpet av avtalt visningsperiode. Dersom Kunden ikke har gjort krav på etterlevering innen denne frist, bortfaller FINNs forpliktelser etter denne bestemmelsen.

5. BETALING OG PRISJUSTERING

Prisen Kunden skal betale finnes på FINNs hjemmesider, av FINNs ordrebekreftelse eller av særskilte vilkår for de enkelte markeder. Med mindre annet er oppgitt er prisene overfor næringsdrivende eks. mva og overfor private inkl mva.

Fakturering fra FINN skjer fortløpende med mindre annet er avtalt. Betalingsfrist er 14 dager, hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Dersom det fra Kundens side er påkrevet med bestillingsnummer/Purchase Order, er Kunden selv ansvarlig for å legge dette inn i eget felt ved annonseregistrering i FINNs brukergrensesnittet.

Dersom Kunden ikke betaler innen den fastsatte betalingsfrist, påløper forsinkelsesrente i medhold av Forsinkelsesrenteloven. Avtalen og de enkelte ordrer er betinget av at FINN finner Kunden kredittverdig, og dersom FINN anser det nødvendig kan det kreves at Kunden stiller sikkerhet for betalingen. Dette gjelder også etter at Avtalen er inngått.

FINN forbeholder seg retten til å endre prisene i henhold til tilsvarende endringer i konsumprisindeksen eller offentlige skatter og avgifter uten forutgående varsel. . Eventuelle andre prisendringer skal varsles Kunden skriftlig og senest 1 måned før endringen iverksettes.

6. ANSVAR FOR INNHOLD I ANNONSENE

Kunden har ansvaret for, at de annonser som legges ut på FINN er i tråd med det til enhver tid gjeldende lovverk, Avtalen, bransjeregler og andre regler som måtte gjelde for annonseringen. FINN har ikke ansvar for å kontrollere eller redigere innholdet i Kundens annonser, men forbeholder seg retten til uten forhåndsvarsel å fjerne innhold som er i strid med Vilkårenes punkt 18, markedsspesifikke annonseregler, eller er krenkende, uanstendig eller ulovlig.

FINN skal ikke ha noe ansvar for innholdet i annonser lagt ut på FINNs nettsteder, eller for avtaler Kundene å måtte inngå med tredjemenn som følge av annonsene. Alle avtaler skal inngås i Kundens eget navn, og for egen risiko og regning. FINN skal ikke fremstilles, oppfattes eller betraktes som Kundens fullmektig, megler, agent eller lignende. Kunden skal holde FINN skadesløs for ethvert krav knyttet til innholdet i Kundens annonser eller Kundens avtaler med tredjepart.

7. GRENSESNITT

Kunden gis mulighet til å legge annonser inn i FINNs database i avtalt eller tilgjengeliggjort grensesnitt. Dersom Kunden ikke benytter overføringssystemer, eller grensesnittet mellom overføringssystemer og FINNs database ikke er tilgjengelig, skjer innlegging direkte fra FINN Admin.

Kundens annonse gjøres tilgjengelig i det grensesnitt som FINN til enhver tid benytter for de ulike kanalene (pc, mobil m.m.). Lenker, pekere, rammeverk, ikoner m.v. for tilleggstjenester skal følge de standarder FINN til enhver tid fastsetter.

Kunden bør umiddelbart rapportere til FINN eventuelle irregulariteter, tekniske feil eller liknende som Kunden oppdager ved FINNs tjeneste.

8. PROFILERING – BRUK AV FINNS VAREMERKER M.V.

Kunden gis en rett til å benytte FINN-logoen, FINNs web-adresse og FINNs unike søkekode på alle varer og -tjenester som også annonseres gjennom FINNs Tjenester, samt i eventuelle vindusutstillinger og salgslokaler. All annen bruk av FINNs immaterielle eller andre rettigheter krever FINNs skriftlige forhåndssamtykke. Kunden skal avstå fra å benytte FINNs varemerker, eller på annen måte henvise til FINN i forbindelse med inngåelse av konkrete kundeavtale.

9. TILGANG TIL FINNS DATABASE

Kunden skal ikke gi utenforstående tilgang til FINNs databaser eller publiseringstjenester, og tilgangen skal begrenses til de personer som trenger tilgang for å tilgjengeliggjøre annonser for Kunden. Kunden har ikke anledning til å gi eller tillate uttrekk av noen data fra FINNs database til andre uten FINNs forutgående skriftlige samtykke.

Kunden gis ut over dette ingen eiendomsrett eller bruksrett til programvare eller data levert av FINN.

10. ENDRINGER I TJENESTEN

FINN forbeholder seg retten til å foreta løpende endringer i Tjenestene. FINN vil på best mulig måte ivareta Kundens interesser, og fortløpende informere om viktige endringer.

Partene dekker selv utviklingskostnader og investeringer på egne datasystemer, samt nødvendig oppgradering og vedlikehold.

11. BRUK AV DATA LAGT INN I FINNS DATABASE

Med mindre annet er avtalt, har FINN har en evigvarende, ubegrenset og vederlagsfri rett til å benytte tekster, bilder, design, varemerker og enhver annen form for data som Kunden gjør tilgjengelig for FINN ("Informasjonen") til ethvert formål knyttet til utvikling, drift og markedsføring av nåværende eller fremtidige Tjenester levert av FINN, selskaper helt eller delvis eiet av FINN, annet selskap som er kontrollert av FINNs morselskap Schibsted Norge AS eller annet selskap i Schibsted-konsernet, samt selskaper som FINN har avtale med ("FINNs Nærstående"). Bruksretten omfatter blant annet en rett til å kopiere, lagre, videreformidle og å gjøre Informasjonen tilgjengelig for allmennheten. FINN har videre rett til å bearbeide og videreutvikle Informasjonen, og FINN har eksklusiv eiendomsrett til slike bearbeidelser eller 5 videreutviklinger. FINN står fritt til å gi tilsvarende bruksrettigheter til Informasjonen til enhver tredjepart som kan benytte Informasjonen i forbindelse med knyttet til utvikling, drift og markedsføring av nåværende eller fremtidige løsninger, produkter eller tjenester levert av FINN eller FINNs Nærstående.

FINNs rett til å benytte Informasjonen gjelder uavhengig av Kundens varemerker. FINN har imidlertid ikke rett til å benytte Kundens varemerker i andre sammenhenger enn som del av den informasjon Kunden har overført til FINN eller på noen annen måte som er egnet til å skape forvekslingsfare med hensyn til en tjeneste eller et produkts opprinnelse.

Kunden innestår og er ansvarlig for at Kunden har rett til å overføre til FINN slik bruksrett som nevnt ovenfor. Dersom bilder kan knyttes til enkeltpersoner, plikter Kunden å ha innhentet eksplisitt forhåndssamtykke fra den avbildede til å legge bildene ut på FINNs nettsider, samt til å overføre slik bruksrett som nevnt i dette vilkåret.

12. TAUSHETSPLIKT

All informasjon om den annen parts forretningsmodell, strategi, priser og tekniske løsninger er konfidensiell, og skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlige samtykke. Partene plikter å påse at ansatte og annet tilknyttet personell er pålagt å overholde taushetsplikten. Denne bestemmelsen skal også gjelde etter Avtalens opphør. Partene forplikter seg til ikke, for tredjemann, å avsløre konfidensiell informasjon partene mottar fra hverandre eller får kjennskap til ved gjennomføringen av Avtalen.

13. MISLIGHOLD

Dersom Kunden unnlater å betale ved forfall, er under konkursbehandling, er slettet fra foretaksregisteret eller på annen måte misligholder Avtalen, forbeholder FINN seg retten til umiddelbart å fjerne Kundens annonser, samt til å stenge Kundens tilgang til FINNs database og til Kundens eget webgrensesnitt inntil misligholdet er rettet opp. Det samme gjelder dersom FINN har rimelig grunn til å mistenke ulovlig virksomhet knyttet til annonseringen eller dersom det foreligger gjentatte eller alvorlige klager fra kjøpere, og det er grunn til å tro at Kunden ikke følger relevant lovgivning, herunder kjøps- og forbrukerkjøpsloven.

Ved betalingsmislighold vil stenging likevel ikke finne sted før utløpet av betalingsfristen i et eventuelt inkassovarsel, jf. inkassoloven § 9, dvs. tidligst 28 dager etter ordinær betalingsfrist, med mindre annet er uttrykkelig forutsatt fra FINNs side.. Blir tilgangen stengt som følge av mislighold fra Kundens side, kan FINN ilegge et gebyr for gjenåpning i henhold til den til enhver tid gjeldende pris.

Begge parter har rett til å si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger vesentlig mislighold fra den annen part.

14. ANSVAR

Ved utelatelse, feilplassering eller feil i visning av annonser må Kunden straks sende skriftlig klage (e-post eller brev) til FINN.

FINN er uten ansvar for tap som oppstår som følge av forstyrrelse av driften, forsinkelse, datafeil, datatap, avbrudd eller andre tekniske omstendigheter som umuliggjør eller vanskeliggjør visning av Kundens annonse eller annen skade eller tap som oppstår i tilknytning til Avtalen.

FINN fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for økonomiske tap som Kunden påføres som følge av mislighold fra FINNs side, med mindre misligholdet er en følge av grov uaktsomhet eller forsett. FINNs eventuelle erstatningsansvar er begrenset til det direkte økonomiske tap Kunden påføres, og er under enhver omstendighet oppad begrenset til vederlaget Kunden har innbetalt FINN for leveransen som er misligholdt.

Kunden skal holde FINN skadesløs for ethvert tap FINN påføres som følge av krav fra tredjeparter og som skyldes Kundens brudd på Avtalen med FINN og annonsereglene.

15. ENDRING AV GENERELLE VILKÅR

FINN har til enhver tid rett til å endre Vilkårene. Endringer kan imidlertid ikke gjøres gjeldende for allerede innlagte annonser. FINN skal så langt praktisk mulig varsle Kunden i rimelig tid før endringene trer i kraft.

16. OVERDRAGELSE OG OPPSIGELSE

Avtalen løper frem til en av partene sier den opp med en måneds varsel. Avtaler inngått med varighet på ett år eller mer må sies opp innen en måned før utløpet, ellers forlenges Avtalen med et nytt år.

Kunden har ikke adgang til å overdra sine rettigheter og forpliktelser som gis i medhold av Avtalen uten skriftlig samtykke fra FINN. FINN har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen til FINNs Nærstående.

17. TVISTER

Avtalen reguleres av norsk rett med Oslo tingsrett som verneting.

18. GENERELLE ANNONSEREGLER

18.1 Generelt om innholdet i annonsen

Alle opplysninger i annonsen må være korrekte, inkludert opplysninger om produktet og kontaktopplysninger. Det er ikke lov å legge inn annonser på vegne av andre uten at de har godkjent det.

Et produkt må kun annonseres under den vertikal FINN har opplyst skal benyttes for det aktuelle produktet, og for øvrig i samsvar med de retningslinjer som fremgår av de ulike skjema for utarbeidelse av annonse.

Det er ikke under noen omstendighet tillatt å innta annonser for produkt det er restriksjoner mot å selge, markedsføre eller bruke, eller som av andre årsaker kan oppfattes støtende, ulovlig eller skadelig for FINN eller FINNs brukere. Kunden kan under ingen omstendigheter benytte FINNs tjenester til markedsføring av tjenester som konkurrerer med FINN.

Det er ikke lov å legge inn flere annonser for samme produkt, med mindre noe annet fremgår av de særskilte vilkårene for den aktuelle Vertikal. Annonsene skal alltid gjelde en spesifikk vare eller tjeneste. Dette innebærer blant annet at:

a) Det er ikke lov å annonsere flere varer i samme annonse.

b) Det er ikke tillatt å legge inn generelle annonser for lagervarer/bestillingsvarer fra butikker og nettsteder

Annonsen (herunder overskriften) skal kun beskrive den unike varen eller tjenesten som selges, og annen annonsebudskap er ikke tillatt. Meningsytringer eller informasjon som ikke gjelder det konkrete produktet er ikke tillatt.

Annonsen må legges inn på ett av følgende tillatte språk: Norsk, svensk, dansk eller engelsk.

18.2 Henvisning til andre nettsteder

Det er ikke lov til å lenke, oppgi adresse eller på annen måte henvise til:

a) sider som åpenbart markedsfører en ekstern tjeneste

b) konkurrenter av FINN

Du kan oppgi lenker/nettadresser til egne eller uavhengige sider som har generell informasjon om produktet du selger (eksempelvis produsentens nettsted).

18.3 Forbud mot villedende annonsering

Annonser som inneholder pris må ha en reell pris i prisfeltet. Lokkepriser er ikke tillatt. Prisene i annonser som helt eller delvis er rettet mot forbrukere, skal inkludere alle avgifter som tilkommer (merverdiavgift, engangsavgift osv).

Det er ikke tillatt med tekst eller lignende hvor formålet er å skaffe kunder som ikke naturlig vil henvende seg på grunn av det annonserte produkt. Eksempel på dette kan være annonser som i realiteten reklamerer for andre varer eller tjenester.

Det er ikke tillatt å legge inn søkeord i annonsen. Med søkeord menes blant annet opplisting av ord uten direkte tilknytning til produktet som selges (eksempelvis opplisting av andre merker ved salg av en bestemt mobiltelefon).

Tekstfelter hvor man skal oppgi tekniske spesifikasjoner skal ikke brukes til annen tekst som "løp og kjøp", "røverkjøp" m.m.

18.4 Re publisering og endring av annonsen

Det er ikke tillatt å publisere en annonse på ny for å flytte den til toppen av resultatlisten (såkalt løfting), med mindre annet er avtalt.

Av hensyn til våre brukere er det ikke tillatt å endre overskriften i annonsene etter at den aktuelle varen er solgt for å reklamere for selgeren eller lignende. FINN vil slette annonser hvor endringer etter salget omfatter annet enn pris og ”solgt” status.

18.5 Bilder

Bildene i annonsen skal være bilder av det produktet som selges. Dersom det benyttes illustrasjonsfoto skal det opplyses om dette. Det er ikke tillatt å publisere bilder med tekst, logo eller andre kjennemerker i en annonse med mindre annet fremgår av de særskilte reglene for Markedet.

18.6 Rett til å endre annonser

Annonsene på FINN skal kategoriseres etter ulike kriterier som produkttype, geografisk plassering, salgsform, pris m.m. for at det skal bli enkelt for brukerne å finne frem til relevante annonser. Dersom en annonse er plassert i feil kategori, forbeholder FINN seg retten til etter eget skjønn å endre eller fjerne annonsen.