Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Informasjon om FINN og Schibsteds arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Informasjon om FINN og Schibsteds arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold - redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven § 4

 • Åpenhetsloven FINN notat TA5 9318 lr

En viktig del av FINNs strategi er å skape verdens beste markedsplass ved å legge til rette for brukthandel mellom privatpersoner, og hjelpe folk å finne bolig, bil og jobb på en bedre og tryggere måte. Dette gjør FINN ved å ta et større ansvar for å skape vellykkede transaksjoner som gir økt bruker- og kundeverdi, og vi hjelper folk å ta smarte valg for seg selv og samfunnet. I FINN tror vi at dette oppnås ved en sikker, åpen og inkluderende markedsplass. I FINN er vi opptatt av hvordan markedsplassen vår kan bidra til den sirkulære økonomien og slik sett påvirke samfunnet og miljøet på en positiv måte.

Formålet med denne redegjørelsen er å forklare hvordan FINN har jobbet med de krav åpenhetsloven stiller og mer spesifikt om den aktsomhetsvurderingen som er foretatt i selskapet.

For ordens skyld opplyses det også om at følgende epost kan benyttes for å sende informasjonforespørsler til FINN; apenhetsloven@finn.no

 • Åpenhetsloven Gard Hilde TA5 9475 lr

Om Finn no AS

FINN ble etablert 11. september 1999, og er lokalisert i Grensen 5/7 i Oslo. Selskapets hovedvirksomhet er utvikling og drift av annonseplattformer på internett. FINNs annonseplattform finn.no er en nettbasert markedsplass som blant annet gir kjøpere og selgere mulighet til å komme i kontakt med hverandre. På finn.no finnes det markedsplasser innenfor en rekke kategorier slik som motor, eiendom, jobb, reise og torget. FINN har 3,4 millioner brukere og det publiseres rundt 24 millioner annonser på markedsplassen i løpet av et år.

 • Selskapet inngår i Schibsted-konsernet og har følgende eierstruktur:
 • Schibsted Nordic Marketplaces AS 90,01 %
 • Adresseavisen AS 9,96 %
 • Polaris Media Nord-Norge AS 0,03 %
 • FINN har ett heleid datterselskap; Sentinel Software AS. Sentinel Software utvikler og selger software for bilforhandlere.

Schibsted-konsernet er en familie av digitale merkevarer med en sterk nordisk posisjon og omtrent 6000 ansatte. Millioner av mennesker bruker daglig Schibsted sine tjenester og mer enn 60 merkevarer gjennom markedsplasser som Finn og Blocket, mediehus som VG, Aftenposten, Svenska Dagbladet og Aftonbladet, og digitale tjenester som Lendo, Prisjakt og Helthjem. Mer informasjon om Schibsted finner du her.

Retningslinjer og rutiner

Schibsted vedtok i 2022 nye etiske prinsipper, en ny Schibsted Code of Conduct. Disse er gjeldende for alle selskapene i Schibstedkonsernet og FINN har ved styrebeslutning også uttrykkelig sluttet seg til denne. De etiske prinsippene beskriver FINNs forpliktelse til å drive vår virksomhet i samsvar med FNs Global Compact. De etiske prinsippene inkluderer prinsipper innenfor følgende områder:

 • Menneskerettigheter

 • Arbeidstaker-rettigheter

 • Forretningsetikk

 • Likestilling

 • Anti-diskriminering

 • Tvangsarbeid

 • Barnearbeid

 • Miljø

Schibsteds Code of Conduct er tilgjengelig for alle ansatte gjennom vårt intranett, og det ble i våres rullet ut et treningsprogram for å gjøre alle ansatte godt kjent med den nye Code of Conduct og de forpliktelser denne pålegger våre ansatte.

Du kan finne Schibsteds Code of Conduct her.

Gjennom intranettet kan også de ansatte finne vår anonyme varslingskanal (Speak Up) som muliggjør anonym varsling om kritikkverdige forhold, og da også eventuelle brudd på fundamentale menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 • Åpenhetsloven Eddie TA5 8922 lr

Aktsomhetsvurderinger i FINN

Det er gjennomført en overordnet risikovurdering for å identifisere de mest vesentlige risikoområdene i konsernet når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. FINN har jobbet med aktsomhetsvurderinger med utgangspunkt i denne overordnede risikovurderingen. FINN har gitt sine innspill til risikovurderingen og har også arbeidet videre med risikovurderingen og det generelle risikobildet i et FINN-perspektiv.

Arbeidet som er gjennomført har ikke identifisert faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter.

På bakgrunn av aktsomhetsvurderingen er det identifisert tre særskilte risikoområder i FINN:

 • Arbeidsforhold og risiko for sosial dumping i vår leverandørkjede knyttet til distribusjon
 • Risiko for hatytringer og trakassering på våre plattformer
 • Håndtering av persondata

På flere av disse tre risikoområdene har FINN veletablerte systemer og rutiner for å forebygge og, ved behov, stanse eventuelle negative konsekvenser. Dette gjelder særlig knyttet til å sikre at det ikke forekommer hatytringer og trakassering på finn.no og håndtering av persondata. FINN evaluerer og forbedrer stadig våre rutiner slik at vi ikke forårsaker, bidrar til eller er direkte knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

FINN har også utarbeidet en plan for å ytterligere styrke vårt arbeid for å redusere risiko på de områdene vi har identifisert. Dette inkluderer blant annet:

 • Forbedring av våre innkjøpsprosedyrer og leverandøroppfølging
 • Intern kompetanseheving på menneskerettighetsområdet
 • Implementering av forsterkede kontraktskrav knyttet til menneskerettigheter i risikoutsatte kontrakter
 • Verifisering av brukere for å redusere risikoen for trakassering på våre plattformer
 • Åpenhetsloven FINN lokaler TA5 8216 lr

Nedenfor redegjøres det for tiltenkte og iverksatte tiltak innenfor de identifiserte risikoområdene, samt for hvilken effekt disse tiltakene antas å få/har fått.

Tiltak for å redusere risikoen for trakassering

For å redusere risikoen for hatytringer og trakassering på FINNs plattformer er følgende tiltak utført i 2022/2023.

 1. Utvikling av den nye tjenesten “Fiks Ferdig” som gir mulighet for en meldingsfri handel. Dette reduserer risikoen for hatytringer og trakassering på våre plattformer, da direkte dialog mellom brukerne ikke lenger er nødvendig.

 2. Lansering og markedsføringskampanje omkring nye retningslinjer for hva som er akseptert oppførsel på Finn (Finnvettreglene).

 3. Dialogmøte med organisasjon som jobber mot rasisme for å identifisere mulige forbedringspunkter. Ett av tiltakene som kom ut av denne dialogen var å oppdatere listen med rasistiske ord og uttrykk som skal fanges opp i FINNs annonsefilter.

 4. Jobbe med mulighet for økt verifisering og identifisering av brukere gjennom 2-faktor autorisering og BankID verifisering av brukere. Dette er gjort i samarbeid med Schibsted Account, som eier innloggingskontoene til FINNs brukere.

 5. FINN har også en dedikert avdeling for forbrukertrygghet som løpende og kontinuerlig arbeider med denne problemstillingen.

FINN vurderer at disse tiltakene samlet forventes å redusere risikoen for trakassering på våre plattformer vesentlig. Vår avdeling for forbrukertrygghet har arbeidet målrettet med de tiltakene som er beskrevet ovenfor i bokstav a-d og rapporterer at kontinuerlig fokus på dette området er nødvendig for å minske risikoen. Videre er det grunn til å tro at særlig arbeidet med økt verifisering og identifisering av brukere vil minimere risikoen for hatytringer og trakasseringer. Vi opplever at det er mindre problematikk knyttet til brukere vi har en sikker identitet på.

Tiltak for å redusere risiko for sosial dumping i vår leverandørkjede knyttet til distribusjon

For å sikre gode arbeidsforhold og unngå sosial dumping hos våre underleverandører av distribusjonstjenester har FINN sett et behov for både en forbedring av våre innkjøpsprosedyrer og leverandøroppfølging, samt å implementere forsterkede kontraktskrav knyttet til menneskerettigheter i risikoutsatte kontrakter. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt, men vi har hatt god dialog med våre underleverandører. For en av våre distribusjonspartnere har det blitt forhandlet frem kontraktsbetingelser rundt ansvarlighet knyttet til miljø og samfunn, og FINN har rett til å følge opp dette med informasjonsforespørsler både til leverandøren og deres underleverandører. For en annen av FINNs distribusjonspartnere har det vært en god dialogprosess hvor FINN har fått nødvendige forsikringer om at arbeidsforhold er godt ivaretatt, og at det også er utarbeidet gode kontrollrutiner hvor underleverandører sjekkes grundig for å forhindre sosial dumping.

Videre skal det også nevnes at det arbeides med et forbedret system for innkjøpsprosedyrer og leverandøroppfølging i Schibsted som det kan leses mer om i Schibsteds Transparency Act Report, under overskriften “Measures and areas for further improvement”. Rapporten finner du her.

Det forventes at en tettere oppfølging av våre leverandører for distribusjonstjenester, samt å ha tydelige og forsterkede kontraktskrav knyttet til menneskerettigheter, vil medføre at også våre leverandører får et forsterket fokus på dette, noe som igjen vil redusere risikoen for kritikkverdige arbeidsforhold og sosial dumping.

Tiltak knyttet til håndtering av persondata

FINNs posisjon i det norske samfunnet innebærer at vi forvalter store mengder personopplysninger. Denne informasjonsmengden pålegger oss et betydelig ansvar for at dataene behandles på en samvittighetsfull, trygg og sikker måte. Den store mengden personopplysninger som FINN forvalter innebærer en iboende risiko for krenkelser av personvernet.

FINN bruker derfor store ressurser på å sikre at tjenestene opererer med stor transparens, at vi til enhver tid har et lovlig grunnlag for behandling av personopplysninger, at data ikke kommer på avveie, at publikums lovfestede rettigheter oppfylles, og at vi ikke lagrer data i større omfang eller lengre tid enn nødvendig for formålene.

Vi utvikler tjenestene våre i henhold til prinsippene for “innebygd personvern”, og vi avholder jevnlig kurs i personvern både for nyansatte og erfarne medarbeidere. Blant nylig gjennomførte og pågående tiltak for å sikre et godt personvern har vi omfattende risikovurderinger, formålsbegrensning (unngå bruk av data til andre formål enn de er innsamlet for), kvalitetssikring av leverandører og løpende testing av datasikkerhet. FINN opererer under Schibsted Norge AS’ behandlingsansvar, og har støtte fra en dedikert avdeling av personvernjurister og -eksperter i Schibsted.

FINN mener at det omfattende arbeidet på personvernområdet og de tiltakene som det er redegjort for her i stor grad bidrar til å minske risiko for krenkelser.