Hånd med kompass foran fjell

Annonseregler for FINN.no

Her finner du overordnede annonseregler

Publisert 29. januar 2020 kl. 10.36

Vi er stolte av markedsplassen vår og ønsker å sikre at du opplever den som trygg og effektiv. Annonsereglene på FINN skal sikre våre brukere trygghet og en bedre brukeropplevelse.

Husk at det er du som er ansvarlig for måten du opptrer på – ikke FINN. Det er ikke alltid like opplagt å vite hvor grensen går og annonsereglene gir deg en god oversikt over ting du må huske på når du annonserer.

1. Aksept av reglene

Ved å legge inn en annonse på FINN aksepterer annonsøren å være bundet av FINN AS (”FINN”) til enhver tid gjeldende annonseregler (”Annonsereglene”). Med «objekt» under mener vi kjøretøyet/varen/eiendommen/stillingen. Annonsereglene blir oppdatert med jevne mellomrom og annonsøren er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

2. Kommunikasjon

Vi oppfordrer alle til å bruke en trivelig og saklig tone både i annonser og i kommunikasjon med andre brukere og med FINN. Personkarakteristikker, hets og krenkelser vil ikke bli tolerert.

Elektroniske kommunikasjonsmidler, herunder e-post og eventuelle elektroniske løsninger levert av FINN eller tredjepart, kan benyttes for enhver melding, tilbud, aksept, ordre, ordrebekreftelse eller lignende mellom partene og vil være gyldig som avtale med bindende virkning.

3. Innholdet i annonsen

For at det skal være enkelt å finne frem (og dermed lettere for deg å få solgt) gjelder følgende:

Én ting, én annonse
Annonsen skal kun beskrive det unike objektet som selges/tilbys – annet annonsebudskap er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å benytte tekst eller bilder hvor formålet er å formidle andre produkter eller tjenester.

E-postadresser i annonsen
Av sikkerhetshensyn tillater vi ikke e-postadresser i profildata, overskrift, beskrivelse eller bilder i privatannonser.

Språk
Meningsytringer eller informasjon som ikke gjelder det konkrete objektet er ikke tillatt.
Vi tillater annonser på norsk, svensk, dansk og engelsk. Det er lurt å skrive på norsk siden de fleste søker på norsk. Unngå å bruke store bokstaver i overskriften, utover normal grammatisk bruk.

Støtende innhold
Tekst eller bilder som kan oppfattes som støtende er ikke tillatt og vil bli fjernet.

Bilder/video/logo
Bilder/video i annonsen skal være av det du skal annonsere. Logo (i bedriftsannonser) skal ikke være for dominerende i bildet. Dersom det benyttes illustrasjonsfoto skal annonsen opplyse om dette, (se mer i pkt 7)

4. Duplikater, ny publisering og løfting av annonser

Om du stopper en annonse før utløpsdato, men allikevel ønsker å annonsere samme vare på nytt, må du aktivere annonsen på ny (ikke lage en ny annonse).

Det er ikke tillatt å legge ut flere annonser for samme objekt. Objektet skal kun annonseres ett sted og i én versjon. Annonsering av samme objekt i forskjellige kategorier, under flere geografiske områder eller andre former for dubletter er ikke tillatt.

FINN tillater ikke kopiering av annonser hvis formålet er å få annonsen høyere opp i resultatlisten, såkalt løfting.

5. Gjenbruk og videresalg av annonser

Gjenbruk eller kommersielt videresalg av annonser på FINN er ikke tillatt.

Dersom objektet blir solgt/besatt/fullført eller trukket fra markedet kan ikke annonsen benyttes til å annonsere andre objekt.

Dersom FINN oppdager tilfeller av gjenbruk eller videresalg, vil annonsøren kunne bli ekskludert fra tilgang til tjenesten med øyeblikkelig virkning og alle annonser lagt ut av annonsøren vil bli fjernet.

6. Generelt om innholdet i annonsene:

Det er ikke tillatt med tekst eller lignende hvor formålet er å skaffe kunder som ikke naturlig vil henvende seg på grunn av det annonserte objekt. Eksempel på dette kan være annonser som i realiteten reklamerer for andre tjenester/produkter.

7. Opphavsrett på tekst og bilder

Det er ikke tillatt å kopiere tekst eller bilder fra andre annonser på FINN, eller på andre måter benytte andres tekst eller bilder i annonsen, uten at det foreligger samtykke fra rettighetshaver (jf. Åndsverkloven).

Dersom innholdet av bildet kan knyttes til en enkeltperson, plikter annonsøren å ha innhentet eksplisitt forhåndssamtykke fra den avbildede til å legge ut bildene på FINNs nettsider, samt å ha fått overført slik bruksrett som nevnt over.

FINN forbeholder seg retten til å bruke ethvert bilde som er lagt ut på FINNs nettsider, herunder til å lagre og fremstille nye eksemplarer, og gjøre det tilgjengelig for allmennheten i opprinnelig eller endret form, i forbindelse med ethvert formål knyttet til drift og markedsføring av eller på nettsidene.

Unntak: Når det gjelder bedriftsannonser på FINN Eiendom krever FINN en rettskjennelse/dom på brudd fra rettighetshaver, før vi har anledning til å stoppe gjeldende annonse.


8. Logo

Det er kun tillatt å annonsere med logo dersom du har bedriftsavtalen med FINN.

9. Lenker til andre nettsteder

Du kan lenke til produktinformasjon eller -tester på internett. Som privatannonsør uten bedriftsavtalen kan du ikke markedsføre din egen eller andres næringsvirksomhet, blogg eller hjemmeside.

Annonser med henvisninger til konkurrenter av FINN tillates ikke. FINN forbeholder seg retten til å vurdere om lenken/henvisningen er av en karakter som tillates eller ikke.

Næringsdrivende med en bedriftsavtale kan henvise til eget nettsted. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om bedriftsavtalen på FINN.

10. Søkeord

Det er ikke tillatt å legge inn søkeord i annonsen, dvs. ord som legges inn for å få treff på søk etter andre objekter.

Vi oppmuntrer deg til å bruke gode nøkkelord i beskrivelsen i annonsen, men vi tillater ikke å bruke opplisting av irrelevante ord.


11. Prisen må være reell

Sett den reelle prisen på varen i prisfeltet. Hvis du er usikker på hva du kan forvente, lar du prisfeltet være tomt, (gjelder ikke eiendom og motor). Om prisen ikke er reell, stanser vi annonsen.

Prisen i annonsen skal gjenspeile hva objektet faktisk koster inklusiv mva. Ønsker du å synliggjøre pris eksklusiv mva kan dette gjøres i feltet «Beskrivelse», men prisen i annonsen skal gjenspeile kostnad inklusiv mva.

Ved annonser som selges under salgsformen «Auksjon» eller «bud ønskes» skal prisen på objektet representere den reelle minsteprisen som man kan kjøpe varen for. Prisene må derfor oppdateres jevnlig, minimum en gang i døgnet, slik at prisen er korrekt i henhold til siste bud.

12. Ansvarsforhold

Legg aldri ut annonser for andre, og be ikke andre legge ut annonser for deg.

Som annonsør på FINN er du fullt ut ansvarlig for innholdet i din annonse, herunder at beskrivelse, bilder, pris mv. er korrekt.

Du er selv ansvarlig for innholdet i din annonse, herunder at annonsen er i samsvar med annonsereglene, bransjeregler (for bedriftsannonsører), markedsføringsloven og øvrig lovverk.

Som formidler av annonsen er FINN ikke ansvarlig for annonsens innhold, den annonserte varen eller handelen som sådan, ut over det ansvar som følger av e-handelslovens regler, (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-23-35).

FINN skal ikke fremstilles, oppfattes eller betraktes som Kundens, eller den potensielle tilbyder, fullmektig, megler, agent eller lignende. Kunden skal holde FINN skadesløs for ethvert krav knyttet til Kundens stillinger/salg/leieavtale.

13. Tap/kostnader i forbindelse med tekniske feil

FINN er ikke ansvarlig for tap som annonsøren måtte påføres som følge av tekniske feil eller andre mangler ved tjenesten utover kostnaden for annonsen, med mindre FINN har utvist forsett eller grov uaktsomhet og skadefølgene er påregnelige.

Dersom annonsen er betalt og publisert på FINN, og det oppstår tekniske feil eller lignende som hindrer publisering under den angitte visningsperioden, vil FINN etter forespørsel kompensere annonsøren med forlenget visningsperiode som minimum tilsvarer den perioden som problemene har vedvart.

Med mindre FINN har utvist forsett eller grov uaktsomhet og skadefølgene er påregnelige, er FINN heller ikke ansvarlig for tap annonsøren måtte påføres som følge av feilaktig fjerning av annonser.

Indirekte tap dekkes uansett ikke.

14. Solgt/utført

Marker objektet som solgt/utført/utleid, så får vi en ryddig markedsplass med riktige opplysninger.

15. Omtaler

Omtaler skal kun gis til personen du gjennomførte en handel med eller personen du har gitt bort en vare til. FINN vil på oppfordring fjerne omtaler som er gitt til andre enn partene i handelen.

FINN modererer ikke omtaler. Partene i en handel må selv ordne opp seg imellom, og hvis man mottar en omtale som ikke omhandler handelen eller ikke er relevant, kan man klage på omtalen til FINN, som vil ta en vurdering om den skal fjernes eller forbli. Mottakeren av omtalen vil da bli varslet om dette.

Omtaler kan ikke redigeres etter at de er gitt.

Når du skriver en omtale oppfordrer vi deg til å være konkret og saklig, så gir omtalen mer verdi for andre og vi får en hyggeligere markedsplass.

16. Annonsering i strid med annonsereglene

FINN forbeholder seg retten til å vurdere om en annonse er i samsvar med gjeldende Annonseregler, samt å fjerne eventuelle annonser som er i strid med reglene. FINN vil så langt praktisk mulig varsle på forhånd om fjerning av annonser, men fjerning kan også finne sted uten forvarsel.

17. Ulovlig virksomhet og ekskludering fra tjenesten

Ved forsettlige, vesentlig eller gjentatte brudd på annonsereglene vil annonsøren ekskluderes helt fra tjenesten uten forvarsel.

Dette gjelder også dersom FINN har grunn til å tro at en annonsør er involvert i ulovlige forhold knyttet til annonseringen, eller det foreligger andre særlige grunner til at videre annonsering ikke kan aksepteres.

Eksempler kan være gjentatte henvendelser fra brukere med klager på brudd på kjøpsloven, politianmeldelser, misbruk av tjenesten eller andre former for uakseptabel atferd ovenfor andre brukere eller ovenfor FINN. Forhold som indikerer at det foreligger alvorlige og kritikkverdige forhold hos annonsøren, og hvor videre annonsering kan medføre betydelige problemer for eventuelle interessenter kan også føre til utestengelse.

Ved henvendelser fra politiet eller andre offentlige myndigheter, vil FINN kunne videreformidle den informasjon som er lagret på aktuell brukerkonto.

Ekskludering medfører automatisk at samtlige annonser på FINN fra vedkommende annonsør vil bli fjernet. Det gis ikke refusjon for annonsekostnadene ved ekskludering etter forsettlige regelbrudd.

18. Manglende betaling

FINN forbeholder seg retten til å suspendere annonsøren fra tjenesten ved manglende betaling inntil forholdet er avklart.

19. Forhåndskontroll av annonser

FINN forbeholder seg retten til å forhåndskontrollere alle annonser og stoppe de som bryter med annonsereglene. Dette inkluderer også annonser som allerede er publisert.

Ut over dette forbeholder FINN seg retten til å fjerne annonser, tekst eller lenker som etter en helhetsvurdering anses for å forringe brukeropplevelsen av annonsen eller tjenesten.

Vi gjør oppmerksom på at FINN ikke refunderer penger for kjøp av oppsalgsprodukter på annonser som blir avvist grunnet regelbrudd.

FINN tilbakebetaler pengene for annonser som ikke godkjennes kun i de tilfeller der det er tvil om tolkningen av reglene.

20. Kategori

Dersom en annonse er plassert i feil kategori, forbeholder FINN seg retten til å be annonsøren om å legge annonsen i riktig kategori. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å flytte annonsen, vil annonsen bli stanset og annonsør underrettet via e-post.

FINN forbeholder seg retten til å vurdere hvilket marked og annonsetype annonsen skal klassifiseres under.

Alle annonser skal legges ut med riktig postnummer, slik at de blir plassert i riktig kommune/område/land iht. FINNs inndeling. Dersom dette blir misvisende eller skaper andre problemer, må man kontakte FINN i det enkelte tilfelle for å få godkjent en annen plassering.

21. Andre forhold (det med liten skrift):

Innhold i profil og annonser vil bli lagret i tjenesten inntil du sletter det. For å forebygge og undersøke regelbrudd, lovbrudd, svindel og tvister, forbeholder FINN seg retten til å lagre slettede annonser i en tid etter sletting og vil kunne videresende informasjon om bruker/annonse til politiet eller andre offentlige myndigheter, jf. personopplysningsloven § 8. Les mer om dette i FINNs personvernerklæring: https://hjelpesenter.finn.no/hc/no/articles/305274-FINNs-personvernerkl%C3%A6ring

Som annonsør samtykker du også til at FINN kan videresende annonser til tredjeparter etter en intgresseavveining, for eksempel for å avklare konkrete tvister om annonseobjektet, jf. personopplysningsloven § 8.

Tjenesten anses som levert ved publisering av annonsen, og det er ingen angrerett, jf angrerettloven §22.

FINN kan ikke involvere seg i konflikter som eventuelt måtte oppstå. Skulle du bli utsatt for tyveri eller svindel, er det viktig at du dokumenterer hendelsesforløpet og kontakter nærmeste politikammer.

22. Endringer i tjenesten

FINN forbeholder seg retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer i tjenesten.

FINN kan foreta endringer på tjenesten, herunder design og layout, søke- og presentasjonslogikk og kategoristruktur uten å innhente samtykke fra deg som annonsør.

Ved endringer av vesentlig betydning vil FINN gjøre sitt beste for å varsle om endringene innen rimelig tid, og senest innen endringen finner sted.

I særlige tilfeller, eller dersom endringene ikke er av vesentlig betydning, vil endringer også kunne finne sted uten varsel.

FINN forbeholder seg retten til å gjøre utbedringer på tjenesten som kan medføre at vi må flytte på annonsen eller lignende. Har du behov for å ta vare på bilder og tekst, anbefaler vi at du tar en fotokopi eller skjermdump av annonsen og lagrer den et annet sted.

Dersom endringen skulle påvirke innholdet i annonsene, er annonsøren selv ansvarlig for å oppdatere annonsen(e) med riktig pris, tekst, bilder m.m.

Om du har noen spørsmål vedr. reglene eller din annonse, kontakt vårt senter for forbrukertrygghet på sikkerhet@finn.no