Eldre par i møte med megler

Eiendomsundersøkelsen 2020: dette er viktig når vi skal velge megler

Schibsted har nylig ferdigstilt Eiendomsundersøkelsen 2020. Hvordan stiller vi oss til boligkjøp og -salg etter koronakrisen? Og hva vektlegger vi når vi skal velge megler? Vi har sett nærmere på noen av funnene.

Bakgrunn for undersøkelsen

Eiendomsundersøkelsen 2020 ble gjennomført av Schibsted tidligere i år og har til hensikt å avdekke folks vaner og behov knyttet til boligkjøp. Undersøkelsen ble gjennomført like før koronakrisen inntraff, men funnene fra det endelige resultatet er støttet opp av to andre undersøkelser gjennomført etter uke 11. Gjennom disse ble det konkludert med at folk flest er optimistiske til egen økonomi på tross av koronakrisen, men at dette særlig gjelder blant menn og i yngre aldersgrupper. I tillegg ble det avdekket at de som ville kjøpe eller selge bolig før korona, fortsatt har planer om dette, men at noen ønsker å vente. Dette gjelder særlig aldersgruppene 30-39 år og 50-59 år, som ofte befinner seg i en livssituasjon der de gjerne ikke må bytte bolig akkurat nå.

Meglerfaget — en balansekunst

To av tre mener at meglers omdømme er viktig, og dette er signifikant mer viktig for målgruppen 50 år eller eldre enn for de som er 20 år eller eldre. Hvordan man oppfatter meglers rolle vil i mange tilfeller være avgjørende for om man blir vurdert ved neste boligkjøp eller -salg.

Hele 58 prosent oppgir at de opplevde meglers rolle som nøytral, men å få denne posisjonen er nok ikke alltid like lett. Boligselgere ønsker en megler som bidrar til best mulig pris, og som boligkjøper forventer vi gjerne en nøytral tredjeperson som bevisstgjør og informerer, og som tilfører edruelighet i budprosessen.

Trygghet er viktigst for oss

I undersøkelsen ble det funnet store forskjeller fra sist undersøkelse som ble gjennomført i 2018. Dette er de tre viktigste kriteriene for valg av megler.

  • Topp tre kariterier for valg av megler

Trygt og ordentlig oppgjør har byttet plass med kriteriet om å oppnå høyest mulig pris. Vi er fremdeles opptatt av pris — og her er det en overvekt av menn — men vi er nå mer opptatt av en megler som kan lede oss trygt gjennom boligssalgsprosessen og som kan rådgi oss om hvordan boligen på best mulig måte bør markedsføres.

I dagens marked med mange muligheter for markedsføring av boligen — både digitalt og i avis — er det viktig at megleren har kompetanse om hva som gir mest verdi for kunden. Og i en jungel av ulike tilbud kunne rådgi boligselger til å bruke de løsningene som gir best effekt for å få flest mulig til å se boligen.

Et nytt tiltak fra oss i FINN er en egen nettside om Blink rettet mot boligselgere. Slik ønsker vi å bygge kjennskap til Blink og sørge for at kundene dine etterspør produktet så innsalget blir litt lettere for deg som megler.

Også andre kriterier har betydelige endringer siden sist undersøkelse.

  • Andre viktige kriterier for valg av megler

Personlig kjemi avgjør valg av megler

Å være “top of mind” hos potensielle kunder er viktig for å bli vurdert som megler. Undersøkelsen viser at vi vanligvis vurderer og ber om tilbud fra 1-3 meglere. Aldersgruppen på 50 år eller eldre er de som oftest kun vurderer og ber om tilbud fra kun én megler. Dette kan skyldes at de som regel har vært gjennom flere boligprosesser tidligere.

Når vi skal bestemme oss for hvilken megler som får oppdraget, gjør 43 prosent dette basert på person. Her vektlegger vi trygghetsfølelse, kjemi og andre personlige egenskaper. I Oslo er dette tallet litt høyere, der oppgir 46 prosent at selve megleren er viktigst.

29 prosent svarer at de tar valget basert på meglerkjede og dette er fem prosentpoeng høyere enn forrige undersøkelse.

Vil du vite mer?

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om Eiendomsundersøkelsen 2020, kan du snakke med din kundekontakt i Schibsted eller FINN eiendom.